Uczelnie odpowiedzialne za prawdę i młode pokolenie

Kudrycka: uczelnie odpowiedzialne za prawdę i młode pokolenie

PAP – Nauka w Polsce

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka uważa, że w czasach wolności i demokracji uczelnie stoją przed nowym wyzwaniem – odpowiedzialności za prawdę i za młode pokolenie. Kudrycka uczestniczyła 17 października w uroczystej inauguracji 93. roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

W swoim wystąpieniu przypomniała zasługi KUL dla zachowania – w czasach komunizmu i cenzury – etosu naukowca, niezależności nauki i poszukiwań. Jak dodała, KUL wtedy walczył o prawdę, o obiektywizm w nauce, walczył z manipulacjami i zakłamywaniem rzeczywistości.

Zmiany w polskim szkolnictwie są konieczne

Min. Kudrycka: Zmiany w polskim szkolnictwie są konieczne

PAP – Nauka w Polsce

Zmiany w polskim szkolnictwie są konieczne, bo rodzime uczelnie muszą się zmierzyć z zagraniczną konkurencją – przekonywała w minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka podczas otwarcia konferencji poświęconej innowacjom w edukacji akademickiej.Dwudniowe spotkanie z udziałem m.in. przedstawicieli świata nauki i pracowników uczelni odbywało się w dniach 9-10 grudnia w Warszawie. …

 jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez CUIwE wśród 249 młodych pracowników naukowych – 50 proc. młodych badaczy na pracę naukową z trudem poświęca zaledwie kilka godzin w tygodniu. „To w oczywisty sposób przekłada się na jej jakość” – komentował dr Marek Kulesza, kierownik Centrum. Wśród czynników, które utrudniają pracę naukową 80 proc. ankietowanych wskazało na niskie zarobki, 63 proc. – brak pieniędzy na udział w konferencjach, 55 proc. – nadmiar zajęć dydaktycznych, a 38 proc. – niedostateczną liczbę kontaktów międzynarodowych.

Jedynie 43 proc. przepytanych młodych uczonych jest przekonanych, że będzie kontynuowało pracę naukową, a 47 proc. deklaruje pracę jedynie w swojej uczelni macierzystej – reszta przyznaje się do „dorabiania” w innych miejscach pracy.

Czy polscy przedsiębiorcy wykorzystują potencjał naukowy uczelni?

Do wykorzystania są talenty wybitnych informatyków

Rz

Czy polscy przedsiębiorcy wykorzystują potencjał naukowy uczelni?

 

prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego: Do tej pory w niewielkim stopniu. Szacuje się że tylko 14 proc. całkowitego dorobku naukowego jest bezpośrednio wykorzystywane w gospodarce, to najsłabszy wskaźnik w Unii Europejskiej. Zaledwie 30 proc. badań jest finansowanych przez sektor prywatny – na świecie niemal dwukrotnie więcej. I tylko jedna trzecia polskich uczonych współpracuje z firmami czy przedsiębiorstwami. Te dane pokazują, że obie strony nie postrzegają siebie jako partnerów….

Rok temu doprowadziłam do podpisania Paktu dla Wiedzy – uczeni, media, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe zadeklarowały wspieranie polskiej nauki. Bo to zadanie dla wszystkich, począwszy od mediów, które coraz chętniej zajmują się popularyzowaniem nauki, przez liderów środowisk przedsiębiorców, którzy powinni sami wyszukiwać i wspierać najciekawsze z perspektywy biznesu projekty badawcze, aż po naukowców, którzy muszą zrozumieć, że wdrożenie ich odkryć, to największa naukowa wartość. W przygotowywanych reformach zawarliśmy m.in. przepisy, które pozwolą włączyć przedsiębiorców w tworzenie programów studiów i w dydaktykę. Wszystkie uczelnie zobowiążemy do stworzenia regulaminów zarządzania własnością intelektualną i zasad komercjalizacji badań

Kudrycka: reforma nauki to nasz sukces

Kudrycka: reforma nauki to nasz sukces

PAP – Nauka w Polsce

Wprowadzanie reformy nauki i szkolnictwa wyższego, efektywne wykorzystywanie pieniędzy z Unii Europejskiej i zainicjowanie debaty publicznej na temat przyszłości polskiej nauki to największe sukcesy resortu – uważa minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka po dwóch latach pracy w rządzie Donalda Tuska.

