Studenci będą partnerami dla władz uczelni

Z czym po studiach do pracodawcy

Rz

Studenci będą partnerami dla władz uczelni – mówi minister nauki Barbara Kudrycka przed rozpoczęciem roku akademickiego

…Najważniejsze są rozwiązania dla studentów. Opinie studentów o nauczycielach akademickich będą brane pod uwagę przy ocenie ich pracy. Monitorowane będą losy absolwentów na rynkach pracy. Treść recenzji prac dyplomowych będzie znana studentom. Będą zawierane umowy między uczelnią i studentem określające jednoznacznie dopuszczalne opłaty, również na studiach bezpłatnych, aby studenci nie byli zaskakiwani dodatkowymi kosztami w trakcie studiów. Wprowadzony został też katalog usług, za które uczelnia nie może żądać pieniędzy od studenta, również na studiach płatnych. To wszystko sprawia, że po raz pierwszy studenci naprawdę będą partnerami dla władz i pracowników uczelni.

,,,Planujemy powołanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Powstanie z wykorzystaniem doświadczeń Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. To będzie instytucja, która zajmie się w szerszym wymiarze międzynarodową wymianą studentów i naukowców. Jej zadaniem będzie też szeroka promocja wszystkich możliwych wyjazdów zagranicznych i ofert współpracy. Ta agencja mogłaby też pomóc niektórym polskim uczelniom w przetrwaniu niżu demograficznego. W czasie naszej prezydencji występujemy z wnioskiem rozszerzenia programu wymiany studentów Erasmus na kraje Partnerstwa Wschodniego. Szersze otwarcie polskich uczelni na studentów z państw Partnerstwa Wschodniego jest szansą na ich większe umiędzynarodowienie.

,,,,Teraz jestem krytykowana, że może niektóre zmiany były zbyt słabe, np. że nie zlikwidowałam habilitacji. Jednak to, co najważniejsze, udało mi się zrealizować. Przestawiłam cały system nauki i szkolnictwa wyższego na bardziej nowoczesny, europejski. Reszta zależy już od samego środowiska naukowego i akademickiego – w jaki sposób skorzysta z szans i możliwości, które nadaje mu nowe prawo. Wierzę też, że nie zawiodłam wyborców, którzy głosowali na mnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 r.

Los płatnego ogłoszenia nauczycieli akademickich o zagrożeniach, jakie ich zdaniem niesie ustawa o szkolnictwie wyższym

Powrót politycznej cenzury

Nasz Dziennik

Dwa białostockie dzienniki: „Kurier Poranny” i „Gazeta Współczesna”, odmówiły publikacji płatnego ogłoszenia nauczycieli akademickich o zagrożeniach, jakie ich zdaniem niesie ustawa o szkolnictwie wyższym. Projekt autorstwa minister nauki Barbary Kudryckiej wchodzi w życie 1 października. Szef „Kuriera Porannego” odmówił, bo uznał, że ogłoszenie jest „manifestem politycznym”. I może mieć wpływ na wynik wyborów w województwie podlaskim…..Profesorowie akademiccy, którzy redagowali ogłoszenie, tłumaczą, że miało ono zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa, jakie ich zdaniem niesie mająca wejść w życie już 1 października nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym. – Chcieliśmy tym ogłoszeniem poinformować społeczeństwo o sytuacji, jaka zaistnieje po wprowadzeniu w życie 1 października ustawy autorstwa pani minister Barbary Kudryckiej. …..Ustawa pani minister Kudryckiej ma wiele wad. Była przygotowana „na kolanie” i zasadniczo środowiska nauczycieli akademickich mają wobec niej stosunek krytyczny – dodaje.[Profesor Edward Malec, przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,]

Młodzi do władz akademickich

Władze uczelni publicznych zostaną odmłodzone

Rz

Od 1 października nauczyciele akademiccy będą mieli bierne prawo wyborcze do 65 lat. Profesorom uprawnienie to będzie przysługiwało do 70 lat

W przyszłorocznych wyborach na rektorów, dziekanów oraz członków senatu uczelni publicznej będą mogli startować zatrudnieni w niej jako w podstawowym miejscu pracy profesorowie przed siedemdziesiątką i nauczyciele akademiccy, którzy nie ukończyli 65. roku życia.

Tak wynika z wchodzącej w życie 1 października nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zmiana ta pozwoli rozwiać wiele wątpliwości, które budzą obowiązujące przepisy, a także odmłodzi władze wielu uczelni.

Resort nauki chce zaostrzyć kryteria, na podstawie których wydaje pozwolenia na tworzenie prywatnych szkół wyższych.

Będzie trudniej założyć uczelnię niepubliczną. Resort nauki chce wprowadzić obostrzenia

Dziennik Gazeta Prawna

Osoba, która będzie chciała założyć uczelnię niepubliczną, musi mieć już na etapie składania wniosku opracowany system zapewniania jakości kształcenia

Zapytaj o reformę na uczelniach

Już 1. października br. wchodzi w życie reforma szkolnictwa wyższego i kariery akademickiej. Zapraszamy do zadawania pytań.

