Młodzi ludzie potrzebują dziś autentycznych mistrzów

Po naukę do mistrzów

Nasz Dziennik

To już jedenasta inauguracja w murach toruńskiej uczelni, której ukończenie umożliwia pracę w prestiżowych ośrodkach w Polsce i instytucjach europejskich.
We wczorajszych uroczystościach uczestniczyli studenci, wykładowcy, władze uczelni i liczni goście, wśród nich parlamentarzyści, mecenasi oraz inne osoby zaprzyjaźnione z toruńską uczelnią. Wykład inauguracyjny „O idei uniwersytetu – w kierunku kultury jakości” wygłosił ks. bp Enrico dal Covolo SDB, rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Jak zaznaczył, prawdziwa idea uniwersytetu to ta, która chroni nas przed redukcjonistyczną i wypaczoną wizją człowieka. Prelegent wskazał, że młodzi ludzie potrzebują dziś autentycznych mistrzów, którzy nie tylko przekazują wiedzę i suche naukowe dane, ale także potrafią słuchać. 

Uczelnie muszą wykazać się odwagą we wprowadzaniu reformy

Prezydent Komorowski: uczelnie muszą wykazać się odwagą we wprowadzaniu reformy

PAP – Nauka w Polsce

.,,Jego zdaniem „dobrym fundamentem działania na rzecz podniesienia poziomu edukacji w Polsce” jest przeprowadzana w paru etapach poważna reforma nauki. „Mam świadomość, że są sprawy, które budzą emocje i wątpliwości. Ale chciałby podkreślić, że to rozwiązanie systemowe promuje jakość w nauce i nauczaniu na wyższych uczelniach i przygotowuje w większym stopniu do konkurowania w ramach tych czterech tysięcy uczelni w Europie” – zaznaczył prezydent….

…Podobnie jak rok temu przed Auditorium Maximum pikietowali działacze Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” protestując przeciw wchodzącej w życie reformie szkolnictwa wyższego. Związkowcy domagają się wyższych płac dla pracowników akademickich i dotacji na badania naukowe. W sobotę przynieśli ze sobą transparenty: „Stop pozornym reformom”, „Stop dyskryminacji nauki i środowiska akademickiego”, „Dość BARBARY – zacji nauki i uczelni”, „Precz z cenzurą w mediach”….

Naszą ambicją powinno być prowadzenie badań „z linii frontowej nauki” –

UJ zainaugurował 647. rok akademicki

onet.pl, PAP

Uniwersytet Jagielloński musi porównywać się i równać do najlepszych uczelni w Europie, prowadząc badania „z linii frontowej nauki” – powiedział rektor UJ prof. Karol Musioł podczas piątkowej inauguracji 647. roku akademickiego.

– Uniwersytet Jagielloński nie może być usatysfakcjonowany tym, że w rankingach krajowych uczelni zajmuje czołowe miejsca. Jeżeli chcemy być równorzędnym partnerem najlepszych uczelni w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, to musimy porównywać się właśnie z nimi. Naszą ambicją powinno być prowadzenie badań „z linii frontowej nauki” – powiedział rektor Musioł….

Za pięć – siedem lat niedostatki w infrastrukturze dydaktycznej oraz badawczej przestaną być, zasadnym do tej pory, wyjaśnieniem słabych pozycji w światowych czy europejskich rankingach uczelni (…) Poziom badań naukowych oraz aktywność naukowa naszych pracowników naukowo-dydaktycznych muszą się poprawić” – podkreślił rektor najstarszej polskiej uczelni.

 

Zapewnił, że władze uniwersytetu będą konsekwentne w dążeniu do podnoszenia poziomu nauczania. Służyć mają temu m.in. anonimowe ankiety studenckie, oceniające jakość prowadzenia zajęć dydaktycznych. – Nasze działania nie będą związane tylko z wyróżnianiem osób najlepiej prowadzących zajęcia w danym roku akademickim, ale będą obejmowały również zwalnianie z pracy tych, którzy zajęcia prowadzą źle – zapowiedział Musioł….

Podczas inauguracji kilkunastu pracowników akademickich z UJ i AGH zrzeszonych w NSZZ „S” zorganizowało pikietę przed gmachem Audytorium Maximum.

Pikietujący w milczeniu trzymali transparenty z hasłami: „Stop pozornym reformom”, „Stop dyskryminacji nauki i środowiska naukowego” i „Razem jak w 80-tym roku”. Tłumaczyli, że pikieta jest „protestem przeciwko polityce naukowej i oświatowej władz państwowych; przeciwko traktowaniu nauki i szkolnictwa wyższego jako kłopotliwego balastu; przeciwko chronicznemu niedofinansowaniu tych dziedzin oraz niedołężnym i niedorzecznym próbom reformowania nauki i szkolnictwa wyższego”….Związkowcy protestowali na zewnątrz gmachu, bo rektor UJ nie udzielił zgody na pikietę na terenie uczelni. -..

 

 

Inauguracja produkcji wina na UJ, tym razem legalnej

źródło

Toast za pomyślność Uniwersytetu

GW

Inaugurację zakończył toast za pomyślność Uniwersytetu Jagiellońskiego, pierwszy raz wzniesiony rodzimym, uniwersyteckim winem

W całym kraju zainaugurowano rok akademicki

W całym kraju zainaugurowano rok akademicki

PAP – Nauka w Polsce

Dla ok. 2 mln studentów rozpoczął się rok akademicki. Pierwszy rok studiów rozpoczyna niemal 500 tys. osób na ok. 450 uczelniach, z tego 130 publicznych.

Podczas uroczystej inauguracji na Politechnice Warszawskiej prezydent Lech Kaczyński opowiedział się za tworzeniem flagowych kierunków (według planów rządu Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących – KNOW) oraz przeciw zniesieniu habilitacji.

Rektor PS prof. Włodzimierz Kiernożycki podkreślał w przemówieniu inauguracyjnym konieczność przeprowadzenia reformy w szkolnictwie wyższym. „To, że szkolnictwo wyższe w Polsce wymaga reformy, jest bezdyskusyjne” – mówił. Jednak – jak podkreślał – skuteczne przeprowadzenie reform, zmierzających doázwiększenia konkurencyjności PS wobec innych ośrodkówánaukowo-dydaktycznych w Europie – wymagaáznacznych nakładów finansowych, m.in. na modernizację bazyánaukowo-dydaktycznej

O fundusze upominała się też rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow podczas inauguracji roku akademickiego na UW. Podkreśliła, że szkolnictwo wyższe cierpi na niedofinansowanie i właśnie brak funduszy jest przyczyną niskich wyników polskich najlepszych uczelni w światowych rankingach. Oceniła, że w przyjętym niedawno przez rząd projekcie budżetu na 2009 r. widać wprawdzie wzrost nakładów na badania naukowe, ale już na szkolnictwo wyższe nie .