Nowy model zarządzania polską uczelnią

kudrycka

Nowy model zarządzania polską uczelnią

Serwis MNiSW, 12 marca 2009 r.

Minister Barbara Kudrycka ogłosiła dziś podczas konferencji prasowej w Sejmie RP założenia reformy szkolnictwa wyższego w Polsce „Partnerstwo dla wiedzy – nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym”. Wśród propozycji jest m.in. ograniczenie wieloetatowości na uczelniach, możliwość konkursów na stanowiska rektorów i obowiązek powołania konwentu uczelni.

Projekt „Partnerstwo dla wiedzy – nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym ” przewiduje:

  • stworzenie mechanizmu wyłaniania krajowych naukowych ośrodków wiodących (KNOW) – będą wybierane w drodze konkursów przez komisje z udziałem międzynarodowych ekspertów
  • tworzenie regionów wiedzy – m.in. obowiązek powołania w uczelniach publicznych konwentu z udziałem pracodawców i samorządu
  • zmiany w ustroju uczelni publicznej – m.in. dodatkowe kompetencje rektorów oraz dopuszczenie dwóch trybów powoływania rektora, kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów instytutów: tradycyjnego i konkursowego.
  • lepsze wykorzystanie potencjału badawczego i dydaktycznego polskich uczelni – m.in. ograniczenie wieloetatowości w uczelniach (drugie zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej będzie wymagało zgody rektora lub kierownika jednostki naukowej).
  • uproszczenie finansowania szkół wyższych -m.in. finansowanie podmiotowe zostanie wsparte finansowaniem zadaniowym prowadzonym w trybie konkursowym
  • poprawę jakości kształcenia – m.in. wprowadzenie dwóch rodzajów oceny jakości kształcenia przez PKA: oceny programowej (dotyczy kierunku studiów) oraz oceny instytucjonalnej (dotyczy podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni).


Powyższy pakiet jest trzecim filarem przyszłej reformy, po dwóch przedstawionych w styczniu i lutym modułach nowych rozwiązań dotyczących: poprawy sytuacji studenta („„
Partnerstwo dla wiedzy – reforma studiów i praw studenckich„) i zmian w ścieżce kariery akademickiej („„Partnerstwo dla wiedzy – nowy model kariery akademickiej” „).

Po zakończeniu prowadzonych obecnie szerokich konsultacji społecznych  założenia reformy zostaną zapisane w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także w aktach wykonawczych i wytycznych ministra. Jednocześnie wiele z proponowanych zmian, zwłaszcza w zakresie polityki prorozwojowej uczelni, jest realizowanych poprzez specjalne programy i strumienie finansowania proponowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.