Celem działania Rady Młodych Naukowców jest również wdrażanie postanowień Europejskiej Karty Naukowca


Nowa Rada Młodych Naukowców

Zarządzeniem nr 30/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 marca 2011 r. powołana została w drodze otwartego konkursu Rada Młodych Naukowców – organ opiniodawczo-doradczy Ministra, którego nadrzędnym celem jest wspieranie dynamicznego rozwoju karier młodych naukowców oraz wprowadzanie regulacji, pozwalających w szerszym niż dotąd zakresie uwolnić i spożytkować talenty młodego pokolenia uczonych. Do zadań Rady należy także przybliżanie młodym naukowcom mechanizmów związanych z funkcjonowaniem finansowania nauki oraz wsparcie kontaktów młodych uczonych z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce. Celem działania Rady jest również wdrażanie postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w jednostkach naukowych. Członkowie RMN wykonują swoje działania społecznie przy organizacyjnym wsparciu MNiSW.

Rada Młodych Naukowców II kadencji powołana została na okres od 29 marca 2011 r. do 29 marca 2012 r

 

Kudrycka powołała Radę Młodych Naukowców

Kudrycka powołała Radę Młodych Naukowców

PAP – Nauka w Polsce

Zwiększenie wpływu młodych naukowców na kształt systemu szkolnictwa wyższego zapowiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. W tym celu powołała w poniedziałek Radę Młodych Naukowców, która jako ciało doradcze resortu ma opiniować rozstrzygnięcia prawne dotyczące sektora polskiej nauki oraz uczelni. 

Nominacje na członków Rady otrzymało 21 młodych polskich uczonych. Rada, która ma działać na takich samych zasadach jak Rada Nauki lub Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, została powołana zarządzeniem ministra i ma działać do 1 lutego 2011 r…..

Minister podkreśliła, że podstawowym zadaniem Rady będzie opiniowanie aktów prawnych jak np. projekty nowelizacji ustaw dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego, a także ministerialnych rozporządzeń. Według niej, członkowie rady mają także „wypracowywać przejrzyste reguły i standardy przyznawania grantów naukowych”, „wspierać młodą kadrę” oraz „oddziaływać na władze uczelni, aby rozumiały myśl ustawodawcy”. „Zależy nam na tym, abyście państwo pilnowali tego, w jaki sposób, w jakim zakresie te nowe przepisy (m.in. pakiet 5 ustaw reformujących polską naukę omawiany obecnie w sejmowej podkomisji – PAP) będą wchodziły w życie” – wyjaśniała Kudrycka.

W jej opinii, w Polsce głos młodych naukowców (terminem młodego naukowca określa się osobę, która ma nie więcej niż 35 lat) „nie jest zbyt głośno słyszalny”. „Oczywiście przedstawiciele doktorantów i studentów robią co mogą, ale w tak niewielkiej reprezentacji zawsze ten głos może być zagłuszony” – powiedziała Kudrycka.

Młodzi na odsiecz Kudryckiej

Rz

Naukowcy w radzie 

Rada Młodych Naukowców liczy 21 członków. Reprezentują 15 dyscyplin naukowych. Do rady delegowały ich stowarzyszenia zrzeszające laureatów polskich i zagranicznych stypendiów: Stowarzyszenie Stypendystów „Polityki”, Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Klub Stypendystek L’Oreal Polska oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Mają opiniować akty prawne dotyczące szkolnictwa wyższego i nauki.

Czy feudalna struktura polskiej nauki umożliwia dziś błyskotliwe kariery?

Debata stypendystów „Polityki” w resorcie nauki

Powstaje Rada Młodych Naukowców

Polityka

Co zrobić, by młodzi uczeni mogli bez przeszkód rozwijać swoje kariery na polskich uniwersytetach i politechnikach?

prof. Kudrycka zadeklarowała, że odblokowanie karier młodym uczonym to jeden z priorytetów reform systemu nauki i szkolnictwa wyższego. Jednak jej zdaniem, by pomysł się powiódł, młodzi sami muszą zaangażować się w proces zmian, pomagając choćby w pracy nad szczegółami tworzonych rozwiązań prawnych. Dlatego powstanie Rada Młodych Naukowców, ciało doradczo-kosnultacyjne ministra nauki, do którego zaproszeni zostaną stypendyści programów „Polityki” i FNP.

