Opinia o reformie Kudryckiej


Opinia Rady o dokumentach Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Projekt założeń reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego”, „Strategia rozwoju nauki do 2015 r.”.
WIADOMOŚCI KSN – Rocznik 2008, numer 5-6
„Naszym zdaniem ze względu na wieloletnie zaniedbania w finansowaniu nauki w Polsce jej modernizacja i restrukturyzacja powinna łączyć się ze skierowaniem na ten cel znaczących środków, których oba dokumenty praktycznie nie przewidziały. Ambitny program naprawczy, powinien zapewnić finansowania nauki w Polsce przynajmniej na poziomie średniej europejskiej. Należy pamiętać, że bez radykalnego, znaczącego wsparcia finansowego nauki, szczególnie w sektorach nieprodukcyjnych, stawiane nowe wyższe wymagania, mogą podziałać jak dodatkowe restrykcje, które spowodują dalszy odpływ kadr do innych krajów, przedsiębiorstw, sektorów oferujących lepsze warunki finansowe, co w rezultacie spowoduje efekt odwrotny od zamierzonego….
Wprowadzenie zaleceń Europejskiej Karty Naukowca do polskiego systemu prawnego jest rzeczą
fundamentalną. Karta stanowi, że wszyscy powinni być oceniani według jednakowych, przejrzystych
kryteriów. Takie kryteria są podstawą systemu oceny. Szczegółowe zasady powinny być dopasowane do specyfiki różnych dziedzin nauki, ale Karta postuluje również ocenę przez niezależne komisje, a w
przypadku profesorów – komisje międzynarodowe. Za doświadczonego naukowca Karta uznaje posiadacza stopnia doktora”

Kudrycka wywołała awanturę z naukowcami

Kudrycka wywołała awanturę z naukowcami
ONET 14.06.2008
„Gazeta Wyborcza”: samodzielność pracownika naukowego na siedem lat, a potem do weryfikacji – to następna propozycja minister nauki Barbary Kudryckiej. I znowu awantura z naukowcami – pisze gazeta.Na początku czerwca Kudrycka powołała specjalny zespół „do opracowania procedury i kryteriów dorobku naukowego w celu uzyskania statusu samodzielnego pracownika naukowego”. Zaprosiła do niego kilkunastu naukowców z humanistyki i nauk ścisłych oraz inżynieryjnych.
Z zespołu ds. opracowania kryteriów natychmiast wystąpili profesorowie Karol Modzelewski i Jerzy Brzeziński – sygnatariusze Listu 44, którzy protestują przeciw planom zniesienia habilitacji. Obaj uznali, że min. Kudrycka wprowadziła ich w błąd – zaprosiła do opracowania kryteriów dorobku naukowego, a wykorzystała do opracowania procedury wspomagającej likwidację habilitacji.