Profesorowie UJ zjedli śniadanie, nie mamy informacji czy smakowało i czy się nasycili

Jubileuszowe śniadanie profesorskie

serwis UJ

614. rocznicę wydania przez króla Władysława Jagiełłę przywileju odnowienia Akademii Krakowskiej uczciło środowisko akademickie w piątkowe przedpołudnie, spotykając się na śniadaniu profesorskim. Przybyłych na dziedziniec Collegium Nowodworskiego gości przywitał prof. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie profesorowie, przedstawiciele władz Małopolski z wojewodą Jerzym Millerem na czele oraz duchowni z wielkim zaciekawieniem wysłuchali wykładu prof. Andrzeja Borowskiego Biesiady uczonych, czyli o nienasyceniu.

Parlament przyjął nową ustawę o szkolnictwie wyższym

serwis MNiSW, 24 lipca 2014

Co zmienia nowa ustawa?

  1. Zniesienie opłat za drugi kierunek – nowe prawo ma na celu jak najszybsze dostosowanie przepisów do postanowień wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
  2. Uwłaszczenie naukowców – naukowiec i uczelnia, będą mogły przyjąć, podpisując umowę,  elastyczną i odpowiadającą im formę komercjalizacji wynalazku lub efektów badań naukowych. Określą one w umowie rozwiązania dotyczące praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, a także podziału środków uzyskanych z ich komercjalizacji. Jeśli taka umowa nie zostanie podpisana, wówczas obowiązywać będą regulacje zawarte w ustawie. Uczelnia ma 3 miesiące na podjęcie decyzji czy chce sama komercjalizować wynalazek. Jeśli się na to zdecyduje, naukowcowi przysługiwać będzie co najmniej 50 proc. środków uzyskanych z komercjalizacji, obniżonych o nie więcej niż 25 % kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacją –  jeśli uczelnia w ciągu 3 miesięcy nie podejmie się komercjalizacji, prawa do w pełni przejąć naukowiec – nabywa je za nie więcej niż 10 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę Może on wybrać dowolną, korzystną dla siebie drogę komercjalizacji i wybrać instytucję, z którą podejmie współpracę.
  3. Uczenie się przez całe życie – nowe prawo zakłada, że uczelnie będą mogły uznawać wiedzę i umiejętności uzyskane na szkoleniach, kursach, w pracy zawodowej, wolontariacie oraz zaliczać je na poczet studiów. Rozwiązanie to otworzy drogę do studiowania dla osób pracujących, chcących zmienić zawód lub uzupełnić wykształcenie.
  4. Wzmocnienie szans studentów i absolwentów na rynku pracy – ustawa wprowadza m.in studia dualne, a także obowiązkowe 3-miesięczne praktyki na studiach o profilu praktycznym oraz monitoring zawodowych losów absolwentów w oparciu o dane z ZUS (wyniki monitoringu ułatwią maturzystom wybór przyszłych studiów i porównywanie oferty uczelni). Wymaga to od uczelni łączenia zajęć z różnych dyscyplin, kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, e-learningu, z zaangażowaniem praktyków z gospodarki.
  5. Nowe zasady tworzenia związków uczelni – będą one mogły na korzystniejszych warunkach m.in. wspólnie sięgać po pieniądze europejskie.

Treść ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przyjętej przez Senat bez poprawek.

Polskie uczelnie w światowym rankingu jakości

Światowy ranking uczelni: Ogromna przewaga USA, dwie polskie uczelnie w piątej setce

Dziennik Gazeta Prawna

Polskie uczelnie daleko od podium
Do zestawienia trafiło też sześć polskich uczelni – najwyższe miejsce zajął Uniwersytet Warszawski, który uplasował się na 419. pozycji. Na 479. miejscu znalazł się Uniwersytet Jagielloński. Z kolei Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie uplasowała się na 653. miejscu, Politechnika Warszawska na 688. miejscu, a Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu na 878. miejscu.

Oprócz tego do ostatniej setki trafiły Uniwersytet Wrocławski na 914. pozycji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na 918. miejscu, Politechnika Wrocławska na 922. miejscu i Uniwersytet Śląski na 954. miejscu

Poziom polskiego winiarstwa jest coraz wyższy, czego nie można powiedzieć o edukacji, tylko z nazwy wyższej

Medale dla uniwersyteckich win

650.uj.edu.pl

Wina z winnicy „Nad Dworskim Potokiem” po raz kolejny znalazły uznanie krytyków. Wino Maréchal Foch z rocznika 2012 zostało nagrodzone srebrnym medalem XIX Międzynarodowego Konkursu Winiarskiego „Muvina 2014″, organizowanego przez Muzeum Wina w słowackim Preszowie. Natomiast złoto w IV Międzynarodowym Konkursie Winiarskim „Galicja Vitis 2014″ stało się udziałem wina, którego powstanie wywołało spore medialne poruszenie – wina lodowego Hibernal 2012

….Zdaniem członków jury „Galicja Vitis 2014″, polskie wina mogą śmiało konkurować z winami ze starych krajów winiarskich. Wojciech Gogoliński, jeden z czołowych polskich degustatorów i krytyków winiarskich stwierdził, że poziom polskiego winiarstwa jest coraz wyższy.

Znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

serwis MNiSW 11 lipca 2014

Sejm przegłosował nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa znosi opłaty za drugi kierunek…..

Znowelizowana ustawa reguluje również kwestię uwłaszczenia naukowców. Nowością w stosunku  do wcześniejszych propozycji jest rozwiązanie przewidujące, że obie strony jeśli dojdą do porozumienia, będą mogły przyjąć elastyczną i odpowiadającą im formę komercjalizacji wynalazku lub efektów badań naukowych…….

Nowelizacja odnosi się też do kwestii uczenia się przez całe życie. Nowe prawo zakłada, że uczelnie będą mogły uznawać wiedzę i umiejętności uzyskane na szkoleniach, kursach, w pracy zawodowej, wolontariacie oraz zaliczać je na poczet studiów. Rozwiązanie to otworzy drogę do studiowania dla osób pracujących, chcących zmienić zawód lub uzupełnić wykształcenie.

Nowelizacja ustawy wzmacnia też szanse studentów i absolwentów na rynku pracy. Wprowadza ona m.in obowiązkowe 3-miesięczne praktyki na studiach o profilu praktycznym oraz monitoring zawodowych losów absolwentów w oparciu o dane z ZUS (wyniki monitoringu ułatwią maturzystom wybór przyszłych studiów i porównywanie oferty uczelni).

–  Wymaga to od uczelni nowego myślenia o studiowaniu: łączenia zajęć z różnych dyscyplin, kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, e-learningu, z zaangażowaniem praktyków z gospodarki – stwierdza minister Lena Kolarska-Bobińska. – Potrzebujemy też uniwersytetów otwartych, współpracujących z otoczeniem gospodarczym, pracodawcami, z samorządami, organizacjami pozarządowymi – zaznacza minister.

Znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym daje również możliwość tworzenia związków uczelni na nowych zasadach. Na korzystniejszych warunkach pozwoli uczelniom m.in. wspólnie sięgać po pieniądze europejskie.

Bezrobocie bardziej dotyka absolwentów uczelni niepublicznych niż publicznych

Czy polskie uczelnie produkują bezrobotnych?

onet.pl

Bezpowrotnie minęły czasy, kiedy wyższe wykształcenie dawało gwarancję znalezienia pracy. Nie oznacza to jednak, że nie warto studiować, bowiem wynagrodzenia osób z dyplomem uczelni wyższych są nadal znacznie wyższe niż całej reszty zatrudnionych.

Szeroko rozpowszechniona opinia, że absolwenci szkół wyższych zasilają armię bezrobotnych, tylko częściowo znajduje potwierdzenie w faktach.

Wyniki badań GUS pokazują, że w 2012 roku wśród ośmiu milionów zatrudnionych osoby z dyplomem co najmniej magisterskim zarabiały średnio o 41% więcej niż pozostali zatrudnieni……..

….bezrobocie bardziej dotyka absolwentów uczelni niepublicznych niż publicznych. Jest efekt braku dopasowania kwalifikacji absolwentów do potrzeb rynku pracy, jak również zaufania pracodawców do poziomu wiedzy wynoszonej przez absolwentów wielu szkół niepublicznych.

Walka o wyższe pensje na uczelniach

Nie ustaje bój o wyższe pensje dla akademików

Dziennik Gazeta Prawna

Wynagrodzenia pracowników uczelni nie wzrosną o 30 proc. w ciągu trzech lat – mówią związkowcy. Zapowiadają nawet wniosek do NIK o kontrolę szkół…..

Związkowcy alarmują, że brakuje wytycznych dla uczelni. – W efekcie już wiadomo, że nie uda się osiągnąć zakładanego przez rząd celu, czyli aby płace akademików wzrosły w ciągu trzech lat o 30 proc. – uważa Janusz Szczerba.

Wyjaśnia, że przeciętne wynagrodzenie w szkołach wyższych miało rosnąć o 9,14 proc. rocznie. Z wyliczeń resortu nauki wynika, że w ubiegłym roku podwyższyło się o 7,9 proc…..

….. Średnia płaca w szkolnictwie wyższym wynosi 4,9 tys. zł. Jak na wynagrodzenia wysoko wykwalikowanej kadry to niewiele, zwłaszcza w porównaniu z pracownikami oświaty – twierdzi Maria Sapor z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.