KNOW-how Kudryckiej

KNOW-how Kudryckiej

GW

Dla naukowca najwyżej dwa etaty, dla studenta – tylko jeden kierunek bezpłatny. Minister Kudrycka niesie reformę studiów do rządu. Po dwóch latach dyskusji i kłótni z naukowcami minister nauki Barbara Kudrycka we wtorek przedstawi rządowi gotową propozycję reformy szkolnictwa wyższego. „Gazeta” poznała jej główne założenia.

ZOBACZ TAKŻE

 • Sens ma tylko głęboka reforma szkolnictwa wyższego
 • Rektor Filmówki: Minister Kudrycka wykończy nam uczelnie
 • Kudrycka: Habilitacja do kas(tr)acji
 • Kudrycka: Polska nauka, czyli jak dogonić Europę
 • Kudrycka objeżdża uczelnie
 • Minister nauki odpowiada
 • Konsultacje PSRP w sprawie reformy szkolnictwa wyższego

  Konsultacje PSRP w sprawie reformy szkolnictwa wyższego

  Serwis PSRP

  Parlament Studentów RP, jako ustawowy przedstawiciel środowiska studenckiego, w ostatnim czasie nie raz zabierał głos w sprawie koniecznych zmian w szkolnictwie wyższym, także w kontekście propozycji MNiSW zawartych w pakiecie „Partnerstwo dla wiedzy”. wśród głównych dokumentów należy wymienić:

  1. Stanowisko Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie pakietu „Partnerstwo dla wiedzy – reforma studiów i praw studenckich”, będące pierwszą reakcją na propozycje zmian zawarte w pierwszej części pakietu „Partnerstwo dla Wiedzy”
  2. Opinia PSRP w sprawie rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, wprowadzającego możliwość zniesienia indeksów
  3. Stanowisko w sprawie większego upodmiotowienia studentów w szkolnictwie wyższym
  4. Stanowisko w sprawie pilnego nadania priorytetu pracom nad Krajową Ramą Kwalifikacji.
  5. Stanowisko w zakresie zmian w systemie pomocy materialnej dla studentów, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kredytów studenckich i stypendiów za osiągnięcia uczelniane, które miały się stać alternatywą dla wcześniejszej propozycji MNiSW dotyczącej wporwadzenia nagród rektora w miejsce stypendiów za wyniki w nauce.
  6. Stanowisko w sprawie drugiej części pakietu Partnerstwo dla wiedzy „Nowy model kariery akademickiej”
  7. Stanowisko w sprawie trzeciej części pakietu Partnerstwo dla wiedzy „Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym”
  8. Wystąpienie Przewodniczącego PSRP na Zgromadzeniu Plenarnym KRASP „Proces Boloński oczami studentów”, podczas którego zostało przedstawionych wiele postulatów środowiska studenckiego mających związek z wdrażaniem Procesu Bolońskiego, który obecnie obejmuje już zdecydowaną większość zagadnień dotyczących szkolnictwa wyższego

  Warto również zwrócić uwagę w kontekście debaty nad reformą szkolnictwa wyższego na stanowisko w sprawie odpłatności i finansowania studiów przyjętego przez aklamację podczas XIV Krajowej Konferencji Tematycznej (Kościelisko, luty 2008r), w której uczestniczyło ponad 300 delegatów samorządów studenckich z całego kraju oraz stanowisko wobec projektu założeń reformy przedstawionych podczas konferencji w Kancelarii Premiera 16 kwietnia 2008r. („4+ dla Pani Minister”)

  Parlament Studentów RP został poproszony o wydanie opinii w sprawie założeń w terminie 30 dni. Obecny okres konsultacji jest bardzo ważny, gdyż poprzedza bezpośrednio proces legislacyjny.

  Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce – krok w dobrym kierunku!

  Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce – krok w dobrym kierunku!

