Związkowcy zamierzają wejść w spór zbiorowy z rządem

Chcą podwyżek, straszą strajkiem

Dziennik Polski

WYŻSZE UCZELNIE. Pracownicy szkół wyższych szykują się do strajku. Chcą podwyżek i większych nakładów na naukę.

– W październiku, w dniu inauguracji nowego roku akademickiego, rozpoczynamy referendum strajkowe – zapowiada prof. Edward Malec, fizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.

Co nie podoba się akade­mikom? Przede wszystkim zwracają oni uwagę na to, że planowana przez rząd reforma szkolnictwa wyższego nie gwarantuje zwiększenia na­kładów na naukę. Tymcza­sem, zdaniem uczelnianej „So­lidarności”, to właśnie pienię­dzy jest najpoważniejszym problem polskich uczelni, któ­re z tego powodu nic są w sta­nie konkurować na arenie mię­dzynarodowej i nie mają co marzyć o budowaniu silnej pozycji w światowej nauce. „Solidarność” domaga się przy tym zwiększenia nakładów na wynagrodzenia pracowni­ków szkół wyższych.

Najpierw jednak związkowcy zamierzają wejść w spór zbiorowy z rządem i zaapelować do prezydenta Bronisława Komorowskiego, by nie podpisywał nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

ksn_1Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” o projekcie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia

Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Nr 1-2(154-155) styczen – luty 2009 r.