Przeciw „wilczym biletom”


Przeciw „wilczym biletom”

serwis PSRP
Z niepokojem odbieramy sygnały, iż rektorzy niektórych uczelni wymieniają między sobą pisma będące swoistymi „wilczymi biletami”, a zawierające informację mniej więcej treści… – napisał Rzecznik Praw Studenta do Szefa Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Całość wystąpienia w załączniku.
Załączniki
1. wystąpienie RPS do KRASP (245 KB)

Konferencja „Silniejszy studencki ruch naukowy”

Konferencja „Silniejszy studencki ruch naukowy”

serwis  PSRP

W imieniu Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem i wzmocnieniem studenckiego ruchu naukowego na międzynarodową konferencję szkoleniową „Improving student scientific movement – silniejszy studencki ruch naukowy” oraz Zjazd przedstawicieli krajów Grupy Wyszehradzkiej – V4 Meeting. Oba te wydarzenia odbędą się w dniach 23 – 25 października 2009 r. w ośrodku zamiejscowym Uniwersytetu Śląskiego znajdującym się w położonym na pograniczu polsko-czeskim Cieszynie.

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki
1. Zaproszenie (313 KB)
2. Program (372 KB)
3. Karta zgłoszeniowa (339 KB)

List Przewodniczącego PSRP do Samorządów Studenckich


List Przewodniczącego PSRP do Samorządów Studenckich

2009-10-01 21:41
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Samorządowcy,

Chciałbym Was powitać w nowym roku akademickim 2009/2010. Głęboko wierzę, że wakacyjny odpoczynek dał Wam siłę, by z entuzjazmem wrócić w uczelniane mury i poświęcić się nie tylko nauce, ale także działalności na rzecz innych i codziennemu studenckiemu życiu.[…]

Nadchodzący rok akademicki może być dla środowiska studenckiego niezwykle ważny.Ministerstwo zapowiada nowelizację ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Zgodnie z zapowiedzią, w tym roku mają się rozpocząć prace legislacyjne aby zapowiadane zmiany mogły wejść w życie w kolejnym roku akademickim. Po raz pierwszy od wielu lat postulaty studenckie są tak poważnie w tej dyskusji brane pod uwagę, dlatego też nie możemy zmarnować najbliższych miesięcy.Wprowadzenie wielu przepisów niewątpliwie potrzebne jest już teraz.Dotyczy to chociażby reformy procesu kształcenia, zacieśnienia dialogu między pracodawcami i uczelniami, umiędzynarodowienia, zmian w systemie kredytów studenckich i pomocy materialnej, mechanizmów zabezpieczających studenta przed nieuczciwymi praktykami ze strony uczelni, oraz zwiększenia niezależności samorządów studenckich i Parlamentu Studentów RP.

Równolegle zaś toczą się prace nad Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego, która może doprowadzić do rewolucji w szkolnictwie na przestrzeni kilkunastu najbliższych lat. Warto aby środowisko studenckie zabiegało o włączenie w prace nad strategią, bo ich wyniki bez uwzględnienia perspektywy osób kształcących się trudno będzie uznać za pełnowartościowe.

Jednakże potrzeby wypracowania strategii na długie lata nie należy mylić z koniecznością natychmiastowych zmian w ustawie. Determinacja niektórych środowisk by zmiany wprowadzić jest bezprecedensowa i nie można tej sytuacji zmarnować. Dlatego wszelkie próby opóźnienia prac legislacyjnych pod pretekstem chociażby prac nad strategią czy zbliżających się wyborów można uznać za działanie antystudenckie, a samorządy studenckie, jako wyraziciel interesu ogółu studentów, powinny takim działaniom zdecydowanie się przeciwstawić.

Najbliższy rok akademicki to również ciekawy kalendarz wydarzeń organizowanych przez Parlament Studentów RP dla samorządów studenckich.[…]

Żywię głęboką nadzieję, że każdy z Was zaangażuje się w dyskusję nad koniecznymi z perspektywy studenta zmianami w szkolnictwie wyższym oraz aktywnie będzie uczestniczył w działaniach swojego samorządu na forum ogólnokrajowym.

