Kongres Nauki -Finansowanie grantowe

Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni

„Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie
dla polskich uczelni”
20–21 października 2016 roku, Uniwersytet Rzeszowski

Program:
https://nkn.gov.pl/wp-content/uploads/2016/10/program.pdf

Debata o przyszłości szkolnictwa wyższego i nauki

Debata o przyszłości szkolnictwa wyższego i nauki – „Jakie mają być nasze uczelnie i polska nauka”

serwis MNiSW

24 czerwca,  Szkoła Główna Handlowa, aleja Niepodległości 162, aula główna.

Rząd przez ostatnie lata wprowadził wiele zmian w funkcjonowaniu systemu szkolnictwa wyższego. Niektóre z nich już z powodzeniem działają, niektóre stopniowo wchodzą w życie. Jesteśmy też świadomi tego, że szkolnictwo wyższe staje przed kolejnymi wyzwaniami i trzeba odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących jego przyszłości.

AGENDA

10.00 – 11.00 Rejestracja uczestników konferencji, poczęstunek
11.00 – 11.15 Wystąpienie prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego
11.15 – 12.15 Panel dyskusyjny – „Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce: cele, struktury, mechanizmy finansowania”

moderuje prof. Beata Czarnacka-Chrobot (Komitet Polityki Naukowej, Szkoła Głowna Handlowa)

12.15 – 12.45 pytania do panelistów, dyskusja
12.45 – 13.30 Przerwa kawowa, poczęstunek
13.30 – 14.30 Panel dyskusyjny – „Nauka w zmieniającym się świecie”

moderuje dr hab. n.med. Jakub Fichna (przewodniczący Akademii Młodych Uczonych PAN, profesor Akademii Medycznej w Łodzi)

14.30 – 15.00 pytania do panelistów, dyskusja
15.00 – 16.00 Panel dyskusyjny – „Ścieżki kariery akademickiej i naukowej”

moderuje red. Maciej Zaborski

16.00 – 16.30 pytania do panelistów, dyskusja
16.30 poczęstunek

 

W ostatnich miesiącach powstało kilka dokumentów i programów dotyczących postulowanych kierunków zmian w szkolnictwie wyższym. Tu mozna się zapoznać z niektórymi z nich:

Wspólnym założeniem tych dokumentów jest to, że edukacja i nauka są kluczem do rozwoju Polski i polskiego społeczeństwo. Sposobów do osiągnięcia najważniejszych celów jest wiele. Dlatego chcemy spotkać się, by wymienić poglądy i stanowiska, a przede wszystkim porozmawiać o przyszłości szkolnictwa wyższego.

Informację o spotkaniu rozesłaliśmy do rektorów i dyrektorów instytutów naukowych, a także przedstawicieli gremiów i ciał doradczych oraz autorów propozycji programowych, a także reprezentacji studentów i doktorantów. Debata jest otwarta i można się na nią rejestrowac do 17 czerwca (albo do wyczerpania się miejsc na sali).

Przewidujemy transmisję online.

KONFERENCJA – Prawo do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej – efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju

Instytut Nauk Prawnych PAN

V. doroczna konferencja INP PAN i RPO – 11 grudnia 2013 r

(03.12.2013)
V. doroczna konferencja INP PAN i RPO
11 grudnia 2013 r., Polska Akademia Nauk, Warszawa, Pałac Staszica, Sala Lustrzana

Plan konferencji
Prawo do informacji publicznej – efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju
11 grudnia 2013 r., Polska Akademia Nauk, Warszawa, Pałac Staszica, Sala Lustrzana

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników

9.30 – 9.50 – Otwarcie i powitanie uczestników konferencji

9.50 – 10.20 – Referat wprowadzający, Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli

10.20 – 12.20 I sesja: Stan obecny prawa informacji publicznej – moderator: prof. Irena Lipowicz, RPO
prof. dr hab. P.Fajgielski, KUL, Rola prawa do informacji w demokratycznym państwie prawnym w świetle poglądów prof. Teresy Górzyńskiej
Minister Adam Jasser, KPRM, Otwartość i przejrzystość dostępu do informacji a sprawne funkcjonowanie państwa
dr Grzegorz Sibiga, INP PAN, Sposób regulacji ograniczeń dostępu do informacji publicznej w polskim ustawodawstwie
prof. dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk, Romuald Szewczuk, Sąd Najwyższy, Kolizja wartości konstytucyjnych – prawo dostępu do informacji publicznej a prawo do ochrony sfery prywatności (uwagi na tle wniosku Pierwszego Prezesa Sqdu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2013 r.)

