W nowym roku akademickim więcej studentów otrzyma stypendia socjalne,

Resort nauki: więcej studentów otrzyma stypendia socjalne

PAP – Nauka w Polsce

W nowym roku akademickim więcej studentów otrzyma stypendia socjalne, ponieważ zmienia się podstawa dofinansowania studentów z najuboższych rodzin. Stypendia naukowe zaś będą mieć wyższą rangę i otrzymają je najlepsi studenci – poinformowała minister Barbara Kudrycka.

W ten sposób minister nauki odniosła się do informacji „Rzeczpospolitej”, według której w przyszłym roku akademickim wielu studentów może czuć się rozgoryczonych zmianą zasad przyznawania stypendiów naukowych. Jak podaje, pomoc finansową może stracić aż 50 tys. studentów.

….

W Polsce na pomoc materialną dla studentów i doktorantów przeznacza się 1,5 mld zł rocznie. Korzystają z niej zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych uczelni publicznych i niepublicznych. Według resortu, duża część tej pomocy nie trafiała jednak do najuboższych studentów. W znowelizowanej ustawie zapisano, że większa pomoc zostanie skierowana do najuboższej młodzieży poprzez podniesienie o 30 proc. górnego progu dochodu, uprawiającego do ubiegania się o stypendium socjalne. W roku 2009/2010 próg dochodu na osobę w rodzinie wyniósł 602 zł; w nowym roku akademickim wynosić będzie 782 zł. NNO

 

Stypendia dla studentów polonijnych

Kudrycka: 18 mln zł na stypendia dla studentów polonijnych

PAP – Nauka w Polsce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera stypendiami przede wszystkim studentów pochodzenia polskiego, studiujących w Polsce – poinformowała w czwartek w Sejmie minister Barbara Kudrycka. Na stypendia dla nich resort przeznaczył 18 mln zł.

Z danych MNiSW wynika, że ogółem stypendystów polskiego pochodzenia, którzy przyjechali z całego świata na studia do Polski, jest 1970; wśród nich 1502 jest z Europy, z czego większość pochodzi zza granicy wschodniej.

Ministerstwo finansuje też stypendia studentów polskiego pochodzenia uczących się w filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Studiuje tam 144 studentów z Litwy należących do Polonii. Resort nauki przeznaczył na ten cel 567 tys. zł……..

Doktoranci- praca na pełnym etacie i jednocześnie stypendium

Doktoranci będą mogli pracować na pełny etat i jednocześnie pobierać stypendium

Dziennik Gazeta Prawna

Uczestnik studiów doktoranckich będzie mógł pobierać wyższe stypendium i jednocześnie pracować na pełny etat.

Doktoranci, którzy otrzymają stypendium doktoranckie w roku akademickim 2010/2011, nie będą musieli się zastanawiać, czy bardziej opłaca im się pracować w pełnym wymiarze godzin czasu pracy, czy pobierać stypendium. Będą mogli zarówno pracować (na pełnym etacie), jak i pobierać stypendium. Obecnie wysokość stypendium doktoranckiego to kwota od 1 tys. zł do 1,3 tys. zł. Przed wprowadzeniem zmian student, który chciał otrzymywać stypendium doktoranckie, mógł pracować wyłącznie w niepełnym wymiarze godzin w danej firmie.

– Przepis ten likwiduje fikcję. Doktoranci, którym przyznano stypendium doktoranckie, na okres jego pobierania podpisywali z pracodawcami umowy na niepełny wymiar czasu pracy, aby móc je otrzymywać – mówi Jacek Lewicki, wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD)…..

Ministerstwo Nauki zapowiada zmiany warunków przyznawania stypendiów

Ministerstwo Nauki zapowiada zmiany warunków przyznawania stypendiów

PAP – Nauka w Polsce

W projekcie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym zmienione zostaną zasady przyznawania stypendiów. Wśród najważniejszych zmian resort nauki wymieniapodwyższenie o 25 proc. minimalnego dochodu umożliwiającego otrzymanie stypendium socjalnego. O zapowiadanych zmianach poinformował w czwartek Sejmie podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Witold Jurek. 

„W przygotowanej nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym proponujemy zmianę systemu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, która zwiększy dostęp młodzieży do studiów wyższych poprzez osłabienie bariery materialnej. Po pierwsze proponujemy wzrost o 25 proc. minimalnego dochodu gwarantującego otrzymanie stypendium socjalnego (obecnie ta kwota wynosi 602 zł – PAP)” – powiedział Jurek…

Uczelnie jako niekompetentne ośrodki pomocy społecznej

Stypendia fatalnie dzielone

Rz

Rzecznik praw studenta ocenia: uczelnie pełnią funkcję niekompetentnych ośrodków pomocy społecznej.

