Rektor komisaryczny

Komisarz za sterami uczelni

Rz

Gdy szkoła wyższa będzie miała kłopoty finansowe, minister ustanowi w niej komisarza. Rektorzy: To zamach na samodzielność.

– Rektor komisaryczny – to brzmi strasznie. Jego wejście na uczelnię oznacza koniec jej autonomii – tak pomysł Ministerstwa Nauki ocenia prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Taką możliwość resort wpisał do nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. Dzięki niej minister będzie mógł wskazywać osobę pełniącą obowiązki rektora, czyli tzw. rektora komisarycznego. Będzie mógł zarządzać uczelnią przez trzy lata.

– Takie rozwiązanie przewidujemy w sytuacji, gdy zagrożone będą finanse uczelni. Pełniący obowiązki rektora powołany przez ministra będzie sprawował rodzaj zarządu komisarycznego – mówi Bartosz Loba, rzecznik prasowy resortu nauki.

Ale eksperci twierdzą, że to zamach na samodzielność wyższych szkół publicznych. Prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich, przestrzega, że wprowadzenie komisarza oznacza zawieszenie władz uczelni: urzędującego rektora, senatu, rad wydziałów….

Możliwość wprowadzenia komisarza nie jest jedynym kontrowersyjnym zapisem w projekcie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. „Rz” ujawniła w poniedziałek, że umożliwi ona limitowanie przez ministra miejsc na uczelniach publicznych. Projekt przewiduje też rewolucję w wyborze rektora. Już w marcu „Rz” informowała, że ustawa dopuści możliwość wybierania go w drodze konkursu spośród menedżerów z co najmniej stopniem doktora.

Wczoraj Ministerstwo Nauki przekazało przepisy do konsultacji międzyresortowych. Po nich trafią do Sejmu

Z dziejów humoru akademickiego w Polsce

Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w szkolnictwie wyższym stanowiących element procesu modernizacji kraju (Dokument nr 22/V)

humor KRASP

Ścieżka kariery akademickiej

Ścieżka kariery akademickiej wg KRASP i PAN

ścieżka kariery akadmeickiej KRASP


Rektorzy KRASP hamulcowymi reformy

Dokumenty wspólnego posiedzenia Prezydium KRASP i Prezydium PANz dnia 17 kwietnia 2009 r.

Uchwała Prezydium KRASP z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w szkolnictwie wyższym (Dokument nr 12/V)

Stanowisko Prezydium KRASP z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokumentu Partnerstwo dla Wiedzy – Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym (Dokument nr 11/V)

Minister Kudrycka o projektach ustaw dotyczących nauki

 

kudrycka

Minister Kudrycka o projektach ustaw dotyczących nauki

studentnews.pl

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka uczestniczyła w warszawskim posiedzeniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, podczas którego przedstawiła KRASP założenia projektów ustaw dotyczących nauki.

Podczas konferencji prasowej Kudrycka podkreśliła, że chociaż wśród projektów ustaw nie ma jeszcze nowelizacji projektu o szkolnictwie wyższym, to zostanie on przedstawiony w pierwszej dekadzie 2009 roku. Nowelizacja ma zawierać założenia do zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym oraz zmiany ustawy o stopniach i tytule naukowym.

Wedle jej opinii, ministerstwu zależy również na zwiększeniu mobilności pracowników naukowych, do czego ma prowadzić ujednolicenie systemu stopni w instytutach naukowych PAN i w instytutach badawczych, likwidujące posadę docenta, na rzecz zatrudnionych na podobnych zasadach profesorów.

Ministerstwo chce także wprowadzenia przejrzystych procedur uzyskiwania funduszy na badania, które będą dystrybuowane przez dwie agencje – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki. O fundusze na badania będą mogli aplikować wszyscy uczeni, także nauczyciele akademiccy.

„Wprowadzane zmiany przewidują również, że jeżeli komisja dyscyplinarna w sposób prawomocny podejmie orzeczenie o naruszeniu etyki naukowej, jest zobowiązana do poinformowania o tym instytucji przyznających środki na badania. Pierwszy raz powiążemy naruszenia sfery dyscyplinarnej i prawnej z sankcjami w zakresie przyznawania funduszy na badania naukowe” – zaakcentowała Kudrycka.

