Prawo o szkolnictwie wyższym z komentarzem

Prawo o szkolnictwie wyższym z komentarzem (z uwzględnieniem zmian od 1 października 2011 r.)

Wydawca: Infor Biznes Sp. z o.o.

Data wydania: 2011

  • Lektura obowiązkowa dla:
  • jednostek organizacyjnych (w zakresie zarządzania, finansowania i organizacji uczelni oraz warunków prowadzenia studiów, a także relacje uczelni z Polską Komisją Akredytacyjną )
  • wykładowców akademickich (książka opisuje m.in. obowiązki nauczycieli, zasady podległości na uczelniach, konkursy oraz proces oceny wykładowców)
  • doktorantów (m.in. zasady rekrutacji i organizacji studiów, odpłatność za studia, pomoc materialna)
  • studentów (rekrutacja, stypendia, wspieranie studentów niepełnosprawnych itd.)
  • absolwentów (przywileje studenckie dla absolwentów)
  • wszystkich zainteresowanych perspektywami rozwoju szkolnictwa wyższego (zwłaszcza uczelni prywatnych)

KSN NSZZ „Solidarność” do prezydenta Komorowskiego

KSN NSZZ „Solidarność” do prezydenta Komorowskiego

salon24

Zwracam się w imieniu Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” o nie podpisywanie przez Pana Prezydenta ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawyPrawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Niektóre spośród zmian wprowadzonych w powyższej ustawie są naszym zdaniem sprzeczne z Konstytucją RP poprzez naruszenie praw nabytych pracowników. Liczne zmiany wynikające ze wskazanej ustawy nie sprzyjają rozwojowi polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Ustawa ta wzbudza bardzo poważne wątpliwości środowiska naukowego w szerokim zakresie. Podstawowe zastrzeżenia dotyczą następujących regulacji…..

Projekt nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym

KNOW-y i większa autonioma uczelni. Reforma szkolnictwa wyższego

Gazeta.pl Wiadomości Polska Informacje

Duża autonomia uczelni wyższych, drugi etat dla nauczycieli akademickich tylko za zgodą rektora oraz powstanie KNOW-ów czyli Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło swój projekt nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym.

Statut uczelni niepublicznej musi być uchwalony po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

Uczelnie mają rok na uchwalenie nowych statutów

 Dziennik Gazeta Prawna

Statut uczelni niepublicznej musi być uchwalony po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

Nawet pierwszy statut uczelni niepublicznej nadany przez jej założyciela musi być przedstawiony do zaopiniowania związkomdziałającym w uczelni. Tak wynika z poprawki przyjętej przez senatorów do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. ..

Opinia KSN o nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”

Opinia KSN o nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”

WIADOMOŚCI KSN – Rocznik 20097-8 (160-161)


List Przewodniczącego PSRP do Samorządów Studenckich


List Przewodniczącego PSRP do Samorządów Studenckich

2009-10-01 21:41
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Samorządowcy,

Chciałbym Was powitać w nowym roku akademickim 2009/2010. Głęboko wierzę, że wakacyjny odpoczynek dał Wam siłę, by z entuzjazmem wrócić w uczelniane mury i poświęcić się nie tylko nauce, ale także działalności na rzecz innych i codziennemu studenckiemu życiu.[…]

Nadchodzący rok akademicki może być dla środowiska studenckiego niezwykle ważny.Ministerstwo zapowiada nowelizację ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Zgodnie z zapowiedzią, w tym roku mają się rozpocząć prace legislacyjne aby zapowiadane zmiany mogły wejść w życie w kolejnym roku akademickim. Po raz pierwszy od wielu lat postulaty studenckie są tak poważnie w tej dyskusji brane pod uwagę, dlatego też nie możemy zmarnować najbliższych miesięcy.Wprowadzenie wielu przepisów niewątpliwie potrzebne jest już teraz.Dotyczy to chociażby reformy procesu kształcenia, zacieśnienia dialogu między pracodawcami i uczelniami, umiędzynarodowienia, zmian w systemie kredytów studenckich i pomocy materialnej, mechanizmów zabezpieczających studenta przed nieuczciwymi praktykami ze strony uczelni, oraz zwiększenia niezależności samorządów studenckich i Parlamentu Studentów RP.