  Liberte nr.7, Daria A. Hejwosz

  W poniedziałek 15 czerwca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło założenia do reformy systemu szkolnictwa wyższego. Jednak w debacie publicznej podjęto wątek odpłatności za drugi kierunek studiów. Przeciwnicy tego pomysłu twierdzą, że jest to pierwszy krok ku wprowadzeniu płatnej edukacji na poziomie wyższym. W krajach zachodnich już kilkunastu lat toczy się debata, czy przywrócić odpłatność za studia. W Stanach Zjednoczonych bez względu na to, czy uczelnia jest publiczna czy państwowa student ponosi koszty kształcenia (oczywiście oponenci podkreślą, że w dobie kryzysu gospodarczego amerykańskie uczelnie mają również kłopoty, ja natomiast twierdzę, że europejskie uniwersytety przeżywają kryzys od wielu lat).

  Pomysł Ministerstwa, by wprowadzić odpłatność za drugi kierunek na tym etapie jest propozycją kosmetyczną. Jednak jest też pierwszym krokiem ku pozytywnym zmianom. Mam nadzieję, że początek reformy nie zostanie zatrzymany. Potrzebujemy debaty publicznej jakiego szkolnictwa wyższego potrzebujemy. Jeśli chcemy być konkurencyjni na arenie międzynarodowej musimy wpierw zainwestować. Jednak proszę wszystkich, zwolenników, jak i przeciwników wprowadzenia odpłatności za studia, by nie sądzili, że pieniądze od studentów będą w stanie pokryć wszystkie potrzeby uczelni wyższych w Polsce.

  I na koniec, coś dla populistów. Badacze przedmiotu zauważyli, że na ekspansji szkolnictwa wyższego zyskała jedynie klasa średniej. Wprowadzenie w życie idei merytokracji spowodowało liczny napływ osób pochodzących z tejże warstwy społecznej. Klasa niższa (zwana także robotniczą) jest nadal nielicznie reprezentowana w szkolnictwie wyższym. Odpowiedź dlaczego tak się dzieje jest złożona i wymagałaby napisania oddzielnego artykułu. Badacze przedmiotu widzą silny związek między pochodzeniem społecznym, kapitałem kulturowym a wyborem edukacyjnym. Co więcej obserwuje się, że dawna klasa robotnicza pod względem zarobków dorównuje klasie średniej (zjawisko to zostało nazwane zburżuazyjnieniem się klasy robotniczej). Zatem to nie kwestie finansowe decydują o tym, czy jednostka pójdzie na uniwersytet, czy nie. Ważniejszy jest kapitał kulturowy, który ulega reprodukcji. C. Patten w publikacji pt: Funding and Freedom: where we are going wrong (zob. Can the prizes still glitter? The future of British universities in a changing world, red. H. de Burgh, A. Fazackerley, J. Black, The University of Buckingham Press, Buckingham 2007) stwierdził, że nie ma żadnych dowodów na to, iż wprowadzenie odpłatności za studia wykluczy osoby z niższych warstw społecznych. Jeśli bowiem spojrzy się na udział dzieci z rodzin robotniczych i klasy średniej w szkolnictwie wyższym na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat, można zaobserwować, że te proporcje są stałe.

  Rozmowa z prof. dr hab. Barbarą Kudrycką

  Wprowadzamy system motywujący

  Forum Akademickie

  Pracujemy nad przygotowaniem projektów ustaw tak, aby długo nie czekać na wprowadzenie zmian. Zakładamy, że po około miesięcznym okresie zgłaszania uwag będziemy w stanie nanieść najważniejsze poprawki i wówczas przedstawimy pełny pakiet Partnerstwo dla wiedzy – reforma szkolnictwa wyższego do kolejnych konsultacji. Potem założenia trafią pod obrady rządu. To jest zadanie bardzo złożone, więc mam świadomość, że nie uda się całego procesu legislacyjnego dotyczącego ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach i tytule naukowym zakończyć w ciągu kilku miesięcy, tak, aby mogły obowiązywać od października 2009 roku, czyli nowego roku akademickiego. Chcę zaznaczyć, że te zapisy nie będą stanowić całkowicie nowych projektów, ale nowelizację istniejących. Reforma szkolnictwa wyższego musi się dokonywać nie tylko na drodze legislacyjnej, ale i – tak jak obecnie – poprzez specjalne programy ministra czy konkursy z funduszy strukturalnych na realizację polityki prorozwojowej uczelni.

