Kiedy można zostać skreślonym z listy studentów

Kiedy można zostać skreślonym z listy studentów

Dziennik Gazeta Prawna

Dziekan wydziału może wyrzucić studenta ze studiów, ale tylko w przypadkach określonych w ustawie. Żadne inne okoliczności, nawet wskazane w regulaminie studiów, nie dają szkole prawa do podjęcia takiej decyzji. Skreślony student może odwołać się do rektora, a następnie do sądu administracyjnego.

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym wymienia sytuacje, które upoważniają szkołę do skreślenia studenta z listy studentów. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, czyli np. dziekan, podejmuje taką decyzję w przypadku:

● niepodjęcia studiów,

● rezygnacji ze studiów,

● niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;

● ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może także skreślić studenta z listy w przypadku:

● stwierdzenia braku postępów w nauce,

● nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,

● niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.