Uczelnie wyższe będą likwidować zamiejscowe ośrodki dydaktyczne

Uczelnie wyższe będą likwidować zamiejscowe ośrodki dydaktyczne

  Dziennik Gazeta Prawna

Już w październiku szkoły wyższe, które prowadzą zamiejscowe ośrodki dydaktyczne (ZOD), będą musiały podjąć decyzję, czy je zlikwidują, czy przekształcić w filię lub wydział zamiejscowy. Tak wynika z ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 81, poz. 445). Rektorzy już zdecydowali, że większość z nich upadnie….

Od października uczelnie nie będą mogły tworzyć takich ośrodków. Nadal będą mogły zakładać filie lub wydziały zamiejscowe uczelni. Problem w tym, że nie jest to takie proste jak w przypadku ZOD-ów i sprawia uczelniom wiele kłopotów.

– Przekształcenie ZOD w filie niesie ze sobą m.in. włączenie kolejnych osób w skład senatu i utrudnia funkcjonowanie uczelni – tłumaczy prof. Józef Górniewicz, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie.

Uczelnie już deklarują, że w filie będą przekształcać tylko niektóre ZOD-y. Na przykład UWM zdecyduje się na to w przypadku dwóch z pięciu podległych mu ośrodków. W przypadku ZOD-ów należących do Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z 14 zostanie zaledwie kilka.

KONGRES POLSKA WIELKI PROJEKT

KONGRES POLSKA – WIELKI PROJEKT

m.in.

Szkolnictwo wyższe, czyli budowa kapitału intelektualnego?

7. Nauka i innowacje, czyli jak budować przewagę (15:00-17:00)

Wojna naukowców i utracone miliony

Wojna naukowców i utracone miliony

Rz

Politechnika Wrocławska dostała prawie 3-milionowy grant na badania. Po dwóch latach w atmosferze skandalu musiała go oddać

Nauka w sieci wpływów

Konferencja „Nauka w sieci wpływów

serwis PAN

Reforma nie sprawi, że polski uniwersytet zamieni się w Oksford

Reforma nie sprawi, że polski uniwersytet zamieni się w Oksford

Dziennik Gazeta Prawna

Nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym daje uczelniom szansę na zmodernizowanie skostniałego systemu kształcenia. Jednak środowisko akademickie ocenia ją sceptycznie. Twierdzi, że narzuca uczelniom obowiązki, ale nie wyjaśnia, jak się z nich wywiązywać….

…Z opinii ekspertów wynika, że szkolnictwo wyższe jest na wysokim poziomie w tych krajach, w których jest dobrze dofinansowywane. W Polsce zarobki młodych naukowców nie osiągają nawet poziomu średniej krajowej. Dlatego kuszeni wyższymi wynagrodzeniami zaraz po zrobieniu doktoratu uciekają do zagranicznych placówek naukowych. Zaś profesorowie opowiadają, że za artykuły w popularnych gazetach dostają podobne wynagrodzenia jak za książkowe publikacje naukowe. Jakości szkolnictwa nie zmieni żadna reforma, dopóki uczelnie nie zaczną konkurować o najlepszych uczonych oraz gwarantować im możności rozwoju…..

…..

Powstaną mechanizmy motywujące kadrę akademicką do lepszej pracy?

Nowe przepisy zmuszają naukowców do gry pod parametry. Ważna będzie liczba publikacji, cytowań czy ankieta wypełniania przez studentów. A to są pozory. Lepiej raz na rok napisać dobrą pracę naukową, niż spełniać liczbowe parametry. Nowy system może podniesie wydajność naukową i dydaktyczną uczelni, ale może też zdeformować pracę akademicką.

A więc może się okazać, że polskie uczelnie nie awansują w światowym rankingu szkół wyższych?

Nawet jeśli awansują z czwartej do trzeciej setki rankingu, może to być zmiana iluzoryczna. Uczelnie poniżej 200. miejsca są porządkowane już w kolejności alfabetycznej. Chodzi o to, by szkoły wyższe miały motywację do pracy odpowiadającej potrzebom społecznym. Aby tworzyły wysokiej jakości elity i kadry profesjonalistów, postawy innowacyjne. Istnieje obawa, że zaproponowane zmiany do tego nie doprowadzą.

