Represje za niewinność tradycją systemu

Zagłada polskiego ziemiaństwa

Rz

6 września 1944 roku, powołany niecałe dwa miesiące wcześniej w Moskwie i funkcjonujący pod polityczną kontrolą Józefa Stalina, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wydał jeden z wielu swoich okrytych złą sławą dekretów – o reformie rolnej.

Pod naciskiem Stalina, który już wcześniej wprost żądał od PPR „usunięcia z widoku całej klasy ziemian”, pod koniec września 1944 r. na polskich wsiach oswobodzonych spod okupacji niemieckiej zaczęła się rewolucja. Do akcji wkroczyli aktywiści PPR, żołnierze i milicja. Parcelowano wszystkie majątki o powierzchni powyżej 50 ha. Właścicielom nie przysługiwały żadne odszkodowania, a często nie dawano im nawet czasu na zabranie z domów najpotrzebniejszych rzeczy.

Niektórzy z wywłaszczanych ziemian trafiali do aresztów, inni byli wywożeni w głąb ZSRR.

Represje dotykały także tych chłopów, którzy odmawiali udziału w rabunku dworów czy parcelacji ziemi. Grożono im wyłączeniem z reformy, więzieniem, a nawet śmiercią.

Europejska Karta Na Rzecz Wolności Prasy

Rzeczpospolita: 26-05-2009 

Europejska Karta Na Rzecz Wolności Prasy

ART. 1

Wolność prasy jest niezbędna w demokratycznym społeczeństwie. Wszystkie rządy powinny szanować i chronić różnorodność dziennikarskich mediów oraz szanować ich społeczną, polityczną i kulturową misję.

ART. 2

Cenzura musi być zakazana. Musi istnieć gwarancja, że niezależne dziennikarstwo we wszystkich mediach jest wolne i nie podlega represji, prześladowaniom lub politycznej regulacji ze strony państwa. Prasa i media internetowe nie powinny być licencjonowane przez państwo.

ART. 3

Prawo dziennikarzy do zbierania i rozpowszechniania informacji i opinii nie powinno podlegać ograniczeniom, represjom ani karom.

ART. 4

Ochrona dziennikarskich źródeł musi obowiązywać. Przeszukania redakcji oraz innych miejsc pracy dziennikarskiej podobnie jak wychwytywanie, podsłuchiwanie i nadzór dziennikarskiej komunikacji w celu identyfikacji źródeł informacji lub łamania zasady tajemnicy redakcyjnej są niedopuszczalne.

ART. 5

Wszystkie państwa muszą zapewnić mediom w zakresie wykonywania ich obowiązków pełną ochronę prawną, urzędową oraz ochronę niezależnego systemu sprawiedliwości. Szczególnie w odniesieniu do presji wywieranych na dziennikarzy i ataków na ich życie i ich współpracowników. Groźby ograniczenia tych praw oraz ich naruszanie powinny podlegać starannemu śledztwu i być karane przez wymiar sprawiedliwości.

ART. 6

Państwo oraz państwowe organizacje nie powinny zagrażać ekonomicznym podstawom egzystencji niezależnych mediów. Grożenie ekonomicznymi sankcjami jest również nie do przyjęcia. Prywatne firmy powinny szanować dziennikarską wolność mediów. Nie powinny wywierać presji na przekaz mediów oraz nie powinny próbować zacierać granicy między materiałami dziennikarskimi a reklamą.

ART. 7

Państwowe oraz kontrolowane przez państwo instytucje nie powinny utrudniać mediom dostępu do informacji. Są zobowiązane do ułatwienia im tego dostępu oraz do wspierania mediów w ich informacyjnej misji.

ART. 8

Dziennikarze i media mają prawo do nieograniczonego dostępu do wszystkich źródeł informacyjnych, także tych zagranicznych. Zagraniczni dziennikarze powinni natychmiast otrzymywać wizy, akredytacje oraz inne dokumenty niezbędne do ich pracy.

ART. 9

Odbiorcy w każdym państwie powinni mieć gwarantowany dostęp do wszystkich krajowych i zagranicznych mediów oraz źródeł informacji.

