Kongres Nauki -Finansowanie grantowe

Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni

„Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie
dla polskich uczelni”
20–21 października 2016 roku, Uniwersytet Rzeszowski

Program:
https://nkn.gov.pl/wp-content/uploads/2016/10/program.pdf

Debata o przyszłości szkolnictwa wyższego i nauki

Debata o przyszłości szkolnictwa wyższego i nauki – „Jakie mają być nasze uczelnie i polska nauka”

serwis MNiSW

24 czerwca,  Szkoła Główna Handlowa, aleja Niepodległości 162, aula główna.

Rząd przez ostatnie lata wprowadził wiele zmian w funkcjonowaniu systemu szkolnictwa wyższego. Niektóre z nich już z powodzeniem działają, niektóre stopniowo wchodzą w życie. Jesteśmy też świadomi tego, że szkolnictwo wyższe staje przed kolejnymi wyzwaniami i trzeba odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących jego przyszłości.

AGENDA

10.00 – 11.00 Rejestracja uczestników konferencji, poczęstunek
11.00 – 11.15 Wystąpienie prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego
11.15 – 12.15 Panel dyskusyjny – „Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce: cele, struktury, mechanizmy finansowania”

moderuje prof. Beata Czarnacka-Chrobot (Komitet Polityki Naukowej, Szkoła Głowna Handlowa)

12.15 – 12.45 pytania do panelistów, dyskusja
12.45 – 13.30 Przerwa kawowa, poczęstunek
13.30 – 14.30 Panel dyskusyjny – „Nauka w zmieniającym się świecie”

moderuje dr hab. n.med. Jakub Fichna (przewodniczący Akademii Młodych Uczonych PAN, profesor Akademii Medycznej w Łodzi)

14.30 – 15.00 pytania do panelistów, dyskusja
15.00 – 16.00 Panel dyskusyjny – „Ścieżki kariery akademickiej i naukowej”

moderuje red. Maciej Zaborski

16.00 – 16.30 pytania do panelistów, dyskusja
16.30 poczęstunek

 

W ostatnich miesiącach powstało kilka dokumentów i programów dotyczących postulowanych kierunków zmian w szkolnictwie wyższym. Tu mozna się zapoznać z niektórymi z nich:

Wspólnym założeniem tych dokumentów jest to, że edukacja i nauka są kluczem do rozwoju Polski i polskiego społeczeństwo. Sposobów do osiągnięcia najważniejszych celów jest wiele. Dlatego chcemy spotkać się, by wymienić poglądy i stanowiska, a przede wszystkim porozmawiać o przyszłości szkolnictwa wyższego.

Informację o spotkaniu rozesłaliśmy do rektorów i dyrektorów instytutów naukowych, a także przedstawicieli gremiów i ciał doradczych oraz autorów propozycji programowych, a także reprezentacji studentów i doktorantów. Debata jest otwarta i można się na nią rejestrowac do 17 czerwca (albo do wyczerpania się miejsc na sali).

Przewidujemy transmisję online.

KONFERENCJA – Prawo do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej – efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju

Instytut Nauk Prawnych PAN

V. doroczna konferencja INP PAN i RPO – 11 grudnia 2013 r

(03.12.2013)
V. doroczna konferencja INP PAN i RPO
11 grudnia 2013 r., Polska Akademia Nauk, Warszawa, Pałac Staszica, Sala Lustrzana

Plan konferencji
Prawo do informacji publicznej – efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju
11 grudnia 2013 r., Polska Akademia Nauk, Warszawa, Pałac Staszica, Sala Lustrzana

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników

9.30 – 9.50 – Otwarcie i powitanie uczestników konferencji

9.50 – 10.20 – Referat wprowadzający, Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli

10.20 – 12.20 I sesja: Stan obecny prawa informacji publicznej – moderator: prof. Irena Lipowicz, RPO
prof. dr hab. P.Fajgielski, KUL, Rola prawa do informacji w demokratycznym państwie prawnym w świetle poglądów prof. Teresy Górzyńskiej
Minister Adam Jasser, KPRM, Otwartość i przejrzystość dostępu do informacji a sprawne funkcjonowanie państwa
dr Grzegorz Sibiga, INP PAN, Sposób regulacji ograniczeń dostępu do informacji publicznej w polskim ustawodawstwie
prof. dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk, Romuald Szewczuk, Sąd Najwyższy, Kolizja wartości konstytucyjnych – prawo dostępu do informacji publicznej a prawo do ochrony sfery prywatności (uwagi na tle wniosku Pierwszego Prezesa Sqdu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2013 r.)