Zadania i obowiązki świata nauki

Zadania i obowiązki świata nauki wobec rzeczywistości ukazywanej i kreowanej przez media i PR. 

Autor: prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu; prof. dr hab. Stefan Zawadzki – kierownik Zakładu Wschodu Starożytnego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Kolejne miliony na naukę

Kolejne miliony złotych dla LIDERÓW polskiej nauki

PAP – Nauka w Polsce

Ponad 33 miliony złotych przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na finansowanie badań stosowanych prowadzonych przez młodych polskich naukowców. Rozstrzygnięto II konkurs w ramach Programu LIDER. Dyrektor centrum, prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski, w oparciu o wynik dwuetapowej oceny merytorycznej oraz rekomendacje zespołu ekspertów podjął decyzję o finansowaniu 36 wniosków.

Program „Lider” adresowany jest do badaczy, którzy w ciągu ostatnich 4 lat uzyskali tytuł doktora (a w przypadku osób korzystających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego – 6 lat). Laureaci w trakcie postępowania konkursowego musieli wykazać, że są przygotowani do podjęcia samodzielnej pracy badawczej wraz z utworzonym przez siebie zespołem nad projektem, który znajdzie zastosowanie w praktyce…

Uczelnie otwierają nowe kierunki, po których absolwenci nie będą mieli problemu z pracą

Biznes zmienia uczelnie

Dziennik

W nowym roku akademickim uczelnie szykują dziesiątki nowych kierunków i specjalizacji: ekofizykę, energetykę jądrową, marketing interaktywny, a nawet obsługę terminali LNG. Szkoły wreszcie zaczęły reagować na potrzeby rynku..

Koniec z przypadkowością. Uczelnie otwierają nowe kierunki, po których absolwenci nie będą mieli problemu z pracą – deklarują władze kilkudziesięciu szkół wyższych, w których przeprowadziliśmy sondę dotyczącą najświeższej oferty dla przyszłych studentów.

Uczelnie zapewniają, że decydują się na otwarcie nowychkierunków dopiero po szczegółowych badaniach rynku pracy i konsultacjach z dużymi firmami

Harward w Polsce ?

UKSW i IChF PAN wprowadzają harwardzki model studiów chemicznych

PAP – Nauka w Polsce

Studenci chemii już wkrótce będą mogli skorzystać ze studiów wzorowanych na modelu stosowanym w najlepszych uczelniach amerykańskich, np.Uniwersytecie Harvarda. Od października na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego(UKSW) i w Instytucie Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) rusza projekt „Edukacja wspierana badaniami – polski harwardczyk”.

Studenci rozpoczynający naukę na studiach chemicznych drugiego stopnia w UKSW będą mogli uczestniczyć w projektach badawczych realizowanych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Obecnie badania naukowe prowadzą oni tylko na drugim roku studiów II stopnia, przygotowując swoje prace magisterskie. Po wprowadzeniu programu na IV i V roku, co semestr będą realizowali projekty badawcze w IChF PAN. Taki system studiów, wzorowany na modelu stosowanym przez Uniwersytet Harvarda, ma sprzyjać rozwojowi kreatywności i innowacyjności studentów…

Celem działania Rady Młodych Naukowców jest również wdrażanie postanowień Europejskiej Karty Naukowca


Nowa Rada Młodych Naukowców

Zarządzeniem nr 30/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 marca 2011 r. powołana została w drodze otwartego konkursu Rada Młodych Naukowców – organ opiniodawczo-doradczy Ministra, którego nadrzędnym celem jest wspieranie dynamicznego rozwoju karier młodych naukowców oraz wprowadzanie regulacji, pozwalających w szerszym niż dotąd zakresie uwolnić i spożytkować talenty młodego pokolenia uczonych. Do zadań Rady należy także przybliżanie młodym naukowcom mechanizmów związanych z funkcjonowaniem finansowania nauki oraz wsparcie kontaktów młodych uczonych z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce. Celem działania Rady jest również wdrażanie postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w jednostkach naukowych. Członkowie RMN wykonują swoje działania społecznie przy organizacyjnym wsparciu MNiSW.

Rada Młodych Naukowców II kadencji powołana została na okres od 29 marca 2011 r. do 29 marca 2012 r