Wniosek do TK przeciwko odpłatności za drugi kierunek studiów

Ponawiam wniosek do TK przeciwko odpłatności za drugi kierunek studiów

wpolityce.pl

Zgodnie z przyrzeczeniem ponawiam wniosek do Trybunału Konstytucyjnego przeciwko odpłatności za drugi kierunek studiów.

Miałem nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny zdąży orzec w sprawie niezgodności z konstytucją przymus odpłatności za studia na drugim kierunku jeszcze przed końcem ubiegłej kadencji. Ponieważ postępowanie zostało umorzone składam dziś w imieniu PiS ponownie wniosek do TK w sprawie tak istotnej dla rozwoju nauki i poziomu wykształcenia w Polsce. ….Jestem przekonany, że bronię najbardziej wartościowej postaci realizacji prawa do nauki. Ustawa rządowa ma antyrozwojowy charakter. Uderza bowiem w najbardziej ambitną część społeczności studenckiej i zniechęca do budowy spluralizowanych kompetencji coraz bardziej potrzebnych w nowoczesnej gospodarce i życiu społecznym. Warto też zauważyć, że nowa ustawa o szkolnictwie wyższym pomniejsza środki na stypendia za wyniki w nauce. Wniosek PIS do Trybunału Konstytucyjnego nie jest zatem wyrazem obrony praw socjalnych, lecz praktycznym wsparciem dla konkurencyjności edukacji i rozwoju. Czekam na rozprawę z przekonaniem, że Trybunał stanie po stronie prawa do nauki i wysokich aspiracji studentów.

Kazimierz Michał Ujazdowski

Uczelnie niepubliczne chcą złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego

Uczelnie niepubliczne chcą zaskarżyć ustawę

Dziennik Polski

Uczelnie niepubliczne chcą złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli prezydent – bez wprowadzenia zmian – podpisze nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym.

Szkoły wyższe gromadzą dowody, świadczące o tym, że przyjęta przez sejm reforma, w niektórych punktach, nie jest zgodna z konstytucją….

…Oburzenie uczelni budzi m.in. zapis dotyczący wieloetatowości. Nowe przepisy mówią, że potrzebna będzie zgoda rektora na zatrudnienie pracownika na drugim etacie, poza macierzystą uczelnią. – Może się to okazać bardzo niesprawiedliwe – twierdzi prof. Jerzy Malec. – Przepisy nie mówią o możliwości odwoływania się od decyzji, sposobach jej weryfikowania, kontrolowania. Jednocześnie nie wymaga się zgody na prowadzenie działalności gospodarczej, np. prowadzenie kancelarii adwokackich czy pracę w innej uczelni na podstawie umowy o dzieło w wymiarze nawet kilkuset godzin. Jak widać, nie chodzi tu o zwiększenie aktywności naukowej pracowników w uczelni macierzystej, lecz o utrudnienie kompletowania minimum kadrowego w uczelniach niepublicznych. Odbieramy takie podejście do sprawy jako próbę zlikwidowania szkolnictwa prywatnego – dodaje…..

TK odroczył rozprawę ws. ustawy o szkolnictwie wyższym

TK odroczył rozprawę ws. ustawy o szkolnictwie wyższym

PAP – Nauka w Polsce

Trybunał Konstytucyjny do 28 kwietnia odroczył w czwartek rozprawę w sprawie zaskarżonych przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym, m.in. dotyczących wpływu związków zawodowych na kształtowanie statutu uczelni niepublicznej. Rozprawę odroczono „w związku z brakiem prawidłowego pełnomocnictwa wnioskodawcy”. 
Wniosek do Trybunału złożyła Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. 

Według związkowców, przepis ustawy o szkolnictwie wyższym, zgodnie z którym, statut uczelni niepublicznej „nadaje jej założyciel albo uchwala organ kolegialny uczelni” jest niezgodny z konstytucją. W ich opinii, związki mają konstytucyjne prawo do udziału w procesie nadawania statutu uczelni niepublicznej.

NSZZ „Solidarność” uważa także, że ustawa o szkolnictwie wyższym nie rozstrzyga jednoznacznie, czy nauczyciel akademicki powinien być zatrudniany na podstawie mianowania czy na podstawie stosunku pracy. „Ustawa (…) musi regulować w jakich warunkach, na jakich stanowiskach następuje zatrudnienie na uczelni na podstawie aktu mianowania, a na jakich stanowiskach na podstawie umowy o pracę” – napisali w uzasadnieniu wniosku związkowcy.

W ich opinii, niezgodne z konstytucją są także przepisy ograniczające możliwość pracy na kilku etatach pracowników naukowych. W ocenie związkowców, przepisy te naruszają konstytucyjną zasadę wolności wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Jak podkreślają, jest to „zbyt daleka – nieproporcjonalna – ingerencja w wolność pracy i działalności gospodarczej”.

Zgodnie z obowiązującym prawem, nauczyciel akademicki może pracować na dwóch etatach, ale jeśli chce podjąć kolejną pracę, musi uzyskać zgodę rektora swojej macierzystej uczelni.

„Wszystkie kwestionowane przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym Sejm Rzeczypospolitej uważa za zgodne z konstytucją” – powiedział PAP reprezentujący Sejm poseł Stanisław Pięta (PiS). 

PAP – Nauka w Polsce