Dyskusja

12.20 – 13.20 – lunch

13.20 – 15.20 II sesja: Perspektywy rozwoju prawa do informacji – moderator: dr Mateusz Błachucki, INP PAN
prof. dr hab. Anna Sobaczewska, INP PAN, dr Agnieszka Piskorz-Ryń, WPiA UKSW, Postulowane zmiany w ustawie o dostępie do informacji publicznej według ekspertyzy INP PAN dla MAiC
Karolina Miksa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Konstytucyjność ustawowego wyznaczenia zakresu pojęcia „informacja publiczna” na przykładzie wniosku RPO o stwierdzenie niekonstytucyjności art. 284 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
dr Bogdan Fischer, UJ, Reforma europejskiego prawa ochrony danych osobowych i jej konsekwencje dla prawa do informacji
Maciej Groń, MAiC, Wydzial Administracji i Nauk Społecznych PW, Zmiany w prawie UE w zakresie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego – wyzwania dla polskiego prawodawcy
dr Mariusz Maciejewski, INP PAN, Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej a prawa własności intelektualnej

Dyskusja

15.20 – 15.40 – Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Czy kształcenie o profilu praktycznym jest kluczowym, pełnoprawnym podejściem do szkolnictwa wyższego ?

Kształcenie praktyczne w szkołach wyższych

serwis MNiSW

….Jakość w kształceniu praktycznym na poziomie wyższym – europejskie przykłady i możliwości dla Polski” – pod takim hasłem przebiegała konferencja zorganizowana w Warszawie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Bank Światowy.

….– Konsekwencją upowszechnienia szkolnictwa wyższego powinno być jego zróżnicowanie oraz to, że programy kształcenia o profilu praktycznym są nie mniej ważną częścią systemu niż programy o profilu akademickim – powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka,

….. Organizując konferencję poświęconą właśnie kształceniu zawodowemu, chcemy mocno podkreślić, że kształcenie o profilu praktycznym jest kluczowym, pełnoprawnym podejściem do szkolnictwa wyższego – powiedziała minister. Dodała, że dziś, kiedy studiuje 40 proc. rocznika maturzystów, szkolnictwo wyższe nie może wyglądać tak samo, jak wówczas, gdy studiowało 10 proc.
Ukończenie studiów wyższych wciąż daje w Polsce większe szanse na znalezienie pracy i lepsze wynagrodzenie….

Program Konferencji Smoleńskiej

KONFERENCJA SMOLEŃSKA
PROGRAM
Transmisja na żywo z obrad Konferencji będzie
dostępna w dniu 22.X.2012 w godzinach: 9:00 – 19:00
na stronach internetowych:
http://www.konferencjasmolenska.pl/ oraz
http://smolenskcrash.com
09:00 – 09:05

WPROWADZENIE
Prowadzący Jacek Rońda, Akademia Górniczo-Hutnicza
09:05 – 09:20 Piotr Witakowski, Akademia Górniczo-Hutnicza – Referatwprowadzający do Konferencji

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE I ANALIZA WRAKOWISKA
Prowadzący Kazimierz Flaga, Politechnika Krakowska
09:20 – 09:40 Chris Cieszewski, University of Georgia – Micro-detail comparative forest site analysis using high-resolution satellite imagery
09:40 – 10:10 Piotr Witakowski, Akademia Górniczo-Hutnicza – Mechanizm zniszczenia w wybranych katastrofach lotniczych
10:10 – 10:30 Jacek F. Gieras, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy – Ocena, technika badań oraz możliwość awarii systemu elektroenergetycznego samolotu Tu-154M
10:30 – 10:50 Gregory Szuladziński, Analytical Service Pty Ltd – Niektóre aspekty katastrofy smoleńskiej i tematy z tym związane

10:50 – 11:20 Przerwa

II. BADANIA FIZYKOCHEMICZNE, ASPEKTY WYTRZYMAŁOŚCIOWE
Prowadzący Robert Gałązka, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
11:20 – 11:40 Wacław Berczyński, Former Politechnika Łódzka, Concordia Univ., Widener Univ., Boeing – Analiza wytrzymałościowa elementów struktury Tu-154M
11:40 – 12:00 Jan Błaszczyk, Wojskowa Akademia Techniczna – Brzoza smoleńska – aspekty wytrzymałościowe struktury skrzydła samolotu Tu-154
12:00 – 12:15 Wojciech Fabianowski, Politechnika Warszawska, Jan Jaworski, Uniwersytet Warszawski – Charakteryzacja próbek 1 – 5 metodami mikroskopii elektronowej i mikroanalizy rentgenowskiej (EDS)