Bartłomiej Banaszak
/ – /
Przewodniczący
Parlamentu Studentów RP

Pełna wersja listu w załączniku.

Załączniki
1. List do samorządów studenckich (381 KB)

Studenci wobec reformy

„Uczelnie dla studentów” czyli studenci wobec reformy

serwis PSRP

2009-07-09 15:00
Doceniając determinację obecnego kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w inicjowaniu niezbędnych reform modelu kształcenia polskich studentów, przedstawiamy informację o strategicznych priorytetach Parlamentu Studentów RP oraz uwagi do konkretnych punktów „Założeń do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki”.

Reforma szkolnictwa wyższego powinna przede wszystkim służyć obaleniu archaicznego systemu kształcenia, który istnieje bardziej dla kadry akademickiej niż dla studentów. Osią tego patogennego systemu są kierunki studiów i standardy kształcenia, przez które student jest zmuszony uczęszczać na przedmioty, w żaden sposób niesłużące jego rozwojowi osobistemu, czy zdobywaniu kompetencji koniecznych na rynku pracy, a tworzone są dla „etatów” nauczycieli akademickich. System ten nie jest oparty na umiejętnościach, jakie student zdobywa w czasie studiów, a na treściach przedmiotów i ich nazwach.[…]

Istotnym elementem chorego systemu są minima kadrowe, których spełnienie jest podstawowym warunkiem legalnego prowadzenia studiów na danym kierunku i podstawowym kryterium „oceny jakości kształcenia”. Studenci nie mają przez to możliwości korzystania z wiedzy praktyków, dobrych dydaktyków czy wykładowców z zagranicy, gdyż uczelnie muszą przede wszystkim opłacić odpowiednią liczbę „samodzielnych pracowników naukowych”.[…]

Także aktualny system finansowania uczelni w zbyt wysokim stopniu oparty jest o dotacje podmiotowe – niemotywujące do rozwoju oraz tłumiące zdrową konkurencję. Uczelnie niepubliczne, których obecność na rynku usług edukacyjnych stanowi istotny bodziec dla oczekiwanych zmian, mających poprawić efektywność funkcjonowania uczelni publicznych, są obecnie pozbawione szans na równorzędne konkurowanie z […] uczelniami publicznymi. System finansowania nie sposób też nazwać sprawiedliwym w sytuacji, w której jedynie 1/3 studentów, wyłącznie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych, nie płaci za studia.

Parlament Studentów RP zwraca uwagę na lawinowo rosnącą ilość przykładów na absurdalność systemu stypendialnego. […] Kredyty studenckie, które miały zrewolucjonizować system pomocy materialnej są obecnie mało popularne i nie służą najbiedniejszym, m.in. z powodu wysokich progów poręczeń oraz sztywnych reguł spłat kredytu. Parlament Studentów RP może zaakceptować tylko takie zmiany w szkolnictwie wyższym, które nie będą stanowiły alibi dla zmniejszenia globalnych nakładów na szkolnictwo wyższe, między innymi na bezpośrednie i pośrednie wsparcie dla studentów .

Partnerstwo studentów w systemie szkolnictwa wyższego to wciąż sloganw obliczu rzadko spotykanych w Europie regulacji, które w dużym stopniu uzależniają samorządy studenckie oraz Parlament Studentów RP od władz uczelni oraz Ministerstwa. W sektorze zauważalny jest brak istotnych zabezpieczeń przed nieuczciwymi praktykami ze strony uczelni. Ten problem staje się coraz bardziej dotkliwy, ponieważ studenci nie mają podstawowej wiedzy o prawnych aspektach relacji z uczelnią i padają ofiarą posiadających w tym obszarze przewagę wiedzy i doświadczenia pracowników nieuczciwych uczelni.

Ministerstwo przedstawiło szereg rozwiązań, które z perspektywy studenta są szczególnie warte podkreślenia. Część z nich podkreślamy w pełnym tekście stanowiska. Z tych pomysłów MNiSW nie powinno się wycofywać, a w niektórych przypadkach zaproponować wręcz bardziej pogłębione zmiany.

Parlament Studentów widzi jednocześnie konieczność istotnych poprawek w założeniach nowelizacji. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują następujące postulaty, które razem tworzą „Studenckie 10 punktów”.

„Studenckie 10 punktów”

1. Reforma procesu kształcenia – likwidacja kierunków studiów,wprowadzenie elastycznych ścieżek kształcenia, oparcie programów studiów na Krajowych Ramach Kwalifikacji, efektach kształcenia. Jedyną przeszkodą dla możliwości samodzielnego kreowania programów studiów – negatywna ocena instytucjonalna
2. Reforma polityki kadrowej – likwidacja minimów kadrowych
3. Zwiększenie dostępności do szkolnictwa wyższego w oparciu o zmianę zasad finansowania studiów jako alternatywa dla odpłatności za drugi i kolejny kierunek studiów. Rzeczywiste zwiększenie dostępności możliwe po uprzednim spełnieniu następujących zasad:
a. Środki publiczne powinny iść za studentem, a w wyniku jego decyzji kierowane do uczelni,
b. Środki powinny trafiać także na uczelnie niepubliczne, by umożliwić istotnej części studentów studiów dziennych bezpłatne kształcenie,
c. Powinien zostać stworzony mechanizm gwarantujący zachowanie liczby bezpłatnych miejsc na studiach przynajmniej na dotychczasowym poziomie,
d. Powinny zostać wprowadzone Krajowe Ramy Kwalifikacji, z uwzględnieniem likwidacji kierunków studiów, która zniweluje problemy związane z obecnym procesem kształcenia, będące jednym z głównych powodów podejmowania studiów na kolejnych kierunkach,
e. Samodzielnym instrumentem do rozliczania bezpłatnego toku studiów nie mogą być punkty ECTS.
4. Zmiana sposobu dystrybucji środków na pomoc materialną
5. Likwidacja stypendium „naukowego” w dotychczasowym kształcie – wprowadzenie stypendium za osiągnięcia uczelniane (średnia ocen tylko jednym z kryteriów)
6. Gruntowna reforma kredytów studenckich
a. Stworzenie Państwowego Funduszu Poręczeń kredytów i pożyczek studenckich.
b. Możliwość wyboru różnej wysokości przyznanego kredytu
c. Wprowadzenie progresywnej metody spłaty kredytu
7. Stworzenie mechanizmów zabezpieczających studentów przed nieuczciwymi praktykami ze strony uczelni
a. Stworzenie zamkniętego katalogu usług edukacyjnych, za które uczelnia publiczna i niepubliczna może pobierać opłaty
b. Wprowadzenie obowiązkowych powszechnych i szczegółowych umów dotyczących świadczenia usług edukacyjnych zawieranych między studentami i uczelnią
c. Wprowadzenie ustawowych odsetek za nieterminowe wypłacanie świadczeń z winy uczelni
8. Zachowanie zasady obowiązku dokumentowania przebiegu studiów na życzenie studenta w dokumencie będącym jego własnością i stale w jego dyspozycji
9. Zmiany regulacji na rzecz niezależności ruchu studenckiego w Polsce
a. Zmiana sposobu finansowania oraz rozliczania PSRP. Konieczne jest ustawowe ustalenie stałej kwoty uzależnionej od liczby studentów, według której finansowana byłaby działalność PSRP, waloryzowana o czynnik inflacji.
b. Zastosowanie wobec PSRP przepisów analogicznych do KRASP (art. 54 ust. 3 ustawy PSW.)
c. Określenie stałej części budżetu uczelni na cele studenckie
10. Obowiązek pisemnych odpowiedzi organów uczelni na zapytania organów PSRP w indywidualnych sprawach studentów.

W załączniku pełny tekst stanowiska oraz informacja prasowa.

Załączniki
1. Stanowisko (1170 KB)
2. Informacja prasowa (596 KB)


PSRP w sprawie zasad finansowania szkolnictwa wyższego

PSRP w sprawie zasad finansowania szkolnictwa wyższego

Serwis PSRP

Parlament Studentów RP docenia próby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego mające na celu zmiany w zasadach finansowania szkolnictwa wyższego polegające na odejściu od dotacji podmiotowych w kierunku dotacji celowych i zadaniowych, w tym na tzw. „kierunki zamawiane”. Konieczność starania się o środki finansowe jest bez wątpienia czynnikiem motywującym dla instytucji szkolnictwa wyższego i służącym konkurencji w sektorze.

Ważne jednak jest ustalenie prawidłowych reguł dystrybuowania publicznych środków. Dlatego pragniemy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii.

1. Parlament Studentów RP podtrzymuje stanowisko z VI 2008 , iż „realną poprawę jakości kształcenia za dobra cenę – co jest podstawowym interesem studentów – zapewni tylko konkurencja.” Jeśli bowiem mechanizmy sektora nie będą motywowały kadry akademickiej do wysiłku zaangażowania w dydaktykę, a uczelnie do efektywnego zarządzania, to dowolnie duże środki przeznaczone na szkolnictwo wyższe mogą zostać zmarnowane.

2. Obecność uczelni niepublicznych na rynku usług edukacyjnych stanowi istotny bodziec dla oczekiwanych zmian mających poprawić efektywność funkcjonowania uczelni publicznych. Uczelnie niepubliczne, pozbawione szans na równorzędne konkurowanie z dotowanymi z budżetu państwa i uprzywilejowanymi prawnie uczelniami publicznymi, zmuszane są obecnie do walki o przetrwanie poprzez cięcie kosztów poniżej poziomu gwarantującego jakość, nie mają też szans na pozyskanie lepszych kandydatów „przechwytywanych” na „bezpłatne studia” przez uczelnie publiczne. To uniemożliwia trwały rozwój sektora niepublicznego, a założycielom i kadrze utrudnia trwałą identyfikację z „dodatkowym” miejscem pracy.

3. Zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Krajowej Reprezentacji Doktorantów z 2007 roku w sprawie płatnych studiów „nie możemy podzielić stanowiska, że opłaty za studia są niezbędnym elementem finansowego wsparcia uczelni”Zdaniem PSRP wysokość środków publicznych, które już są w systemie nie może ulec obniżeniu, a powinna być stale podnoszona.Środki te powinny być jednak „w różnych formach kierowane najpierw do studentów, a dopiero przez ich decyzje do uczelni” .

4. Póki upodmiotowienie studenta w finansowaniu studiów nie jest możliwe, równość szans w ubieganiu się o dotacje budżetowe na prowadzenie studiów jest niezbędnym elementem dającym szansę na przetrwanie uczelni niepublicznych. Zaniechanie przez cztery lata od wejścia w życie ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym rozporządzenia określającego warunki ubiegania się o dotacje wskazane w art. 94 ust. 5 tej ustawy (m.in. pokrycie części opłat wnoszonych przez studentów studiów stacjonarnych) uznajemy za oczywisty błąd.

5. Dlatego za niezbędne uznajemy niezwłoczne wypełnienie dyspozycji ustawy. Należy jednak pamiętać, iż dotacje mają być przeznaczone na pokrycie „części opłat” a te określa umowa ze studentem. Rozporządzenie powinno więc zapobiegać sztucznemu podnoszeniu opłat zawartych w umowie, by potem „dofinansować” je z budżetu.

Wkrótce na stronie Parlamentu Studentów RP zostanie opublikowane stanowisko w sprawie „Założeń do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”

Załączniki
1. Stanowisko (100 KB)

Konsultacje PSRP w sprawie reformy szkolnictwa wyższego

Konsultacje PSRP w sprawie reformy szkolnictwa wyższego

Serwis PSRP

Parlament Studentów RP, jako ustawowy przedstawiciel środowiska studenckiego, w ostatnim czasie nie raz zabierał głos w sprawie koniecznych zmian w szkolnictwie wyższym, także w kontekście propozycji MNiSW zawartych w pakiecie „Partnerstwo dla wiedzy”. wśród głównych dokumentów należy wymienić:

1. Stanowisko Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie pakietu „Partnerstwo dla wiedzy – reforma studiów i praw studenckich”, będące pierwszą reakcją na propozycje zmian zawarte w pierwszej części pakietu „Partnerstwo dla Wiedzy”
2. Opinia PSRP w sprawie rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, wprowadzającego możliwość zniesienia indeksów
3. Stanowisko w sprawie większego upodmiotowienia studentów w szkolnictwie wyższym
4. Stanowisko w sprawie pilnego nadania priorytetu pracom nad Krajową Ramą Kwalifikacji.
5. Stanowisko w zakresie zmian w systemie pomocy materialnej dla studentów, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kredytów studenckich i stypendiów za osiągnięcia uczelniane, które miały się stać alternatywą dla wcześniejszej propozycji MNiSW dotyczącej wporwadzenia nagród rektora w miejsce stypendiów za wyniki w nauce.
6. Stanowisko w sprawie drugiej części pakietu Partnerstwo dla wiedzy „Nowy model kariery akademickiej”
7. Stanowisko w sprawie trzeciej części pakietu Partnerstwo dla wiedzy „Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym”
8. Wystąpienie Przewodniczącego PSRP na Zgromadzeniu Plenarnym KRASP „Proces Boloński oczami studentów”, podczas którego zostało przedstawionych wiele postulatów środowiska studenckiego mających związek z wdrażaniem Procesu Bolońskiego, który obecnie obejmuje już zdecydowaną większość zagadnień dotyczących szkolnictwa wyższego

Warto również zwrócić uwagę w kontekście debaty nad reformą szkolnictwa wyższego na stanowisko w sprawie odpłatności i finansowania studiów przyjętego przez aklamację podczas XIV Krajowej Konferencji Tematycznej (Kościelisko, luty 2008r), w której uczestniczyło ponad 300 delegatów samorządów studenckich z całego kraju oraz stanowisko wobec projektu założeń reformy przedstawionych podczas konferencji w Kancelarii Premiera 16 kwietnia 2008r. („4+ dla Pani Minister”)

Parlament Studentów RP został poproszony o wydanie opinii w sprawie założeń w terminie 30 dni. Obecny okres konsultacji jest bardzo ważny, gdyż poprzedza bezpośrednio proces legislacyjny.

Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym według PSRP

Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym według PSRP

2 kwietnia 2009 r. Parlament Studentów RP przyjął stanowisko w sprawie trzeciej części pakietu Partnerstwo dla wiedzy „Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym”. 

Tekst stanowiska w załączniku.

Załączniki

1. Stanowisko. (120 KB)

Uważamy, że niniejszy projekt w wyczerpujący sposób określa obszary dotyczące zarządzania uczelnią. Zdarza się jednak, że na poziomie szczegółowych rozwiązań brakuje pewnych konkretnych deklaracji lub choćby ogólnego zarysowania celu zamierzonych zmian. 

W niniejszej opinii wskazujemy na aspekty, które w przekonaniu PSRP w sposób istotny zmierzają do poprawy zarządzania szkołami wyższymi oraz wymieniamy rozwiązania, które budzą nasze wątpliwości co do celowości ich wprowadzenia lub zbyt ogólnikowego ich sformułowania. W tym miejscu pragniemy wyrazić ubolewanie z powodu rezygnacji z realizowania idei kontraktowości w szkolnictwie wyższym i liczymy, że ten postulat pojawi się w dalszych pracach nad reformą systemu wyższej edukacji