Dyskusja

12.20 – 13.20 – lunch

13.20 – 15.20 II sesja: Perspektywy rozwoju prawa do informacji – moderator: dr Mateusz Błachucki, INP PAN
prof. dr hab. Anna Sobaczewska, INP PAN, dr Agnieszka Piskorz-Ryń, WPiA UKSW, Postulowane zmiany w ustawie o dostępie do informacji publicznej według ekspertyzy INP PAN dla MAiC
Karolina Miksa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Konstytucyjność ustawowego wyznaczenia zakresu pojęcia „informacja publiczna” na przykładzie wniosku RPO o stwierdzenie niekonstytucyjności art. 284 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
dr Bogdan Fischer, UJ, Reforma europejskiego prawa ochrony danych osobowych i jej konsekwencje dla prawa do informacji
Maciej Groń, MAiC, Wydzial Administracji i Nauk Społecznych PW, Zmiany w prawie UE w zakresie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego – wyzwania dla polskiego prawodawcy
dr Mariusz Maciejewski, INP PAN, Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej a prawa własności intelektualnej

Dyskusja

15.20 – 15.40 – Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Czy kształcenie o profilu praktycznym jest kluczowym, pełnoprawnym podejściem do szkolnictwa wyższego ?

Kształcenie praktyczne w szkołach wyższych

serwis MNiSW

….Jakość w kształceniu praktycznym na poziomie wyższym – europejskie przykłady i możliwości dla Polski” – pod takim hasłem przebiegała konferencja zorganizowana w Warszawie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Bank Światowy.

….– Konsekwencją upowszechnienia szkolnictwa wyższego powinno być jego zróżnicowanie oraz to, że programy kształcenia o profilu praktycznym są nie mniej ważną częścią systemu niż programy o profilu akademickim – powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka,

….. Organizując konferencję poświęconą właśnie kształceniu zawodowemu, chcemy mocno podkreślić, że kształcenie o profilu praktycznym jest kluczowym, pełnoprawnym podejściem do szkolnictwa wyższego – powiedziała minister. Dodała, że dziś, kiedy studiuje 40 proc. rocznika maturzystów, szkolnictwo wyższe nie może wyglądać tak samo, jak wówczas, gdy studiowało 10 proc.
Ukończenie studiów wyższych wciąż daje w Polsce większe szanse na znalezienie pracy i lepsze wynagrodzenie….

Program Konferencji Smoleńskiej

KONFERENCJA SMOLEŃSKA
PROGRAM
Transmisja na żywo z obrad Konferencji będzie
dostępna w dniu 22.X.2012 w godzinach: 9:00 – 19:00
na stronach internetowych:
http://www.konferencjasmolenska.pl/ oraz
http://smolenskcrash.com
09:00 – 09:05

WPROWADZENIE
Prowadzący Jacek Rońda, Akademia Górniczo-Hutnicza
09:05 – 09:20 Piotr Witakowski, Akademia Górniczo-Hutnicza – Referatwprowadzający do Konferencji

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE I ANALIZA WRAKOWISKA
Prowadzący Kazimierz Flaga, Politechnika Krakowska
09:20 – 09:40 Chris Cieszewski, University of Georgia – Micro-detail comparative forest site analysis using high-resolution satellite imagery
09:40 – 10:10 Piotr Witakowski, Akademia Górniczo-Hutnicza – Mechanizm zniszczenia w wybranych katastrofach lotniczych
10:10 – 10:30 Jacek F. Gieras, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy – Ocena, technika badań oraz możliwość awarii systemu elektroenergetycznego samolotu Tu-154M
10:30 – 10:50 Gregory Szuladziński, Analytical Service Pty Ltd – Niektóre aspekty katastrofy smoleńskiej i tematy z tym związane

10:50 – 11:20 Przerwa

II. BADANIA FIZYKOCHEMICZNE, ASPEKTY WYTRZYMAŁOŚCIOWE
Prowadzący Robert Gałązka, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
11:20 – 11:40 Wacław Berczyński, Former Politechnika Łódzka, Concordia Univ., Widener Univ., Boeing – Analiza wytrzymałościowa elementów struktury Tu-154M
11:40 – 12:00 Jan Błaszczyk, Wojskowa Akademia Techniczna – Brzoza smoleńska – aspekty wytrzymałościowe struktury skrzydła samolotu Tu-154
12:00 – 12:15 Wojciech Fabianowski, Politechnika Warszawska, Jan Jaworski, Uniwersytet Warszawski – Charakteryzacja próbek 1 – 5 metodami mikroskopii elektronowej i mikroanalizy rentgenowskiej (EDS)

