Gdyby nie pieniądze ze środków europejskich, groziłaby nam zapaść publicznego szkolnictwa wyższego i marazm w polskiej nauce

Gdyby nie pieniądze ze środków europejskich, groziłaby nam zapaść publicznego szkolnictwa wyższego i marazm w polskiej nauce

300 zł za miesiąc na politechnice

Nasz Dziennik

Od przyszłego roku akademickiego obowiązywać będą nowe zasady finansowania uczelni wyższych. Choć projekt zmian ustawy o szkolnictwie wyższym poznamy dopiero wiosną, to Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaklina się, że w dokumencie nie znajdą się rozwiązania wprowadzające częściową odpłatność za studia dzienne w szkołach publicznych. Resort nie jest jednak w stanie zaproponować rektorom rozwiązania, które pomogłoby uczelniom normalnie funkcjonować w dziedzinie dydaktyki i badań.

Rektorska strategia rozwoju szkolnictwa wyższego

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020,

projekt środowiskowy.

J. Woźnicki:

Prezentacja przedstawiona 2 XII 2009

na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP

Książka –

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 –

projekt środowiskowy (t.1)

Polskie szkolnictwo wyższe: stan, uwarunkowania i perspektyw

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20 – projekt środowiskowy

„Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20 – projekt środowiskowy”,

KRASP

 

Przedsięwzięcie pn. Opracowanie dokumentu pt.:
„PROJEKT STRATEGII ROZWOJU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DO 2020 R.”

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią opracowanie pt.

„Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20 – projekt środowiskowy”,

zostanie przedstawione publicznie w dniu 2 grudnia 2009 r. w Uniwersytecie Warszawskim

———

Komitet Sterujący, nadzorujący działania mające na celu opracowanie projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020, realizowane w imieniu konsorcjum KRASP (KRePSZ)-FRP-KRZaSP, przez Fundację Rektorów Polskich (FRP) wspólnie z organizacjami i instytucjami partnerskimi, obradując pod przewodnictwem Przewodniczącej KRASP prof. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow, z udziałem przedstawicieli pozostałych konsorcjantów:

• Przewodniczącego KRZaSP – prof. Waldemara Tłokińskiego

• Przewodniczącego KRePSZ – prof. Andrzeja Kolasę

• Przewodniczącego Rady FRP- prof. Włodzimierza Siwińskiego,

po zapoznaniu się z projektem Strategii przedłożonym przez prof. J. Woźnickiego w imieniu realizatorów przedsięwzięcia, postanawia przyjąć ten projekt jako opracowanie spełniające wymagania i kryteria metodologiczne, merytoryczne i profesjonalne.

Komitet Sterujący uznaje tym samym, zadanie postawione FRP przez konsorcjantów za wykonane. Komitet stwierdza, że opracowanie pt.: „Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20 – projekt środowiskowy” oraz towarzyszące mu wydawnictwo pt: „Polskie szkolnictwo wyższe – stan, uwarunkowania, perspektywy” powinny zostać przedstawione publicznie i skierowane pod debatę społeczną, prowadzoną z udziałem m.in. środowisk akademickich i zewnętrznych interesariuszy uczelni. Wyniki tej debaty powinny zostać podsumowane w osobnym opracowaniu przygotowanym przez FRP i przedłożonym Komitetowi Sterującemu…

Komitet Sterujący dziękuje uczelniom, które wsparły finansowo opracowanie projektu Strategii, instytucjom i organizacjom, których członkowie lub przedstawiciele wzięli udział w pracach, a w tym m.in. RGSW, PKA, ISW, ZBP, oraz tym podmiotom, które wsparły przedsięwzięcie merytorycznie, materialnie lub organizacyjnie, a w tym UW, UJ i UAM, a także partnerom Strategicznym FRP-ISW: UNESCO-Cepes, KIG, PKN ORLEN i Telekomunikacji Polskiej.

 

Prezydent: należy podnosić jakość nauczania na uczelniach

Prezydent: należy podnosić jakość nauczania na uczelniach

PAP – Nauka w Polsce

Prezydent Lech Kaczyński uważa, że najbliższe 10 lat w szkolnictwie wyższym powinno być poświęcone podnoszeniu jakości nauczania na uczelniach.Prezydent mówił o tym w swoim wykładzie inauguracyjnym w poniedziałek na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przypomniał, że Polska ma najwyższy w Europie wskaźnik liczby studentów. Jednocześnie zaznaczył, że „eksplozja edukacyjna jest jednym z największych sukcesów ostatnich 20 lat”. Teraz jednak – zdaniem prezydenta – należy położyć nacisk na jakość studiów. 

Jak mówił Kaczyński, przed polskim szkolnictwem wyższym stoją takie zadania, jak m.in. zwiększanie liczby studentów studiów stacjonarnych w stosunku do studentów studiów niestacjonarnych, a także stopniowa konsolidacja uczelni.

Lech Kaczyński opowiedział się również za powołaniem na uczelniach wybranych kierunków i wydziałów o szczególnie wysokim poziomie studiów. Jak tłumaczył, chodzi mu o studia „o szczególnym trybie przyjmowania na nie i szczególnym trybie wymagań”, których absolwenci niemal automatycznie przechodziliby na studia doktoranckie.

