Ile uczelni tyle definicji biedy

Każda uczelnia ma swoją definicję biedy

Rz

Poza tym każda szkoła wyższa ma własny regulamin przyznawania stypendiów. Mamy więc tyle definicji biedy, ile uczelni – ponad 400 – mówi Robert Pawłowski, rzecznik praw studenta przy Parlamencie Studentów RP

Poza tym każda szkoła wyższa ma własny regulamin przyznawania stypendiów. Mamy więc tyle definicji biedy, ile uczelni – ponad 400. Niemożliwe jest też zweryfikowanie przez szkołę zaświadczeń studentów o dochodach w rodzinie. Znane są sztuczki wyłudzenia stypendium. Plagą jest niepodawanie dochodów z pracy rodziców za granicą oraz dochodów własnych z zagranicznych wyjazdów.

O upodmiotowienie studenta

O upodmiotowienie studenta

Parlament Studentów RP stoi na stanowisku, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego słusznie obrało większe upodmiotowienie studenta jako priorytet reformy szkolnictwa wyższego w zakresie reformy spraw studenckich. Uważamy, że do upodmiotowienia studentów niezbędne jest spełnienie następujących postulatów: 

a) wprowadzenie powszechnych i szczegółowych umów dotyczących świadczenia usług edukacyjnych zawieranych między studentami i uczelniami 

b) Zmiana statusu prawnego oraz sposobu finansowania PSRP 

c) Wprowadzenie szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta 

d) Katalog świadczeń edukacyjnych, za który uczelnie mogą/nie mogą pobierać opłat 

e) Obowiązek pisemnej odpowiedzi na zapytania i wnioski organów PSRP 

f) Zlikwidowanie zasady przywiązania studenta do uczelni 

g) Otrzymywanie odsetek ustawowych od nieterminowo wypłacanych świadczeń 

h) Pilne nadanie priorytetu pracom na Krajową Ramą Kwalifikacji 

Pełny tekst stanowiska w załączniku.

1. Stanowisko.Upodmiotowienie (293 KB)


 

Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym według PSRP

Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym według PSRP

2 kwietnia 2009 r. Parlament Studentów RP przyjął stanowisko w sprawie trzeciej części pakietu Partnerstwo dla wiedzy „Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym”. 

Tekst stanowiska w załączniku.

Załączniki

1. Stanowisko. (120 KB)

Uważamy, że niniejszy projekt w wyczerpujący sposób określa obszary dotyczące zarządzania uczelnią. Zdarza się jednak, że na poziomie szczegółowych rozwiązań brakuje pewnych konkretnych deklaracji lub choćby ogólnego zarysowania celu zamierzonych zmian. 

W niniejszej opinii wskazujemy na aspekty, które w przekonaniu PSRP w sposób istotny zmierzają do poprawy zarządzania szkołami wyższymi oraz wymieniamy rozwiązania, które budzą nasze wątpliwości co do celowości ich wprowadzenia lub zbyt ogólnikowego ich sformułowania. W tym miejscu pragniemy wyrazić ubolewanie z powodu rezygnacji z realizowania idei kontraktowości w szkolnictwie wyższym i liczymy, że ten postulat pojawi się w dalszych pracach nad reformą systemu wyższej edukacji

 

PSRP a „Nowy model kariery akademickiej”

PSRP a „Nowy model kariery akademickiej”

Serwis PSRP 2009-04-03 19:37

Parlament Studentów RP przyjął stanowisko w sprawie drugiej części pakietu Partnerstwo dla wiedzy „Nowy model kariery akademickiej”. 

Tekst stanowiska w załączniku.

Stanowisko Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie pakietu Partnerstwo dla wiedzy „Nowy model kariery akademickiej” z dnia 2 kwietnia 2009 r.

Parlament Studentów RP uważnie przyjrzał się drugiej części pakietu Partnerstwo dla wiedzy „Nowy model kariery akademickiej”. Część rozwiązań proponowanych w dokumencie budzi zadowolenie PSPR, jednakże brakuje zdecydowanie wprowadzenia powszechnie obowiązującej kontraktowości w uczelniach…

Nowe władze Parlamentu Studentów RP – spotkanie z minister Kudrycką

studentnewspl_1

Nowe władze Parlamentu Studentów RP – spotkanie z minister Kudrycką

„Bardzo liczę na dalsze współdziałanie Parlamentu Studentów RP w zmienianiu rzeczywistości akademickiej w Polsce.

Mamy przecież wspólny cel – dobro studenta” – powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka podczas spotkania z nowym przewodniczącym Parlamentu Studentów Bartłomiejem Banaszakiem, które odbyło się w siedzibie ministerstwa. Jak informują przedstawiciele resortu, prof. Kudrycka pogratulowała Banaszakowi objęcia funkcji. Jej zdaniem świadczy to o dużym kredycie zaufania od studentów, którzy go wybrali. „To istotne zobowiązanie wobec środowiska” – podkreśliła. Życzyła także nowemu przewodniczącemu wielu sukcesów w pełnieniu tej odpowiedzialnej misji, cenionej przez MNiSW.

„Jednym z moich pierwszych celów po objęciu kierownictwa w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego była zmiana podejścia do studentów i ich reprezentacji, aby nie byli traktowani jak niemal zło konieczne. Cieszę się, że w ciągu roku udało się wiele zmienić na dobre: studenci uczestniczą w pracach nad reformą systemu, często kontaktują się z urzędnikami, odbywają spotkania z ministrami. Mam nadzieję, że kolejny rok będzie pod tym względem jeszcze bardziej efektywny” – powiedziała minister.

Bartłomiej Banaszak został wybrany na przewodniczącego 10 stycznia br. Podczas spotkania podkreślał, że głównym celem Parlamentu powinno być zwiększanie aktywności studentów w życiu uczelni i działalności samorządowej. „Można obecnie zaobserwować, że studenci w stosunkowo niewielkim zakresie angażują się w sprawy uczelni, a tym samym także własne” – zauważył Banaszak. Jak dodał, Parlament nadal będzie też aktywnie włączać się w prace nad reformą szkolnictwa wyższego. „Jej pierwsze założenia oceniamy jako bardzo obiecujące” – powiedział.

Na zakończenie minister Kudrycka obiecała wspierać Parlament w planowanych działaniach. Jej zdaniem istnieje wiele sposobów, w które można to czynić. „Jestem przekonana, że ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego może szerzej włączyć się w programy aktywizacji studentów i promowania najlepszych wzorców funkcjonowania uczelni – obiecała Kudrycka. – Już teraz mogę zapowiedzieć przygotowywany obecnie specjalny +Pakiet dla studenta+, wprowadzający istotne udogodnienia i ciekawe rozwiązania, a związany z szerszymi zmianami w systemie szkolnictwa wyższego”.(PAP)