Przyznawaniem pomocy materialnej studentom (stypendia naukowe, socjalne, sportowe, dodatki mieszkaniowe i żywieniowe) przyjrzał się rzecznik praw studenta Robert Pawłowski, który działa przy Parlamencie Studentów RP. „Rz” dotarła do przygotowywanego przez niego raportu. Okazuje się, że ponad 1,5 mld zł, które co roku państwo przeznacza na stypendia, są „wyjątkowo źle zabezpieczonymi pieniędzmi publicznymi”, a system ich rozdziału, w którym uczestniczą studenci, jest polem do nadużyć…

Stypendia socjalne na uczelniach są zróżnicowane. Według rzecznika praw studenta czasami to raczej kieszonkowe niż prawdziwa pomoc materialna.

– Wystarcza na skromne obiady w stołówce i przejazdy po Krakowie, ale na wyjście do kina czy podręczniki już nie – mówi Joanna z Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, która dostaje 350 zł.

Można studiować zamiast biedować

Studia na koszt Unii

Rz

Zdobywanie wiedzy oraz doświadczenia zawodowego to główne powody, dla których studenci i absolwenci szkół wyższych korzystają ze stypendiów przyznawanych przez Unię Europejską. Najpopularniejsze z nich to: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i program „Młodzież w działaniu”

Z roku na rok studentów korzystających z unijnych stypendiów przybywa. – Nauka za granicą daje mnóstwo możliwości. To nie tylko kucie z podręczników do rana. Można poznać kulturę kraju, do którego się wyjeżdża, i podszkolić język. A udział w zagranicznym stypendium w CV robi wrażenie na przyszłym pracodawcy – ocenia Zuzia Kamińska, studentka V roku germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim…

Za biedni i za słabi na naukę

Nauka nie na polską kieszeń

Dziennik Polski

Polscy studenci rzadziej wyjeżdżają na zagraniczne stypendia niż ich koledzy z krajów europejskich. Powód? Zbyt wysokie koszty pobytu i słaba znajomość języków obcych. 

– Jesteśmy na szarym końcu pod względem studenckiej mobilności – mówi Marek Barański z Parlamentu Studentów RP, który opracował raport na temat zagranicznych wyjazdów.

W ramach badania studenci z różnych miast opowiedzieli, co stoi na przeszkodzie półrocznych lub rocznych pobytów na zagranicznych uczelniach. Na tej podstawie Parlament Studentów przygotował tzw. Czarną Listę Mobilności Studenckiej…

Raport Parlamentu Studentów pokazuje jeszcze jedną ważną barierę. Część studentów przyznaje, że nie decyduje się na wyjazd z powodu zbyt słabej znajomości języków obcych.

Studenci walczą o wyższe stypendia

Studenci walczą o wyższe stypendia

Dziennik Polski

EDUKACJA. Pomoc materialna dla studentów jest zbyt mała – twierdzi Parlament Studentów i apeluje o zmiany w budżecie państwa na 2010 rok.

„Wymagane jest zdecydowane zwiększenie pomocy materialnej dla studentów. Bez tej pomocy kilkaset tysięcy młodych ludzi nie będzie mogło studiować lub nie będzie studiowało na poziomie kraju rozwiniętego” – czytamy w liście, który studenci wystosowali do posłów i senatorów RP

Stypendia dla studentów i doktorantów

Od dziś samorządy mogą przyznawać stypendia studentom

Dziennik-Gazeta Prawna

Rady gmin, miast oraz sejmiki wojewódzkie mogą od dziś legalnie przyznawać studentom i doktorantom stypendia i nagrody.

Zgodnie z ustawą z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dz.U. nr 202, poz. 1553) jednostki samorządu terytorialnego mogą już przyznawać studentom oraz doktorantom pomoc materialną. Organ stanowiący musi przyjąć uchwałę w tej sprawie określającą rodzaj pomocy materialnej, sposób i terminy ubiegania się o nią, sposób wyłaniania studentów uprawnionych do wsparcia oraz maksymalną wysokość stypendium. Zatem rada gminy czy powiatu może ufundować zarówno stypendia za wyniki w nauce, jak i socjalne….

Młodzi naukowcy doradzą ministrowi nauki 

Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, zapowiedziała wczoraj, że młodzi naukowcy będą mogli oficjalnie wypowiadać się i pomagać rządowi podejmować decyzje w sprawach dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego. – Dlatego powołam Radę Młodych Naukowców – deklaruje Barbara Kudrycka.

Dwunastoosobowa rada ma być powołana zarządzeniem ministra. Będzie mogła m.in. opiniować akty prawne. Wczoraj Barbara Kudrycka rozmawiała ze stypendystami na temat koniecznych zmian w szkolnictwie wyższym.

Stypendia bez PIT

Stypendia prywatne bez PIT po akceptacji ministra

Dziennik Gazeta Prawna

Stypendia przyznawane studentom przez prywatne podmioty będą zwolnione z PIT, pod warunkiem że zasady ich przyznawania opracowane przez fundatora zatwierdzi minister.

Nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, którą przyjął już Senat, przewiduje m.in. przyznawanie studentom stypendiów przez podmioty prywatne – osoby fizyczne i prawne. Przychody z tytułu takich stypendiów nie będą opodatkowane, po spełnieniu określonych warunków….