  Ministerstwo nauki o „trzecim filarze” reformy szkolnictwa wyższego

  logo_mnsw7

  Ministerstwo nauki o „trzecim filarze” reformy szkolnictwa wyższego

  PAP – Nauka w Polsce

  12 marca minister nauki Barbara Kudrycka przedstawiła pakiet „Partnerstwo dla wiedzy – nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym„, który – według niej – ma być „trzecim filarem” przyszłej reformy szkolnictwa wyższego. Według Kudryckiej za najważniejszą zmianę należy uznać stworzenie mechanizmu wyłaniania Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW), czyli „ośrodków, które prowadzą badania naukowe na najwyższym poziomie”. Ośrodki te mają być wybierane w drodze konkursu przez komisje z udziałem międzynarodowych ekspertów. 

  Pakiet „Partnerstwo dla wiedzy – nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym”, zostanie teraz skierowany do konsultacji społecznych. W styczniu i lutym MNiSW przedstawiło dwa pakiety dotyczące: poprawy sytuacji studenta („Partnerstwo dla wiedzy – reforma studiów i praw studenckich”) i zmian w ścieżce kariery akademickiej („Partnerstwo dla wiedzy – nowy model kariery akademickiej”).

  Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego ?

  wsiz-logo

  SEMINARIUM  NAUKOWE

   pod Patronatem Honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

  Prof. dr hab. Barbary Kudryckiej

  Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego ?

  6 kwietnia 2009 r.
  miejsce: Zamek w Łańcucie
      

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od wielu lat żywo interesuje się kierunkami zmian w polskim szkolnictwie wyższym. Chcąc włączyć się w dyskusję na temat ważnych problemów polskiej edukacji Uczelnia w 2007 roku zorganizowała seminarium poświęcone tej tematyce. Jego pokłosiem było wydanie książki pod red. Prof. Stanisława Waltosia i dra Andrzeja Rozmusa pt. „Szkolnictwo Wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja”. Czas na ciąg dalszy.    

  Przygotowywane obecnie zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym są kolejnym etapem transformacji w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Nasza obecność w Unii Europejskiej, kulturowe procesy globalizacyjne oraz współczesne wyzwania rynku pracy to tylko niektóre czynniki determinujące warunki działania polskich uczelni. Niniejsze seminarium zrodziło się z potrzeby udziału w tej cywilizacyjnej debacie.

  Ze względu na tematykę seminarium skierowane jest przede wszystkim do władz polskich uczelni, kadry naukowo-dydaktycznej, studentów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką szkolnictwa wyższego.
  Obszary tematyczne seminarium:

  • Problematyka prawna, socjologiczna i historyczna polskiego systemu szkolnictwa wyższego;
  • Relacje zachodzące między nauką i edukacją a rynkiem pracy;
  • Rola polskich uczelni w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego;
  • Kierunki zmian w polskim szkolnictwie wyższym.

   

  Udział w seminarium jest bezpłatny. Aby móc uczestniczyć w seminarium, wystarczy wypełnićzałączony formularz zgłoszeniowy i wysłać pocztą elektroniczną na adres kpado@poczta.wsiz.rzeszow.pl. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie uczestnictwa. O wzięciu udziału będzie decydować kolejność zgłoszeń. Stosowna informacja o wyczerpaniu limitu miejsc będzie zamieszczona na stronie internetowejwww.wsiz.rzeszow.pl.   
   

  Organizatorzy przewidują wydanie publikacji poseminaryjnej, gdzie wszyscy Uczestnicy seminarium będą mieć możliwość pisemnego komentarza dotyczącego omawianej tematyki.