Równolegle zaś toczą się prace nad Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego, która może doprowadzić do rewolucji w szkolnictwie na przestrzeni kilkunastu najbliższych lat. Warto aby środowisko studenckie zabiegało o włączenie w prace nad strategią, bo ich wyniki bez uwzględnienia perspektywy osób kształcących się trudno będzie uznać za pełnowartościowe.

Jednakże potrzeby wypracowania strategii na długie lata nie należy mylić z koniecznością natychmiastowych zmian w ustawie. Determinacja niektórych środowisk by zmiany wprowadzić jest bezprecedensowa i nie można tej sytuacji zmarnować. Dlatego wszelkie próby opóźnienia prac legislacyjnych pod pretekstem chociażby prac nad strategią czy zbliżających się wyborów można uznać za działanie antystudenckie, a samorządy studenckie, jako wyraziciel interesu ogółu studentów, powinny takim działaniom zdecydowanie się przeciwstawić.

Najbliższy rok akademicki to również ciekawy kalendarz wydarzeń organizowanych przez Parlament Studentów RP dla samorządów studenckich.[…]

Żywię głęboką nadzieję, że każdy z Was zaangażuje się w dyskusję nad koniecznymi z perspektywy studenta zmianami w szkolnictwie wyższym oraz aktywnie będzie uczestniczył w działaniach swojego samorządu na forum ogólnokrajowym.

Bartłomiej Banaszak
/ – /
Przewodniczący
Parlamentu Studentów RP

Pełna wersja listu w załączniku.

Załączniki
1. List do samorządów studenckich (381 KB)

Kiedy można zostać skreślonym z listy studentów

Kiedy można zostać skreślonym z listy studentów

Dziennik Gazeta Prawna

Dziekan wydziału może wyrzucić studenta ze studiów, ale tylko w przypadkach określonych w ustawie. Żadne inne okoliczności, nawet wskazane w regulaminie studiów, nie dają szkole prawa do podjęcia takiej decyzji. Skreślony student może odwołać się do rektora, a następnie do sądu administracyjnego.

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym wymienia sytuacje, które upoważniają szkołę do skreślenia studenta z listy studentów. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, czyli np. dziekan, podejmuje taką decyzję w przypadku:

● niepodjęcia studiów,

● rezygnacji ze studiów,

● niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;

● ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może także skreślić studenta z listy w przypadku:

● stwierdzenia braku postępów w nauce,

● nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,

● niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.

Nowe stypendia bez podatku

Nowe stypendia bez podatku

Dziennik Gazeta Prawna

Stypendia dla studentów i doktorantów uzyskane od osób prywatnych oraz pomoc materialna z samorządów będą zwolnione z PIT.

Wczoraj w Sejmie odbyło się drugie czytanie nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, która umożliwia udzielanie studentom i doktorantom pomocy materialnej przez samorządy oraz przyznawanie im stypendiów przez podmioty prywatne.

Nowe formy wsparcia będą korzystały ze zwolnień podatkowych regulowanych w ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), co potwierdza Bartłomiej Atys, radca prawny w Kancelarii Prawnej Atys i Wspólnicy…

Do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadzona zostanie możliwość przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendiów naukowych dla doktorantów przez osoby fizyczne oraz niepubliczne osoby prawne. Zasady przyznawania tych stypendiów ma zatwierdzać minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Założenia do nowelizacji ustawy

Założenia do nowelizacji ustawy –

Prawo o szkolnictwie wyższym

oraz

ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

oraz

o stopniach i tytule w zakresie sztuki.