12:15 – 12:30 Jan Obrębki, Politechnika Warszawska – Opis sposobu zniszczenia małego fragmentu Tu-154M nr 101
12:30 – 12:50 Chris Cieszewski, University of Georgia – Assessment of wood properties for the birch samples from Poland, USA, and Smolensk using NIR spectroscopy and SilviScan

12:50 – 13:50
Przerwa obiadowa

III. ZAGADNIENIA ZWIAZANE Z TRAJEKTORIĄ LOTU
Prowadzący Zdzisław Gosiewski, Politechnika Białostocka
13:50 – 14:20 Kazimierz Nowaczyk, University of Maryland – Analiza zapisów urządzeń TAWS i FMS firmy Universal Avionics System Corporation zainstalowanych w rządowym samolocie Tu-154M 101
14:20 – 14:40 Marek Dąbrowski – Położenie samolotu w momencie uderzenia w brzozę i bezpośrednio po uderzeniu wg danych MAK i KBWL LP
14:40 – 15:00 Michał Jaworski – Próba interpretacji wybranych parametrów lotu – trajektoria pionowa oraz kąt przechylenia
15:00 – 15:20 Andrzej Flaga, Politechnika Krakowska – O potrzebie i możliwościach przeprowadzenia badań modelowych w tunelu aerodynamicznym Politechniki Krakowskiej potwierdzających
hipotezę zniszczenia samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem przez rozerwanie samolotu w powietrzu
15:20 – 15:40 Jacek F. Gieras, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy – Hipoteza eksplozji w zewnętrznym zbiorniku paliwa lewego skrzydła na skutek zapłonu elektrycznego mieszanki paliwo-powietrze

15:40 – 16:10 Przerwa

IV. ANALIZA ZDERZEŃ I MODELOWANIE NUMERYCZNE
Prowadzący Grzegorz Jemielita, Politechnika Warszawska
16:10 – 16:40 Wiesław Binienda, The University of Akron – Symulacje komputerowe za pomocą programów LSDYNA3D oraz CFX weryfikujące przyczyny katastrofy samolotu Tu-154M w Smoleńsku
16:40 – 17:00 Aleksander Olejnik, Stanisław Kachel, Adam Kozakiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna – Zastosowanie inżynierii odwrotnej do procesu modelowania lotniczych konstrukcji cienkościennych
17:00 – 17:20 Marek Czachor, Politechnika Gdańska – Testy niszczące samolotów Douglas DC-7 i Lockheed Constellation a katastrofa Tu-154M w Smoleńsku
17:20 – 17:40 Andrzej Morka, Tadeusz Niezgoda, Paweł Dziewulski, Sebastian Stanisławek, Wojskowa Akademia Techniczna – Problemy modelowania numerycznego zagadnienia zderzeń ciał

17:40 – 17:50 Przerwa

17:50 – 19:00
DYSKUSJA GENERALNA
Prowadzący Jacek Rońda, Akademia Górniczo-Hutnicza

PEŁEN ZAPIS KONFERENCJI   Smoleńskiej

http://www.popler.tv/KonferencjaSmolenska#50728
http://www.popler.tv/KonferencjaSmolenska#50735
http://www.popler.tv/KonferencjaSmolenska#50739
http://www.popler.tv/KonferencjaSmolenska#50756
http://www.popler.tv/KonferencjaSmolenska#50764
http://www.popler.tv/KonferencjaSmolenska#50771

Polskie środowisko naukowe jest zbulwersowane

Naukowcy krytykują bierność komisji Millera

solidarni2012

Polskie środowisko naukowe jest zbulwersowane brakiem fachowej polemiki z tezami przedstawionymi przez prof. Wiesława Biniendę, który przeprowadzonymi przez siebie badaniami zakwestionował oficjalne ustalenia w sprawie katastrofy smoleńskiej. Prof. Binienda nie został zaproszony na konferencję „Mechanika w lotnictwie”, podczas której dyskutowano o przyczynach katastrofy smoleńskiej.