Uczestnicy spotkania przez blisko dwie godziny dzielili się z prof. Kudrycką konkretnymi uwagami i postulatami, których realizacja nie tylko może zmienić los młodych badaczy, lecz także zmienić całą polską naukę. Wielokrotnie pojawiały się apele o to, by odblokować system recenzencki i do oceny projektów badaczych zacząć zapraszać, jak czyni to FNP, recenzentów z zagranicy. Tylko takie otwarcie pozwoli uchronić przed kumoterstwem. Należy też urealnić kryteria jakości, bo na razie system sprzyja przeciętniactwu. Najbardziej zdesperowani postulowali, by wprowadzić przepisy ułatwiające odblokowywanie stanowisk naukowych zajmowanych często dożywotnio przez osoby, których twórcza aktywność wyczerpała się dziesiątki lat wcześniej….

Wielu młodych naukowców równie szczerze, choć już w kuluarach, nie kryło swych obaw: bywają przypadki, że wewnętrzne relacje na uniwersytetach czy politechnikach bardziej przypominają wojskową falę, niż dystyngowany świat wysokiego intelektu. – Chcemy zmian lecz jednocześnie działamy w systemie, w którym zanim nie uzyska się habilitacji, jest się tak naprawdę nikim – mówili.

Powstanie Rada Młodych Naukowców

Kudrycka: powstanie Rada Młodych Naukowców

PAP – Nauka w Polsce

Odkrywanie młodych talentów naukowych powinno stać się priorytetem szkolnictwa wyższego – uważa minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. W tym celu zapowiedziała utworzenie Rady Młodych Naukowców, działającej przy resorcie jako organ opiniodawczo-doradczy oraz zwiększenie finansowania dla naukowców do 35. roku życia. 

W ramach zwiększenia wpływu młodych naukowców na kształt systemu szkolnictwa wyższego Kudrycka zapowiedziała m.in. powstanie Rady Młodych Naukowców, która – podobnie jak Rada Nauki lub Rada Główna Szkolnictwa Wyższego – będzie doradzać ministerstwu podczas jego działań. „To jest zupełnie coś nowego. W Radzie mają znaleźć się najwybitniejsi młodzi naukowcy, którzy będą opiniować m.in. akty wykonawcze resortu” – mówiła Kudrycka. Poinformowała też, że Rada Młodych Naukowców będzie funkcjonować jako specjalny program ministra, czyli bez konieczności wpisywania jej do ustawy.

Stypendia dla studentów i doktorantów

Od dziś samorządy mogą przyznawać stypendia studentom

Dziennik-Gazeta Prawna

Rady gmin, miast oraz sejmiki wojewódzkie mogą od dziś legalnie przyznawać studentom i doktorantom stypendia i nagrody.

Zgodnie z ustawą z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dz.U. nr 202, poz. 1553) jednostki samorządu terytorialnego mogą już przyznawać studentom oraz doktorantom pomoc materialną. Organ stanowiący musi przyjąć uchwałę w tej sprawie określającą rodzaj pomocy materialnej, sposób i terminy ubiegania się o nią, sposób wyłaniania studentów uprawnionych do wsparcia oraz maksymalną wysokość stypendium. Zatem rada gminy czy powiatu może ufundować zarówno stypendia za wyniki w nauce, jak i socjalne….

Młodzi naukowcy doradzą ministrowi nauki 

Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, zapowiedziała wczoraj, że młodzi naukowcy będą mogli oficjalnie wypowiadać się i pomagać rządowi podejmować decyzje w sprawach dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego. – Dlatego powołam Radę Młodych Naukowców – deklaruje Barbara Kudrycka.

Dwunastoosobowa rada ma być powołana zarządzeniem ministra. Będzie mogła m.in. opiniować akty prawne. Wczoraj Barbara Kudrycka rozmawiała ze stypendystami na temat koniecznych zmian w szkolnictwie wyższym.