Pani minister debatuje

kudrycka5

Debata minister Barbary Kudryckiej ze studentami i doktorantami

PAP – Nauka w Polsce

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się 18 lutego, debata dotycząca reformy studiów i praw studenckich „Partnerstwo dla wiedzy„. Spotkanie było częścią konsultacji społecznych na temat reformy. Na zaproszenie minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbary Kudryckiej do ministerstwa przybyło około 80 przedstawicieli organizacji studentów i doktorantów. 

W siedzibie resortu zjawili się reprezentanci Parlamentu Studentów RP, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Zrzeszenie Studentów Polskich, Stowarzyszenie Studentów Uczelni Niepaństwowych MONSSUN, kuria doktorantów z Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz rzecznik praw studenta. MNiSW reprezentowali: prof. Barbara Kudrycka i wiceministrowie: prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek, prof. Witold Jurek i doradca minister dr Dominik Antonowicz.

Jak informuje MNiSW, na początku debaty przedstawione zostały główne założenia pakietu dla studenta, które są obecnie na etapie konsultacji. Minister Kudrycka zaznaczyła, że wiele proponowanych rozwiązań już wchodzi w życie – np. możliwość rezygnacji z indeksu, specjalne finansowanie studiów w języku angielskim czy zamawianie kierunków strategicznych dla rozwoju Polski.

Przewodniczący Parlamentu Studentów RP, Bartłomiej Banaszak na początku spotkania zaznaczył, że studenci czują się odpowiedzialni za system szkolnictwa wyższego w Polsce. Dlatego – mówił – dziękujemy pani minister za to spotkanie i tak szerokie konsultacje społeczne, na których nam bardzo zależy. Jest to pierwszy przypadek od bardzo wielu lat, kiedy minister stara się patrzeć na szkolnictwo wyższe oczami studenta.

Jak podaje MNiSW, podczas debaty największe zainteresowanie studentów wzbudzał pomysł limitowania bezpłatnego studiowania na kilku kierunkach naraz.

Minister Kudrycka podkreślała, że proponuje sprawiedliwy dostęp do darmowych studiów i lepszy pomysł na realizację konstytucyjnej zasady dostępu do bezpłatnej edukacji.

„Najlepsi studenci będą mieli zwiększony limit punktów zaliczeniowych ECTS, do 540, tak, by mogli studiować na drugim kierunku. Chcemy jednocześnie wyeliminować patologię, gdzie student ledwie radzący sobie na jednym kierunku podejmuje studia na kilku następnych, blokując miejsca innym tylko po to otrzymywać stypendia z kilku źródeł, a wszystko to na koszt podatnika. Tymczasem ktoś mający nieraz minimalnie tylko gorsze stopnie na świadectwie maturalnym, pochodzący z mniejszych ośrodków, o niższym statusie majątkowym, bez szans na korepetycje, jest na straconej pozycji i często musi zrezygnować z wykształcenia” – uzasadniała konieczność zmian.

Jak podaje w komunikacie MNiSW, studenci pytali także o punkty zaliczeniowe ECTS, jawność obron prac magisterskich, wysokość środków przeznaczonych na fundusz stypendialny, pomysł monitorowania losów zawodowych absolwentów uczelni, elektroniczny system zarządzania procesem kształcenia, katalog usług edukacyjnych, krajowe ramy kwalifikacji i zmiany w systemie nagradzania wybitnych studentów i doktorantów. EKR

Pierwsze założenia reformy szkolnictwa wyższego

studentnewspl_2

Pierwsze założenia reformy szkolnictwa wyższego

Premiowanie najlepszych studentów i doktorantów, zwiększenie ich partnerskiej roli na uczelniach, rozszerzenie dostępu do bezpłatnego kształcenia, jak też umiędzynarodowienie procesu studiów – zapowiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.

„‚Partnerstwo dla wiedzy’ jest pierwszą częścią gruntownych zmian systemowych przygotowywanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, których celem jest unowocześnienie polskich uczelni i wzmocnienie ich pozycji w światowej przestrzeni edukacyjnej” – tłumaczyła minister.

Jak zapowiedziała Kudrycka, w projekcie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym znajdą się zapisy likwidujące stypendia naukowe i wprowadzenie na ich miejsce tzw. rocznych nagród rektora. Według niej, zmiana ta ma na celu z jednej strony podwyższenie świadczeń dla uzdolnionych studentów, ale jednocześnie zmniejszenie liczby studentów, którzy mieliby z takich środków finansowych skorzystać.

Projekt zmiany ustawy ma także zobowiązać wszystkie uczelnie do przeprowadzenia oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich przez studentów oraz włączenie jej jako jednego z kryteriów okresowej oceny pracowników dydaktycznych. „W ten sposób chcemy zwiększyć upodmiotowienie studentów wobec uczelni i zadbać o ich prawa” – powiedziała Kudrycka.

„Jest to pierwsza część założeń dotyczących reformy szkolnictwa wyższego. W kolejnym kwartale tego roku przedstawimy projekt nowelizacji i skierujemy go do konsultacji społecznych” – wyjaśniła Kudrycka. Jej zdaniem, proponowane zmiany najwcześniej wejdą w życie w 2010 r. (PAP)

Najwyższe władze polskiej nauki o studiach doktoranckich

Najwyższe władze polskiej nauki o studiach doktoranckich

studentnews.pl

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kurdycka, rektorzy warszawskich uczelni – Politechniki Warszawskiej, SGGW, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego – a także przedstawiciele Krajowej Reprezentacji Doktorantów wezmą udział w konferencji „Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich w Polsce a możliwości jego realizacji w istniejącym systemie prawnym”, która odbędzie się w dniach 19-21 września w Warszawie.

Celem spotkania najwyższych władz polskiej nauki jest wykreowanie optymalnej wizji studiów doktoranckich, która obejmowałaby standardy kształcenia, a także kwestie organizacji i finansowania. Zamierzeniem organizatorów jest, aby efektem zestawienia tej wizji z obowiązującymi regulacjami prawnymi były konkretne propozycje zmian w ustawie. 

——————–

KONFERENCJA

Model funkcjonowania studiów doktoranckich w Polsce a możliwości jego realizacji w istniejącym stanie prawnym 

Stypendia dla doktorantów


Stypendia dla doktorantów
Doctus -Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” to projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 ( Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji ).
Celem projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów”
jest wspieranie prac naukowych uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni lub placówkę naukową na terenie Unii Europejskiej, kształcącym się w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej uznanej za szczególnie istotną dla regionu tj. zgodną z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego ( RSI ).

RSI wyróżnia następujące obszary strategicznego rozwoju:

Inżynieria środowiska wraz z projektowaniem architektonicznym,
Infrastruktura techniczna i transport,
Ochrona środowiska i krajobrazu,
Energetyka odnawialna,
Inżynieria materiałowa wraz z technologiami odlewniczymi oraz hutniczymi,
technologie i techniki w budownictwie,
Ochrona zdrowia – przemysł uzdrowiskowy , rekreacja, turystyka,
Technologie medyczne,
Biologia i Biotechnologia,
Przemysł rolno-spożywczy,
Edukacja w kształtowaniu kultury innowacji,
Technologie i techniki informacyjne,
Stypendia przeznaczane są dla doktorantów, których efekty badań mogą być wykorzystane w praktyce przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Województwa Małopolskiego, przyczyniając się do poprawy ich konkurencyjności i rozwoju gospodarczego .

Stypendia mają zachęcać młodych zdolnych absolwentów studiów magisterskich z dziedzin nauki i dyscyplin naukowych zgodnych z obszarami strategicznego rozwoju określonymi w RSI , do podejmowania oraz ukończenia nauki na studiach doktoranckich.

Stypendia mają zapobiegać odpływowi młodych zdolnych naukowców z terenu Województwa Małopolskiego.

Stypendium będzie przydzielane na czas trwania studiów doktoranckich tj. na okres trzech lat od października do września następnego roku z pominięciem lipca i sierpnia.

Wysokość stypendium wynosi 3000 zł brutto miesięcznie i podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych………….

Tytuły bez zainteresowania

Wolą korporacje niż habilitacje
Dziennik Polski, 30.07.2008
„Coraz mniej absolwentów uczelni technicznych wybiera karierę naukową. Tytuł doktora przegrywa z dobrze płatną posadą w zagranicznych koncernach. Politechniki planują zwabić przyszłych doktorantów wyższymi stypendiami i nagrodami za projekty badawcze.
Mamy świadomość problemu i tak jak większość uczelni technicznych odczuwamy spadek zainteresowania studiami doktoranckimi – przyznaje Maciej Okoń, sekretarz rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, w której dwa lata temu uczyło się ponad 600 doktorantów. Teraz jest ich już o stu mniej.
W 2002 roku mieliśmy 800 doktorantów. Rok temu było ich niecałe 500. Istnieje obawa, że za parę lat powstanie luka pokoleniowa – zaznacza Ewa Chojnacka, rzecznik prasowy Politechniki Łódzkiej, która od niedawna promuje studia doktoranckie za pomocą spotów radiowych”