Za najważniejsze osiągnięcia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod dwóch latach pracy, Kudrycka uznała realizowaną przez jej resort reformę nauki, a także przyjęcie przez rząd założeń do reformy szkolnictwa wyższego.

„Myślę, że najistotniejsze osiągnięcia, które zostały wypracowane w resorcie to po pierwsze nowa koncepcja konstytucji nauki, a więc pięć ustaw, które w tej chwili są w Sejmie i które w inny sposób regulują wydawanie funduszy publicznych na badania naukowe i finansowanie wszystkich projektów naukowych” – powiedziała Kudrycka PAP.

Wyjaśniła, że projekty ustaw, nad którymi prace toczą się obecnie w Sejmie, pozwolą na to, że więcej pieniędzy będzie przyznawanych w trybie konkursu i na konkretne badania naukowe. Reforma ma spowodować także, że więcej naukowych badań będzie prowadzonych na potrzeby gospodarki.,,,

Według Kudryckiej, w ciągu najbliższych dwóch lat najważniejsze zadania czekające jej resort to dokończenie reformy nauki i szkolnictwa wyższego, przygotowanie projektu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., a także wdrożenie krajowych ram kwalifikacji. Jak wyjaśniła, te ostatnie polepszą proces kształcenia, w którym bardziej liczyć się będą zdobyte przez studenta umiejętności, niż zaliczenie odpowiedniej liczby godzin wykładów i ćwiczeń.

„W ciągu najbliższych dwóch lat zależy mi bardzo na tym, aby zakończyć reformę nauki i szkolnictwa wyższego (…). Mamy już przyjęte przez rząd założenia szkolnictwa wyższego, które powinny znaleźć swoją postać w przepisach ustawy, a także w aktach wykonawczych i to na pewno będzie duże wyzwanie dla wszystkich pracowników resortu” – powiedziała Kudrycka.

Rektorzy przeciw, a nawet za

Rektorzy akademickich szkół wyższych obradowali w Krakowie

PAP – Nauka w Polsce

Spojrzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) na reformę szkolnictwa wyższego jest coraz bardziej zbieżne z wizją ministerstwa – podsumowała w poniedziałek dwudniowe obrady KRASP w Krakowie przewodnicząca konferencji prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow.

W niedzielnej uchwale Prezydium KRASP „z niepokojem przyjęło informacje o przygotowywanej nowelizacji ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego”, która w przyszłym tygodniu ma trafić pod obrady Rady Ministrów.

„Prezydium KRASP wyraża w szczególności zaniepokojenie brakiem (…) propozycji wprowadzenia możliwości przechodzenia nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora w stan spoczynku” – napisano w uchwale.

W poniedziałek, po rozmowach z minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbarą Kudrycką, członkowie KRASP złagodzili stanowisko w tej sprawie.

„Jeżeli chodzi o małą nowelizację, która zostanie przedstawiona za tydzień, jesteśmy w pełni za jej wprowadzeniem. Szczególnie że jest tam kilka naszych propozycji, które zostały uwzględnione przez ministerstwo. Nasze spojrzenie na to, co ma być zrobione w szkolnictwie wyższym, jest coraz bardziej wspólne” – powiedziała prof. Chałasińska-Macukow na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Minister Barbara Kudrycka podkreśliła na konferencji prasowej, że w założeniach do nowelizacji jej resort uwzględnił 80 proc. propozycji KRASP. „Myślę, że rektorzy uczelni niepublicznych są bardziej zawiedzeni naszą koncepcją zmian niż rektorzy uczelni publicznych. Sądzę, że konsensus, który staraliśmy się wypracować nie tylko z rektorami, ale też ze studentami, doktorantami i nauczycielami akademickimi, w tej chwili jest najlepszy z możliwych” – oceniła.