12:15 – 12:30 Jan Obrębki, Politechnika Warszawska – Opis sposobu zniszczenia małego fragmentu Tu-154M nr 101
12:30 – 12:50 Chris Cieszewski, University of Georgia – Assessment of wood properties for the birch samples from Poland, USA, and Smolensk using NIR spectroscopy and SilviScan

12:50 – 13:50
Przerwa obiadowa

III. ZAGADNIENIA ZWIAZANE Z TRAJEKTORIĄ LOTU
Prowadzący Zdzisław Gosiewski, Politechnika Białostocka
13:50 – 14:20 Kazimierz Nowaczyk, University of Maryland – Analiza zapisów urządzeń TAWS i FMS firmy Universal Avionics System Corporation zainstalowanych w rządowym samolocie Tu-154M 101
14:20 – 14:40 Marek Dąbrowski – Położenie samolotu w momencie uderzenia w brzozę i bezpośrednio po uderzeniu wg danych MAK i KBWL LP
14:40 – 15:00 Michał Jaworski – Próba interpretacji wybranych parametrów lotu – trajektoria pionowa oraz kąt przechylenia
15:00 – 15:20 Andrzej Flaga, Politechnika Krakowska – O potrzebie i możliwościach przeprowadzenia badań modelowych w tunelu aerodynamicznym Politechniki Krakowskiej potwierdzających
hipotezę zniszczenia samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem przez rozerwanie samolotu w powietrzu
15:20 – 15:40 Jacek F. Gieras, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy – Hipoteza eksplozji w zewnętrznym zbiorniku paliwa lewego skrzydła na skutek zapłonu elektrycznego mieszanki paliwo-powietrze

15:40 – 16:10 Przerwa

IV. ANALIZA ZDERZEŃ I MODELOWANIE NUMERYCZNE
Prowadzący Grzegorz Jemielita, Politechnika Warszawska
16:10 – 16:40 Wiesław Binienda, The University of Akron – Symulacje komputerowe za pomocą programów LSDYNA3D oraz CFX weryfikujące przyczyny katastrofy samolotu Tu-154M w Smoleńsku
16:40 – 17:00 Aleksander Olejnik, Stanisław Kachel, Adam Kozakiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna – Zastosowanie inżynierii odwrotnej do procesu modelowania lotniczych konstrukcji cienkościennych
17:00 – 17:20 Marek Czachor, Politechnika Gdańska – Testy niszczące samolotów Douglas DC-7 i Lockheed Constellation a katastrofa Tu-154M w Smoleńsku
17:20 – 17:40 Andrzej Morka, Tadeusz Niezgoda, Paweł Dziewulski, Sebastian Stanisławek, Wojskowa Akademia Techniczna – Problemy modelowania numerycznego zagadnienia zderzeń ciał

17:40 – 17:50 Przerwa

17:50 – 19:00
DYSKUSJA GENERALNA
Prowadzący Jacek Rońda, Akademia Górniczo-Hutnicza

PEŁEN ZAPIS KONFERENCJI   Smoleńskiej

http://www.popler.tv/KonferencjaSmolenska#50728
http://www.popler.tv/KonferencjaSmolenska#50735
http://www.popler.tv/KonferencjaSmolenska#50739
http://www.popler.tv/KonferencjaSmolenska#50756
http://www.popler.tv/KonferencjaSmolenska#50764
http://www.popler.tv/KonferencjaSmolenska#50771

Polskie środowisko naukowe jest zbulwersowane

Naukowcy krytykują bierność komisji Millera

solidarni2012

Polskie środowisko naukowe jest zbulwersowane brakiem fachowej polemiki z tezami przedstawionymi przez prof. Wiesława Biniendę, który przeprowadzonymi przez siebie badaniami zakwestionował oficjalne ustalenia w sprawie katastrofy smoleńskiej. Prof. Binienda nie został zaproszony na konferencję „Mechanika w lotnictwie”, podczas której dyskutowano o przyczynach katastrofy smoleńskiej.