ART. 10

Państwo nie powinno ograniczać dostępu do zawodu dziennikarza.

tłumaczenie Aleksandra Rybińska

Zbieramy podpisy pod postulatami dziennikarzy

 

Europejska Karta Na Rzecz Wolności Prasy w wersji angielskiej, niemieckiej i francuskiej

Aparat represji wobec twórców w PRL-u


Konferencja IPN o aparacie represji wobec twórców w PRL-u
PAP-Nauka w Polsce
System komunistyczny i jego aparat represji za swoje najważniejsze zadanie uznał zbudowanie nowego, socjalistycznego człowieka, a środowiska twórcze miały go w tym wspierać – mówił dyrektor stołecznego IPN prof. Jerzy Eisler podczas środowej konferencji w Warszawie. Trzydniowa konferencja naukowa „+Twórczość obca nam klasowo+. Aparat represji wobec środowisk twórczych w okresie Polski Ludowej” została zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach projektu badawczego „Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych”.
„Twórcy niestety w większości w mniejszym lub większym stopniu poddali się presji władzy. Było to związane z oddziaływaniem swoistego +trójkąta+, na który składała się autentyczna wiara wielu z nich w ideały komunizmu, obawa – nie tylko o własne zdrowie i byt, ale także o los najbliższych oraz czynnik materialny, który w sytuacji powojennej biedy stanowił poważny argument” – zaznaczył prof. Eisler.’
————–
Warszawa: Konferencja IPN – środowiska twórcze a SB
Polskie Radio
Prezes IPN Janusz Kurtyka przypomniał, że w PRL – u twórcy i naukowcy mieli odgrywać rolę „inżynierów dusz” – poprzez swoją twórczość urabiać społeczeństwo w duchu wierności władzom komunistycznym.
Kurtyka dodał, że komuniści – szczególnie w latach 40 i 50. – w dużym stopniu kontrolowali, a wręcz aktywnie tworzyli środowiska twórcze i naukowe. Z czasem wychodziło im to coraz gorzej ze względu na opór znaczących grup społecznych.
Szef Biura Edukacji Publicznej Jan Żaryn podkreślił, że w latach 40 i 50 twórcy niepokorni byli prześladowani przez aparat represji, a ich dzieła literackie, czy filmowe były skreślane przez cenzurę. W latach 70. i 80 władza była coraz bardziej bezsilna w związku z istnieniem wydawnictw drugiego obiegu, w których publikowali twórcy niezależni.

Instytut Pamięci Narodowej – konferencja naukowa


Konferencja naukowa „»Twórczość obca nam klasowo«. Aparat represji wobec środowisk twórczych w okresie Polski Ludowej” – Warszawa, 10–12 września 2008 r.
Konferencja organizowana jest w ramach projektu badawczego „Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych”, realizowanego przez Biuro Edukacji Publicznej IPN. Konferencja ma w zamierzaniu być interdyscyplinarna. Dlatego do udziału w niej zaprosiliśmy historyków sztuki, historyków literatury, filmoznawców, teatrologów oraz twórców. W ten sposób problem stosunków na linii władza–twórcy w okresie Polski Ludowej zostanie przedstawiony w szerszej perspektywie. Jak wynika z dotychczasowego stanu badań, wiedza o działalności aparatu bezpieczeństwa w środowisku twórczym stanowi często temat tabu.

Instytut Pamięci Narodowej – konferencja naukowa
Konferencja naukowa „Twórczość obca nam klasowo. Aparat represji wobec środowisk twórczych w okresie Polski Ludowej
Sala Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66, 10 – 12 września 2008 r.
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
10 września 2008 (środa)
m.in.
14.30 – 15.10 Prof. Jerzy Eisler (OBEP IPN Warszawa), Polityka władz wobec środowisk twórczych 1945 – 1990.

11 września 2008 (czwartek)
9.00 – 9.25 Dr Sebastian Ligarski (OBEP IPN Wrocław), Twórczy donosiciele. Osobowe źródła informacji w środowiskach twórczych PRL.