Dodała, że projekt nowelizacji trafi pod obrady rządu nie w tym tygodniu – jak informowano – ale dopiero za tydzień.

Kudrycka wyraziła też zadowolenie, że proponowane zmiany spotkały się z akceptacją rektorów uczelni publicznych, bo „wydaje się, że w większości są one adresowane do tych właśnie uczelni”. „Tam, gdzie przekazywane są fundusze publiczne, tam państwo powinno oddziaływać regulacyjnie” – zaznaczyła minister.

Minister Kudrycką czeka starcie z rektorami

Rektorzy obradują w Krakowie

GW

W niedzielę zaczęła się w Krakowie dwudniowa Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Władze uczelni z całej Polski wraz z minister Barbarą Kudrycką mają zastanowić się, jak uzdrowić szkolnictwo wyższe.Jakie reformy są koniecznie? Jak finansować uczelnie? Jak podnosić jakość kształcenia? Nad tym zagadnieniami obradują od niedzieli władze największych polskich uczelni.

W poniedziałek Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka będzie przekonywać rektorów do zmian, nad którymi pracuje jej resort. Według zapowiedzi, mają one zwiększyć dostępności do wykształcenia i poprawić jego jakość, a także polepszyć warunki finansowe studiowania i pracy naukowej nauczycieli akademickich. Niektóre pomysły, jak ograniczenie prawa pracy naukowców na więcej niż dwóch etatach, wybieranie władz uczelnianych poprzez otwarte konkursy czy wprowadzenie opłat za drugi kierunek na studiach „dziennych” – już rozbudziły dyskusje i krytyczne wypowiedzi w środowisku akademickim. Bez wątpienia minister Kudrycką czeka starcie z rektorami, którzy pracują nad własną koncepcją reformy. We wtorek nad przyszłością wyższych uczelni ma obradować rząd.

Źródło: Gazeta Wyborcza Kraków

Jak zatrzymać w Polsce talenty

Jak zatrzymać w Polsce talenty

Każdą dodatkową złotówkę chcemy przeznaczać dla najlepszych szkół wyższych, zarówno pod względem badań naukowych, jak i nauczania, bez względu na ich status – publiczny czy prywatny – pisze minister nauki i szkolnictwa wyższego.….

Autorskie programy

Zagrażająca systemowi uczelni uniformizacja to nie odległa, wieloletnia perspektywa – to już dziś realne zagrożenie w sferze programów nauczania. Przez taką uniformizację rozumiem standaryzację programów nauczania, która krępuje uczelnie, określając sztywno liczbę godzin wykładów i ćwiczeń, szczegółowe treści programowe nauczanych przedmiotów. To te standardy skutecznie przekreślają kreatywność i autonomię uczelni w ich dydaktycznej działalności, czego wielu polityków i publicystów dostrzec nie chce.

Odwrócić ten proces może planowane przez nas wprowadzenie krajowych ram kwalifikacji, czyli swego rodzaju rozbudowanego opisu kwalifikacji, jakie musi posiąść w trakcie studiów absolwent w ośmiu dziedzinach kształcenia – bez wskazywania jednak wprost, jak tego nauczać. Będzie to przewrót kopernikański w kształceniu na poziomie wyższym.

Krajowe ramy kwalifikacji pozwolą najlepszym uczelniom z najlepiej wykwalifikowaną kadrą całkowicie samodzielnie, bez ingerencji resortu czy instytucji kontrolnych budować autorskie programy dydaktyczne.

Jeśli dopuszczam myśl o uniformizacji szkolnictwa wyższego, to tylko w jednym, bardzo wąskim ujęciu: wymagań, jakie należy postawić przed nauczycielami akademickimi, do których zadań należy nie tylko proste przekazywanie wiedzy, ale rozbudzanie zainteresowań, poszerzanie horyzontów intelektualnych, uczenie sposobów samodzielnego zdobywania wiedzy, a przede wszystkim krytycznego myślenia.

