Uniwersytety nie mogą cenzurować wykładów swoich profesorów

Wykładowca „mowy nienawiści” wraca na uczelnię

Fronda.pl

Zwolniony z Uniwersytetu w Illinois za „mowę nienawiści” prof. Kenneth Howell został przywrócony na uczelnię…..Uniwersytety nie mogą cenzurować wykładów swoich profesorów, zwłaszcza dyskusji podczas zajęć, tylko dlatego, że pewne jej idee miały rzekomo obrazić anonimowego studenta – powiedział David French, przedstawiciel reprezentującej Howella Alliance Defense Fund (ADF)

Nowelizacja ustawy z powodu naukowców

Trzecia nowelizacja ustawy o IPN

Rz

Naukowcy wybrali tylko ośmiu z 24 elektorów, którzy wyłonią nowe władze Instytutu. PO chce zmienić przepisy

Minister nauki trzaska drzwiami na spotkaniu z uczelnianą „Solidarnością”

Unik Kudryckiej

Minister nauki trzaska drzwiami na spotkaniu z uczelnianą „Solidarnością”

Nasz Dziennik

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” zaproponowała resortowi nauki podpisanie sześciopunktowego porozumienia. Ministerstwo odpowiedziało, że nie może zrealizować żadnego z nich. W trakcie prezentacji postulatów „Solidarności” Barbara Kudrycka, szefowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, po prostu wyszła, zasłaniając się obowiązkami. „Solidarność” uczelniana zapowiada akcje protestacyjne……………………..

– Wyglądało na to, że pani minister Kudrycka była dotknięta reakcjami prasowymi na protesty „Solidarności” uczelnianej, a w szczególności na konferencję prasową, którą zorganizowaliśmy 22 czerwca w Krakowie.
Kiedy przewodniczący KSN zaproponował podpisanie porozumienia, analiza poszczególnych punktów trwała blisko dwie godziny. Ostatecznie Witold Jurek, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, uznał, że nie można zrealizować żadnego z punktów, co „nie wynika ze złej woli ministerstwa, ale z ograniczonych możliwości budżetu”. Dotyczyły one m.in. eliminacji wieloetatowości w grupie profesorów tytularnych i określenia wieloletniej perspektywy dojścia do unijnych standardów budżetowych nakładów zawartych w strategii Europa 2020 – 3 proc. na naukę i 2 proc. na szkolnictwo wyższe. Dokument zaleca również, by obecnie minimalny poziom środków finansowych z budżetu państwa wynosił 0,6 proc. PKB na naukę i 1,2 proc. PKB na szkolnictwo wyższe.

Obieg prawdy

Obieg prawdy, takze w środowisku akademickim

Rz, A,Krauze

Sejm zwalnia profesora

Polacy zmuszani do emerytury

Dziennik Gazeta Prawna

Sejm zwalnia profesora

O dyskryminacji ze względu na wiek można też mówić w przypadku profesorów akademickich. Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 70 lat. Wygaśnięcie stosunku pracy stwierdza rektor.

Wyjątkiem od tej reguły są mianowani nauczyciele akademiccy pełniący funkcję rektora. Tych nie zwalnia się po ukończeniu 70 lat, ale przez czas pozostały do zakończenia pełnienia tej funkcji pracują na podstawie umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy z profesorem następuje automatycznie. Takich ograniczeń nie ma w przypadku doktorów czy docentów.

Forum Akademickie

Forum Akademickie nr 07-08/2010

Nadciąga rewolucja w świecie nauki

Nadciąga rewolucja w świecie nauki

PolskaMichał Kleiber

2010-07-22

Do kogo należy wiedza? Za tym niewinnym pytaniem kryje się jeden z najpoważniejszych dylematów współczesności – ale którego wagę doceniają w Polsce niestety tylko nieliczni. Doświadczeni wizjonerzy przyszłości są jednak zadziwiająco jednomyślni. Zrozumienie i wykorzystanie na rzecz rozwoju nowych zjawisk zachodzących na świecie przy tworzeniu i dyfuzji wiedzy jest kluczem do sukcesów w globalnej rywalizacji.