Sejm uchwalił ustawy reformujące polską naukę

Sejm uchwalił ustawy reformujące polską naukę

PAP – Nauka w Polsce

Sejm przyjął w czwartek pakiet sześciu rządowych ustaw reformujących polską naukę. Ustawy zakładają m.in. związanie nauki z sektorem gospodarczym, powołanie Narodowego Centrum Nauki i likwidację najgorzej ocenianych instytutów badawczych. 

W trakcie głosowania posłowie przyjęli dwie poprawki. Pierwsza z nich, zgłoszona przez posłów PiS, umożliwi opiniowanie przez związki zawodowe restrukturyzacji (łączenia, podziału, reorganizacji lub likwidacji) instytutów badawczych. Druga, zgłoszona przez posłów Lewicy do ustawy wprowadzającej przepisy przejściowe, zakłada, że przepisy dotyczące wszystkich omawianych ustaw wejdą w życie 1 października 2010 r.

Posiedzenie Europejskiej Rady Badań (ERC)

Posiedzenie Europejskiej Rady Badań (ERC)

serwis MNiSW

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka oraz podsekretarz stanu, prof. Jerzy Duszyński uczestniczyli w posiedzeniu Europejskiej Rady Badań (ERC – European Research Council) zorganizowanym w Warszawie….

Podczas spotkania minister Kudrycka omówiła reformę systemu nauki w Polsce, która skupia się m.in. na:

  • powiązaniu wysokości finansowania z jakością prowadzonych prac badawczych
  • finansowaniu badań stosowanych mających strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski i jej bezpieczeństwa
  • stworzeniu nowego modelu kariery naukowej
  • wspieraniu młodych naukowców
  • realizowaniu badań i prac rozwojowych na potrzeby gospodarki
  • efektywnym wykorzystywaniu środków unijnych.

„Wypracowany przez nas model odzwierciedla funkcjonujące w Europie systemy, w których podział środków finansowych na badania naukowe leży po stronie agencji wykonawczych” – zaznaczyła minister Kudrycka. „W tym kontekście niezwykle ważną inicjatywą jest stworzenie Narodowego Centrum Nauki – instytucji niezależnej od polityków, zarządzanej przez naukowców, a finansowanej ze środków publicznych i przydzielającej granty badawcze”.

„Reforma nauki oraz zobowiązanie do zwiększenia środków przeznaczonych na badania to sposób na wzrost zaangażowania polskich badaczy w programy unijne. Mam nadzieję, że przygotowane przez nas rozwiązania zachęcą naukowców do większego udziału w międzynarodowych programach badawczych” – kontynuowała prof. Kudrycka.

Dyskusja na temat reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego

Posiedzenie plenarne Rady Nauki

Serwis MNiSW

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka uczestniczyła w posiedzeniu plenarnym Rady Nauki. W programie obrad znalazła się dyskusja na temat reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele organów doradczych i instytucji nauki – prof. Bogusław Smólski, dyrektor NCBiR, prof. Andrzej Pelczar z PAU, prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. Leszek Rafalski, przewodniczący Rady Głównej JBR, prof. Jerzy Błażejowski, przewodniczący RGSW.

Minister Kudrycka przedstawiła stan prac nad projektami ustaw dotyczącymi nauki. „W tej chwili pięć projektów ustaw jest procedowanych w Podkomisji ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzy z nich zostały już przeanalizowane: ustawa o zasadach finansowania nauki, ustawa o NCBiR oraz ustawa o Narodowym Centrum Nauki. W tej chwili trwają prace nad ustawą o instytutach badawczych, która ma zastąpić ustawę o jednostkach badawczo-rozwojowych. W najbliższej przyszłości czeka nas jeszcze praca nad ustawą o PAN. Sądzę, że do końca roku skończy się proces legislacyjny i te ustawy będą mogły wejść w życie w 2010 r.” – mówiła prof. Kudrycka.

Minister Kudrycka podkreśliła współzależność zmian w nauce i w systemie szkolnictwa wyższego – „Jeśli reformie nauki nie będzie towarzyszyła reforma szkolnictwa wyższego, jej efekty będą szczątkowe”. Prof. Kudrycka podziękowała członkom Rady Nauki za pomoc i zaangażowanie w prace nad przygotowaniem projektów rozporządzeń do ustaw dotyczących nauki i wyraziła nadzieję na dalszą współpracę przy przygotowywaniu pozostałych aktów wykonawczych.

Podczas spotkania prof.  Kudrycka omówiła także kolejne etapy prac nad założeniami reformy szkolnictwa wyższego. „Ostateczny kształt założeń do reformy szkolnictwa wyższego opracowaliśmy, wsłuchując się w głosy środowisk uczelni publicznych i niepublicznych; rektorów, studentów i doktorantów. Naszym założeniem było wprowadzenie takich zmian, które byłyby możliwe do realizacji w ciągu najbliższych kliku lat. Staraliśmy się także o wypracowanie historycznego porozumienia, które pozwoli, by uczelnie publiczne i niepubliczne wzajemnie wspierały się w działaniach zmierzających do kształcenia absolwentów coraz lepiej przygotowanych i dużo bardziej konkurencyjnych na rynku pracy” – podkreślała minister Kudrycka.

Nowy statut Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

logo_mnsw

Nowy statut Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PAP – Nauka w Polsce

14 zamiast dotychczasowych 20 departamentów przewiduje nowy statut Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW). Zmiany są wynikiem wdrażania reformy systemu nauki w Polsce. Jak powiedziała w czwartek minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka, „głównym celem zmian było usprawnienie działania urzędu, uczynienie go bardziej przejrzystym, a jednocześnie przygotowanie go do nowych zadań, zwłaszcza w kontekście wprowadzanej reformy systemu nauki”. Jej zdaniem, „zmiany w statucie, a tym samym w strukturze organizacyjnej ministerstwa, wynikały z rocznej obserwacji funkcjonowania urzędu”. 

Według Kudryckiej, zmiany w statucie mają także przygotować MNiSzW na wdrożenie reformy systemu nauki. „Pięć ustaw reformujących naukę wprowadza nowy model finansowania badań naukowych, kładący nacisk na powiązanie finansowania z jakością badań, zakłada przekazanie zdecydowanej większości kompetencji ministra w podziale środków na badania do niezależnych agencji: Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” – tłumaczyła.

„W efekcie reformy ministerstwo nauki ma stać się przede wszystkim instytucją kreującą politykę naukową, wyznaczającą strategię działań w nauce i szkolnictwie wyższym, a nie tylko rozdzielającą środki finansowe” – podsumowała Kudrycka.

Statut nadany przez prezesa Rady Ministrów obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku.