Rozmowa z prof. dr hab. Barbarą Kudrycką

Wprowadzamy system motywujący

Forum Akademickie

Pracujemy nad przygotowaniem projektów ustaw tak, aby długo nie czekać na wprowadzenie zmian. Zakładamy, że po około miesięcznym okresie zgłaszania uwag będziemy w stanie nanieść najważniejsze poprawki i wówczas przedstawimy pełny pakiet Partnerstwo dla wiedzy – reforma szkolnictwa wyższego do kolejnych konsultacji. Potem założenia trafią pod obrady rządu. To jest zadanie bardzo złożone, więc mam świadomość, że nie uda się całego procesu legislacyjnego dotyczącego ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach i tytule naukowym zakończyć w ciągu kilku miesięcy, tak, aby mogły obowiązywać od października 2009 roku, czyli nowego roku akademickiego. Chcę zaznaczyć, że te zapisy nie będą stanowić całkowicie nowych projektów, ale nowelizację istniejących. Reforma szkolnictwa wyższego musi się dokonywać nie tylko na drodze legislacyjnej, ale i – tak jak obecnie – poprzez specjalne programy ministra czy konkursy z funduszy strukturalnych na realizację polityki prorozwojowej uczelni.

Ogłoszony konkurs na miliony dla nauki

logo_mnsw7

MNiSW: 723 mln złotych na badania naukowe dla gospodarki opartej na wiedzy

PAP – Nauka w Polsce

Ponad 723 mln złotych przeznaczyło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ogłoszonym w poniedziałek konkursie dla uczelni, jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych na strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych. Jak informuje MNiSW, programy mają służyć budowie gospodarki opartej na wiedzy. Środki finansowe pochodzą z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Konkurs jest prowadzony w ramach „Poddziałania 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), na lata 2007-2013. 
Konkurs – wyjaśnia ministerstwo – ma wyłonić projekty, które przyczynią się do wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych do rozwoju gospodarki, zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorców i ogólnego rozwoju polskiego społeczeństwa.

Resort zaznacza, że wsparcie będzie udzielane na „realizację polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, poprzez dofinansowanie projektów badawczych w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach tematycznych określonych w PO IG i zgodnych z Krajowym Programem Badań Naukowych i Prac Rozwojowych”.

Koszty poniesione w związku z realizacją projektu będą pokryte w 100 proc., z czego 85 proc. stanowią środki Unii Europejskiej, a 15 proc. to tzw wkład krajowy, zapewniony dla wszystkich projektów ze środków budżetu państwa. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki naukowe, wchodzące w skład konsorcjów naukowych i naukowo-przemysłowych (oprócz centrów badawczo-rozwojowych); uczelnie oraz spółki z udziałem wymienionych wyżej instytucji, które nie działają dla zysku.

———–

Strona MNiSW

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Wnioski o dofinansowanie można składać do 23 kwietnia br. 

UJ przepadł w starciu z lepszymi

Uczelnie nie potrafią napisać wniosku

GW

Blisko 700 mln zł z unijnej kasy rozdało w 2008 i na początku tego roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelniom z całej Polski. Rekordziści liczą dotacje w dziesiątkach milionów złotych. Największe uczelnie w Krakowie – UJ i UEK – nie dostały na razie ani złotówki.

Osiem wniosków, zero złotych

UJ w pierwszej edycji wystartował z jednym projektem. Przepadł w starciu z lepszymi pomysłami. W drugiej zgłosił już osiem wniosków. Jak informuje Katarzyna Pilitowska, rzeczniczka uczelni, tylko cztery były poprawnie napisane i przeszły pierwszą ocenę formalną. Żaden z poprawnych projektów nie był jednak na tyle interesujący, żeby dostać pieniądze.
UEK wysłał do ministerstwa cztery wnioski. Efekt? Podobny jak w przypadku UJ – zero złotych dofinansowania

Seminarium: Sieć uczonych?

Seminarium: Sieć uczonych?

zaproszenie_seminarium_18-12-2008Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe pt. „Sieć uczonych? Powiązania w polskim systemie innowacyjnym”, które odbędzie się 18 grudnia (czwartek) w godzinach 10.00 – 12.00 w sali im. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim na Uniwersytecie Warszawski.

Na seminarium zostaną zaprezentowane wyniki badania pt. „Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych”.

Zamysłem podjętego wysiłku badawczego było wyjście poza utarte ścieżki badania systemów innowacji na poziomie krajowym i regionalnym w Polsce oraz zwrócenie się w kierunku analiz efektów, nie zaś nakładów związanych z innowacyjnością, przy równoczesnym uwzględnieniu wymiaru przestrzennego. Ponadto celem badawczym było dostarczenie wiedzy o sieciowych powiązaniach w polskim systemie innowacyjnym przy zastosowaniu nowych metod analiz i prezentacji.

Nowatorski charakter podjętych badań wynika, po pierwsze, z wykorzystanych danych – aktywność publikacyjna ośrodków naukowych, uczestnictwo w programach badawczych UE, po drugie, z zakresu przestrzennego analizy – poziom podregionów oraz po trzecie, z zastosowanych metod – analiza sieciowa. Badanie opiera się na szerokim materiale empirycznym: analizowano ponad 72 tys. polskich publikacji indeksowanych w Web of Science, niemal 1,5 tys. projektów z polskim udziałem realizowanych w ramach 6. Programu Ramowego UE oraz wszystkie  krajowe instytucje wsparcia innowacyjności i transferu technologii.

Więcej informacji na temat seminarium znajduje się w załączonym zaproszeniu.

Zapraszamy do udziału w seminarium i dyskusji.

Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG,
Uniwersytet Warszawski

Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Instrumenty finansowania projektów badawczo-rozwojowych

Kudrycka: inicjatywa EBI jest dla Polski pożyteczna

Rz

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka opowiedziała się za inicjatywą Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), dotyczącą nowych instrumentów finansowania projektów badawczo-rozwojowych.

Na spotkaniu pod hasłem „Finansowanie badań, rozwoju i innowacji” zorganizowanym przez EBI w Warszawie omówiono system Risk Sharing Finance Facility (RSFF), dzięki któremu polskie organizacje badawcze, szkoły wyższe, wspólne inicjatywy technologiczne i podmioty z obszaru Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz prywatne przedsiębiorstwa będą mogły realizować własne projekty badawczo-rozwojowym.

Celem uruchomienia Finansowego Instrumentu Podziału Ryzyka RSFF jest wspieranie badań naukowych i innowacyjności w Europie poprzez zwiększenie dostępu do funduszy ryzykownym projektom badawczo-rozwojowym i innowacyjnym.

Jak tłumaczyła wiceprezes EBI, Marta Gajęcka, wspieranie obszaru badawczo-rozwojowego przez EBI wiąże się z udzielaniem korzystnie oprocentowanych kredytów, a także z rezygnacją przez EBI z zysku.

Kudrycka wyjaśniła, że inicjatywa EBI jest przede wszystkim ważna dla polskiego środowiska przemysłowego i bankowego, a pośrednio także dla świata nauki. 

Aby przyciągnąć do Polski naukowców z zagranicy…

Aby przyciągnąć do Polski naukowców z zagranicy...
PAP-Nauka w Polsce, 08-06-19
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków do programu WELCOME, którego celem jest zaangażowanie wybitnych uczonych z zagranicy w tworzenie zespołów naukowych w Polsce i zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej polskich jednostek naukowych.WELCOME skierowany jest do polskich jednostek naukowych a zatrudniających badaczy innych narodowości oraz polskich naukowców powracających z zagranicy. Zamierzeniem pomysłodawców akcji jest skłonienie spełniających te warunki uczonych do poprowadzenia w Polsce projektów we współpracy z młodymi naukowcami. Wsparcie mogą uzyskać projekty zgodne z obszarami tematycznymi określonymi jako Bio, Info oraz Techno. Ich realizacja powinna odbywać się w zespołach przy udziale studentów (którzy ukończyli 3 rok studiów), doktorantów i uczestników staży podoktorskich. Liczba młodych uczonych w zespole nie może być mniejsza niż 6 osób, a uczony z zagranicy powinien być zatrudniony w jednostce realizującej projekt i pracować w niej co najmniej 10 miesięcy w roku. Realizacja projektu może trwać od 3 do 5 lat.