„Polska potrzebuje jak największej grupy ludzi szczególnie dobrze wykształconych” – podkreślił.

Każdy medal ma jednak dwie strony

Z CZWARTEJ SETKI

Forum Akademickie

Maciej Żylicz

W perspektywie 20 lat, jakie upłynęły od odzyskania przez nasz kraj niepodległości w 1989 r., polska nauka i szkolnictwo wyższe zyskały bardzo wiele. Najważniejsze pozytywne zmiany wynikają bezpośrednio z transformacji politycznej. Polscy uczeni mogli się uwolnić od wpływów politycznych (choć nie wszystkim się to udało), wymienialność złotówki umożliwiła, nawet przy skandalicznie niskich nakładach na naukę i szkolnictwo wyższe, bardziej racjonalne gospodarowanie pieniędzmi, uzyskaliśmy nareszcie swobodny dostęp do niezbędnych odczynników, książek czy aparatury badawczej. Mając paszport w kieszeni zaczęliśmy swobodnie uczestniczyć w międzynarodowym obiegu naukowym i na własnej skórze przekonaliśmy się, że nauka nie ma granic…

Każdy medal ma jednak dwie strony. Zwiększenie liczby studentów, bez równoczesnego zwiększenia dotacji budżetowej na szkolnictwo wyższe lub wprowadzenia odpłatności za studia doprowadziło do obniżenia poziomu nauczania. Autonomia wyższych uczelni jest tylko pozorna. Uczelnie nie mogą samodzielnie kształtować programów nauczania, ich budżety w sposób pośredni lub bezpośredni są kontrolowane przez Ministerstwo Nauki. Nie mogą w sposób niezależny zbywać majątku, pensje pracowników naukowych są niskie i nie zależą od jakości wykonywanej pracy, konkursy na stanowiska w instytucjach naukowych, jak i ocena pracowników, są w wielu przypadkach fikcją. Do dzisiaj mamy kłopoty z nostryfikacją dyplomów, szczególnie tych przyznanych poza UE. Profesor Harvardu nie może np. brać udziału w konkursie na dyrektora instytutu PAN, bo nie ma habilitacji. Jednocześnie toleruje się „turystykę habilitacyjną” i, zgodnie z umowami międzynarodowymi jeszcze z PRL, honoruje się habilitacje uzyskane w dość egzotycznych miejscach…

Nauka w remoncie

Nauka w remoncie

Gość Niedzielny

Największym problemem szkolnictwa wyższego jest niedofinansowanie. Ale same pieniądze niczego nie załatwią. Gdy wiadro jest puste, zanim wleje się do niego wodę, trzeba sprawdzić, czy nie ma w nim dziury.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło do konsultacji społecznych i resortowych dwa projekty ustaw reformujących szkolnictwo wyższe. To one mają zatkać dziurę w wiadrze, zanim ktokolwiek zdecyduje się wlać do niego wodę. Czytając przedstawione projekty ustaw, można odnieść wrażenie, że do naprawy kulawego systemu wystarczą trzy ruchy. Wprowadzenie w niektórych przypadkach odpłatności za studia, uproszczenie procedury habilitacyjnej oraz podzielenie instytutów badawczych na lepsze i gorsze. To jednak stanowczo za mało….

Przebudowa polskiej nauki jest potrzebna. To, co zaproponowało ministerstwo, to zaledwie jedna cegiełka. Kiedy będzie reszta? Uproszczenie procedury habilitacyjnej jest dobrym pomysłem. Podzielnie ośrodków naukowych na lepsze i gorsze też. Choć ten proces, bez ministerialnych rozporządzeń, i tak ma miejsce, dobrze, że urzędnicy w Warszawie dostrzegają, że za dobrą pracę należy się więcej pieniędzy. Kompletnym nieporozumieniem jest jednak utrudnianie zdobywania dodatkowej wiedzy tym, dla których jeden kierunek to za mało. Niewielu będzie stać na to, by za niego zapłacić, tym bardziej że studiując podwójnie, nie ma szans na znalezienie czasu na pracę. Kwestie nadużyć związanych z wypłacaniem stypendiów socjalnych można rozwiązać w inny sposób. Zwolnione z opłat za drugi kierunek są tylko osoby, które znajdą się wśród 10 proc. najlepszych studentów na roku. To marna pociecha. Nie jest łatwo być wybitnym, gdy studiuje się dwa kierunki. Pozostałe 90 proc. to nie lenie i symulanci. To w przeważającej części ludzie, którzy chcą dodatkowo poszerzyć swoje horyzonty. Przygotowywane w ministerstwie nauki zmiany uderzają w takie osoby.


O przyszłości polskiego szkolnictwa wyższego

Czy jakość jest możliwa bez konkurencji? 

Polska XXI  

Kluczem do sukcesu naszego kraju jest wprowadzenie do sfery nauki i szkolnictwa wyższego zasad uczciwej konkurencji. Co zatem proponujemy, skoro nie ma jeszcze społecznego przyzwolenia na płatne studia? Postulujemy pilne wprowadzenie dofinansowania studiów stacjonarnych w wyższych szkołach niepublicznych.