Zapowiedziała także wprowadzenie Komisji Etyki przy Polskiej Akademii Nauk, która będzie rozstrzygać wątpliwości uczelnianych Komisji Dyscyplinarnych związane z etyką naukową. Interpretacja Komisji Etyki ma być w tym przypadku wiążąca.

Ministerstwo dąży także do ograniczenia wieloetatowości na rzecz dwuetatowości pracowników. Wprowadzane zapisy mają pozwolić rektorom i ministerstwu na tworzenie bazy danych osób zatrudnionych, co ma uniemożliwić fikcyjne zatrudnienie w wielu uczelniach. (PAP) 

Rektor jest jak kapitan

rektor-uw

źródło

Rektor jest jak kapitan

Forum Akademickie

Rozmowa z prof. Katarzyną Chałasińską−Macukow, rektor Uniwersytetu Warszawskiego,przewodniczącą Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Przygotowanie strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego jest teraz najważniejszym zadaniem dla KRASP. Strategia zostanie opracowana wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich. Bardzo byśmy chcieli, aby dokument naszego autorstwa został przyjęty w całości lub przynajmniej w części przez ministerstwo i Radę Ministrów. Dlatego już na poziomie opracowywania strategii będziemy ustalać stanowiska i szukać kompromisu. Nie widzę jednak powodu, byśmy musieli to robić w wielkim pośpiechu. Strategia jest opracowywana na lata. Potrzebujemy więc czasu na przygotowanie i poważną debatę.

Dostęp do bazy Web of Science – KRASP podąża za NFA

Strona KRASP

Uchwała Prezydium KRASP 

z dnia 12 września 2008 r. w sprawie zakupu dostępu do bazy Web of Science

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zwraca się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z apelem o rozważenie możliwości sfinansowania zakupu bazy Web of Science z dostępem do indeksu cytowań SCI, SSCI oraz AHCI dla wszystkich instytucji naukowych w kraju.

Indeks cytowań Web of Science jest powszechnie wykorzystywanym źródłem informacji o piśmiennictwie naukowym, a także uniwersalnym narzędziem stosowanym do oceny dorobku naukowego osób i instytucji. 

W szczególności, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową zobowiązuje jednostki naukowe do podawania liczby cytowań dorobku publikacyjnego pracowników na podstawie tego właśnie indeksu.

Spełnienie wymogu określonego w ww. rozporządzeniu jest obecnie niemożliwe – tylko niewiele ponad 20 instytucji ma dostęp do pewnej części indeksu cytowań, zaś wysoki koszt bazy uniemożliwia dokonanie jej zakupu przez zainteresowane instytucje, nawet w ramach konsorcjum.

———

UWAGA: Pismo NFA z końca ubiegłego roku:

 

Reforma nauki jest potrzebna

Kudrycka: reforma nauki jest potrzebna

PAP-Nauka w Polsce

Barbara Kudrycka podczas posiedzenia Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), które odbyło się w Warszawie.

Kudrycka przypomniała rektorom, że w ministerstwie trwają obecnie prace nad przygotowaniem pakietu ustaw, który ma zreformować polską naukę. Są to m.in.: ustawy o Narodowym Centrum Nauki oraz o Narodowym Centrum Badań Rozwoju, nowelizacja ustawy o Polskiej Akademii Nauk, ustawa o Instytutach Badawczych (w miejsce ustawy o Jednostkach Badawczo-Rozwojowych) oraz nowelizacja ustawy o zasadach finansowania nauki.

„Chcielibyśmy przedstawić je do konsultacji społecznych już w połowie września br. – zapowiedziała minister. – W następnej kolejności przygotujemy założenia reformy szkolnictwa wyższego, która przedstawiona będzie władzom KRASP w ostatnim kwartale roku”.

