Polscy naukowcy są zbyt mało mobilni

Polscy naukowcy są zbyt mało mobilni 

studentnews.pl

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Grażyna Prawelska-Skrzypek uważa, że polscy naukowcy są zbyt mało mobilni, a środki na wymianę międzynarodową pozostają niewykorzystane.

Jak mówiła wiceminister Prawelska-Skrzypek, jednym z celów reform jest też umiędzynarodowienie polskiej nauki. „Braki w tym zakresie to jedna z jej głównej słabości, przejawia się w różnych momentach – zostają np. niewykorzystane środki na mobilność naukowców. Chcemy wymusić tę mobilność” – powiedziała.

Dlatego planowane zmiany przewidują ułatwienie zatrudniania naukowców cudzoziemców, w tym polskiego pochodzenia, wprowadzenia jako obowiązkowych recenzji zagranicznych dla projektów badawczych, wymóg dokumentacji w języku angielskim i recenzentów zza granicy w procedurze habilitacyjnej, a w zewnętrznych audytach jednostek naukowych uczestniczyć będą także audytorzy zza granicy.

Planowane są też rozwiązania ograniczające funkcjonowanie „koleżeńskich” układów. To np. zakaz łączenia stanowisk na uczelniach z udziałem w ciałach kolegialnych, decydujących o przyznawaniu grantów czy nagród.