Kudrycka: chcemy ograniczyć nieprawidłowości

Kudrycka: chcemy ograniczyć nieprawidłowości

PAP – Nauka w Polsce

Według minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej proponowane przez resort ograniczenie możliwości bezpłatnego studiowania drugiego kierunku ma na celu wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z podejmowaniem kolejnego kierunku przez osoby, które „kolekcjonują dyplomy i stypendia socjalne”. Zgodnie z przedstawioną w poniedziałek propozycją MNiSW, student na studiach pięcioletnich nie będzie mógł przekroczyć 300 punktów ECST (Europejski System Transferu Punktów), a na studiach sześcioletnich 360 (w systemie ECST każdy rok studiów to 60 punktów wykorzystywanych na egzaminy i zaliczenia wykładów i ćwiczeń). Student otrzyma dodatkowe 30 punktów rezerwowych. 

Student, który będzie chciał podjąć studia na drugim kierunku będzie musiał za niego zapłacić lub będzie musiał się znaleźć w grupie 10 proc. najlepszych studentów na roku. Ministerstwo nauki tłumaczy, że w ten sposób chce poszerzyć dostęp studentów do studiów stacjonarnych w publicznych uczelniach wyższych.

Kudrycka: chcemy więcej studentów na kierunkach inżynieryjno- technicznych

kudrycka1

Kudrycka: chcemy więcej studentów na kierunkach inżynieryjno- technicznych

PAP – Nauka w Polsce

Ministerstwu nauki i szkolnictwa wyższego zależy na tym, by zwiększała się liczba studentów na kierunkach inżynieryjno- technicznych – oznajmiła na konferencji prasowej w Gdańsku, szefowa tego resortu, Barbara Kudrycka. Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka gościła 23 kwietnia w Gdańsku. 
Przed południem minister Kurdycka wzięła udział w debacie z udziałem studentów Uniwersytetu Gdańskiego, podczas której dyskutowano właśnie o założeniach przygotowanej przez resort reformy.

„Zależy nam bardzo na tym, aby zwiększała się liczba studentów na kierunkach inżynieryjno-technicznych a także matematyce, fizyce i chemii, ponieważ okazuje się, że na absolwentów tych kierunków jest największe zapotrzebowanie na rynkach pracy” – stwierdziła minister dodając, że widziałaby chętnie na politechnikach więcej dziewcząt, bo to one „są często najlepszymi studentami, również studiów politechnicznych”.

Kudrycka przypomniała, że tylko w tym roku z różnego rodzaju konkursów, w ramach których będą rozdysponowywane środki z Unii Europejskiej, uczelnie będą mogły pozyskać na różnego rodzaju projekty prawie 4 miliardy złotych. „To niemal tyle samo, co przeznaczamy w budżecie na naukę” – powiedział Kudrycka dodając, że w konkursach uczelnie będą mogły zdobyć środki m.in. na infrastrukturę badawczą, na podniesienie poziomu dydaktycznego uczelni, na rozwój nauk humanistyczno-społecznych z zakresu dydaktyki, a także na wiele projektów naukowych. 

PiS domaga się odwołania Barbary Kudryckiej

pis-logo

PiS domaga się odwołania Barbary Kudryckiej

Polskie Radio, Sobota, 4 kwietnia 2009

Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej. Według prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego, minister złamała Konstytucję zlecając kontrolę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prezes PiS powiedział, że ministrem nie może być osoba, która nie rozumie wolności nauki i nie zna konstytucji. ” To jest po prostu zbyt niski poziom, jak na to stanowisko” – mówi Jarosław Kaczyński. Prezes PiS jest zdania, że wypowiedzi minister Barbary Kudryckiej to czysty PRL.

Jarosław Kaczyński powiedział, że zaniechanie kontroli na UJ jest dobrą wiadomością. Miała ona być przeprowadzona w związku z publikacją pracy magisterskiej o Lechu Wałęsie.

Jarosław Kaczyński uważa, że w Polsce mamy do czynienia z zamachem na wolność słowa i nauki.