Kongres Organizacyjny Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej

Kongres Organizacyjny Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej

19 maja 2012 r. odbędzie się Kongres Organizacyjny Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej. Inicjatywa jest efektem protestów różnych środowisk naukowych i nauczycielskich dotyczących sytuacji w polskiej oświacie. W trakcie krakowskiej głodówki środowiska te wyrażały opinię o konieczności stworzenia społecznej instytucji, która miałaby na celu przygotowanie nowych podstaw programowych dla polskiego szkolnictwa. Założono, że w skład Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej powinni wchodzić przedstawiciele wszystkich środowisk uczestniczących w procesie edukacji młodego pokolenia Polaków.
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego objął tę inicjatywę patronatem merytorycznym.
Kongres rozpocznie się o godz. 13.00 w Auli im. ks. prof. Józefa Tischnera w Collegium Witkowskiego (Kraków, ul. Gołębia 13). Wcześniej, o godz. 11.00, zapraszamy na Mszę Świętą w kościele św. Stanisława Kostki w Krakowie Dębnikach….

Prestiżowa nagroda dla prof. Biniendy na międzynarodowej konferencji „Earth and Space”

Prestiżowa nagroda dla prof. Biniendy

Nasz Dziennik

Nagrodą ASCE w kategorii „za wybitny wkład techniczny” m.in. w dziedzinie rozwoju najnowocześniejszych konstrukcji kosmicznych z zastosowaniami w inżynierii lądowej został uhonorowany w Pasadenie prof. Wiesław Binienda….W Pasadenie 18 kwietnia zakończyła się czterodniowa międzynarodowa konferencja „Earth and Space” (Ziemia i Kosmos) organizowana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierii Lądowej ASCE. Tematem odbywającego się co dwa lata najważniejszego na świecie spotkania naukowców zajmujących się technologią lotniczą i kosmiczną była „inżynieria środowiska ekstremalnego”. Jedną z czołowych postaci podczas obrad był amerykański uczony polskiego pochodzenia prof. Wiesław Binienda.
Wybitnego inżyniera uhonorowano też prestiżową nagrodą ASCE za 2011 rok w kategorii „za wybitny wkład techniczny”. Została ona przyznana za istotny wkład w rozwój najnowocześniejszej wiedzy z zakresu inżynierii i technologii lotniczej, badań kosmicznych oraz konstrukcji kosmicznych z zastosowaniami w inżynierii lądowej. Profesor Binienda otrzymał także nagrodę za poprzedni rok w kategorii „za wybitne usługi profesjonalne”. Uzasadniono ją istotnym wkładem poprzez obiektywne i trwałe osiągnięcia w poprawę warunków, w jakich dokonuje się postęp nauki i technologii w zakresie badań kosmicznych oraz konstrukcji lotniczych i kosmicznych.

Prof. Binienda bez dorobku i autorytetu? Właśnie dostał prestiżową amerykańską nagrodę świata inżynierów

wpolityce.pl

O profesorze Wiesławie Biniendzie „Gazeta Wyborcza” pisała ostatnio piórem Piotra Cieślińskiego:

Kim jest prof. Binienda? Inżynier, specjalista od wytrzymałości materiałów kompozytowych, dziekan niewielkiego departamentu inżynierii lądowej w lokalnym Uniwersytecie Akron w USA (poza klasyfikacją w rankingach amerykańskich uczelni), redaktor mało istotnego pisma naukowego. Osiągnięcia naukowe, mierzone liczbą publikacji i cytowań – raczej średnie, na pewno nie wybitne. Na pewno nie można go nazywać „ekspertem NASA” ani jego obliczeń wiązać z NASA. To przejaw megalomanii albo zwykły zabieg propagandowy……

Dodajmy jeszcze, że ASCE to najstarsze (istnieje 160 lat) i jedno z najważniejszych amerykańskich stowarzyszeń inżynierskich, grupujące 140 tys. członków, publikujące ponad 30 czasopism naukowych i tysiące książek.

To tyle, jeśli chodzi o „przejawy megalomanii” prof. Biniendy i tych, którzy poważnie podchodzą do jego badań.

KONFERENCJA SMOLEŃSKA 22 października 2012 r.

KONFERENCJA SMOLEŃSKA 22 października 2012 r. 

DOKUMENTY na stronie Konferencji:

http://www.konferencjasmolenska.pl/

List do Prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego,
Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – plik PDF

List do dziekanów i dyrektorów – plik PDF

Deklaracja poparcia – plik PDF

Komunikat konferencyjny nr 1 – plik PDF

Komunikat dla środków przekazu – plik PDF