Kudrycka powiedziała, że w tym roku MNiSW uzyskało korzystne finansowanie z budżetu państwa, które podzielono na dwa działy: dział Nauka oraz dział Szkolnictwo Wyższe „W dziale Nauka wzrost nakładów jest bardzo znaczny i wynosi ponad 26 proc. – zaznaczyła. – W sumie mamy ponad 1,40 mld zł. Udało nam się także uzyskać z resortu obrony narodowej dodatkowe 304 mln zł na projekty dotyczące badań w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa”.

O indeks łatwiej za granicą


O indeks łatwiej za granicą
Dziennik,8.07.2008
Polscy maturzyści, którzy nie zostali przyjęci na wymarzoną uczelnię w kraju, z łatwością dostają się do prestiżowych szkół na Zachodzie. Powód jest prosty: w Polsce jedynym kryterium rekrutacji na studia jest wynik matury, tymczasem na zachodnich uniwersytetach kandydaci mogą przedstawić wszystkie swoje osiągnięcia szkolne. Atutem jest też działalność społeczna.Polskim uczelniom wręcz nie wolno przeprowadzać rozmowy z kandydatami bez zgody Ministerstwa Nauki. A ministerstwo takiej zgody przeważnie nie udziela. ..Rzeczniczka Uniwersytetu Jagiellońskiego Katarzyna Pilitowska przyznaje, że uczelnia nie jest w stanie ocenić, jakie perły co roku traci na skutek takiego systemu. „Nikt przecież nie policzył, ilu zdolnych uczniów dostało się na prestiżowe studia za granicą, a nie przeszło rekrutacji w kraju” – mówi. Jej zdaniem taka drobiazgowa rekrutacja mogłaby być jednak trudna. „W tym roku na UJ przygotowaliśmy 9 tys. miejsc. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy każdemu kandydatowi chcieli poświęcić choćby tylko 10 minut!”

prof. Tadeusz Luty przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Czy Konferencja Rektorów, której pan przewodniczy, robi coś w sprawie zmiany sposobu przyjmowania na studia?

„Do tej pory KRASP nie zajmował się tą sprawą oficjalnie, choć nie da się ukryć, że niejednokrotnie wymienialiśmy na ten temat w gronie rektorów uwagi. Jestem przekonany, że do sprawy wrócimy w czasie prac nad nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym. Myślę, że Ministerstwo Nauki podzieli nasz punkt widzenia, bo chodzi przecież o dobro przyszłych studentów. Nikomu z pewnością nie podobają się historie dotyczące utraty przez polskie uczelnie prawdziwych talentów z powodu nadmiernego rygoryzmu przepisów prawnych.”

Rektorzy uniwersytetów ws. podwyżek wynagrodzeń pracowników uczelni


Rektorzy uniwersytetów ws. podwyżek wynagrodzeń pracowników uczelni
PAP_Nauka w Polsce, 24.06.2008
Obradujący w Szczecinie rektorzy uniwersytetów polskich podjęli uchwałę, w której zwrócili się do minister nauki Barbary Kudryckiej, aby zaplanowane podwyżki wynagrodzeń dla pracowników publicznych szkół wyższych zostały rozdysponowane na okres od lipca do końca grudnia br. W Szczecinie odbywały się trzydniowe obrady Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich kończące trwająca kadencję. ..Uczestnicy spotkania zwracali uwagę także na inny problem uczelni – brak kadry nauczającej. Przypominali, że od 1995 r. ponad czterokrotnie wzrosła liczba studentów, a w tym czasie liczba kadry zwiększyła się o połowę. „Jest to rekompensowane nadmiernym zaangażowaniem nauczyli akademickich. To ma swoje negatywne konsekwencje w sferze naukowej” – mówił prof. Lorenc…Szansą dla dobrze kształcących polskich uczelni jest także przyciąganie studentów z inny krajów – uważają rektorzy.
Zdaniem rektorów zmianie musi ulec system finansowana uczelni. Podkreślali, że dotacje budżetowe pokrywają jedynie do 60 proc. ich potrzeb. Resztę pieniędzy uczelnie muszą zdobywać same. Szanse np. na rozwój badań dają fundusze europejskie – dodawali.