Kiedy student będzie musiał zapłacić za drugi kierunek nauki

Kiedy student będzie musiał zapłacić za drugi kierunek nauki

Dziennik Gazeta Prawna

Nie da się zrezygnować z prac magisterskich

Magisterki nie zastąpisz egzaminem

Rz

Rektor WSAiB wyjaśnił, że jednym z głównych powodów, dla których jego uczelnia rozważa zrezygnowanie z prac magisterskich, jest niemożliwość sprawdzenia, czy dany student napisał ją samodzielnie.

Jednak biuro prasowe MNiSW wyjaśnia, że po nowelizacji ustawy w żadnym wypadku nie będzie można zastąpić pracy magisterskiej egzaminem.,….

Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

W toku prac nad POL-onem

serwis MNiSW

Będzie zintegrowanym systemem informacji o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce. Jego kluczowe zadanie to stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych i nauce polskiej. Dziś wykonawcy systemu POL-on zaprezentowali postępy prac nad jego realizacją.

W konferencji inaugurującej w ramach projektu systemowego pn. „Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym” uczestniczyła sekretarz stanu, prof. Maria Elżbieta Orłowska. – Po raz pierwszy w Polsce powstanie jeden zintegrowany system zawierający ogromny zakres informacji o nauce i szkolnictwie wyższym – wskazała minister Orłowska, podkreślając, że ten bardzo ważny projekt, charakteryzujący się spójnością i dostępnością danych, ma swoją podstawę prawną w ustawie o szkolnictwie wyższym i stosownych rozporządzeniach. Informacje na temat trzech pierwszych modułów systemu („Kierunki studiów”, „Rejestr uczelni niepublicznych” oraz „Pracownicy naukowi”) przedstawił podczas spotkania p. Adam Bochenek z Ośrodka Przetwarzania Informacji. Natomiast przekazywanie danych do systemu było tematem prezentacji dr Janiny Mincer-Daszkiewicz  – koordynatora projektu. …Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on powstaje na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.3. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad projektem zapewnia Departament Strategii MNiSW. System budowany jest przez trzech różnych partnerów. Ośrodek Przetwarzania Informacji zajmuje się modułami dotyczącymi rejestru uczelni niepublicznych, jednostek naukowych, kierunków studiów, pracowników naukowych, a także studentów, absolwentów i doktorantów. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego jest odpowiedzialne za poszukiwanie i gromadzenie zasobów publikacji, natomiast Index Copernicus zapewnia analizy dotyczące czasopism i dorobku naukowego.

Protest żaków w sprawie stypendiów

Stypendia dla studentów nadal za średnią ocen

Dziennik Gazeta Prawna

Uczelnie nie chcą przyznawać stypendiów zgodnie z nowymi zasadami, które od 1 października wprowadza reforma szkolnictwa wyższego. Nadal będą przydzielać je przede wszystkim za wysoką średnią ocen, a nie – jak wskazują nowe przepisy – za osiągnięcia naukowe czy artystyczne. Dlatego w tym roku tworzą regulaminy przyznawania stypendiów tak, aby były one zbliżone do ubiegłorocznych…

Protest żaków

W związku z nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z 18 marca 2011 r. (Dz.U. nr 84, poz. 455) szkoły wyższe pracują nad nowymi regulaminami przyznawania pomocy materialnej studentom. Nowe przepisy likwidują stypendium za wyniki w nauce, zastąpią je stypendia rektora. Będą mogły być one przyznane za średnią ocen lub działalność naukową czy artystyczną. Oznacza to, że osoba ze średnią 3,2 będzie miała do niego prawo, jeśli tylko brała udział w konferencjach, badaniach naukowych czy ma na swoim koncie publikacje. Co więcej te warunki będą mogły być brane pod uwagę łącznie lub rozdzielnie. W efekcie decyzją rektora stypendia mogą być przyznawane tylko za działalność naukową, a oceny w ogóle mogą nie być brane pod uwagę.

Ten nowy przepis wywołał sprzeciw wśród studentów…

Kudrycka: uczelnie są gotowe na zmiany wprowadzone reformą

Kudrycka: uczelnie są gotowe na zmiany wprowadzone reformą

PAP – Nauka w Polsce

Uczelnie są gotowe na wejście w życie reformy – zapewnia minister nauki i szkolnictwa wyższego. Barbara Kudrycka zaprezentowała w czwartek w Sejmie informację rządu o stanie przygotowań do wdrożenia uchwalonej przez Sejm reformy uczelni.

„Trzyletni proces konsultacji zmian ustawowych doprowadził do tego, że w zasadzie większość środowiska akademickiego ma pełną świadomość zmian, jakie następują i bardzo aktywnie współuczestniczy w kreowaniu nowych aktów wykonawczych do ustaw. (…) Kierownictwo ministerstwa spotkało się z ponad 50 senatami uczelni wyższych, aby przedyskutować problemy związane z treścią rozporządzeń i te spotkania zaowocowały wieloma zmianami w koncepcjach zaproponowanych wcześniej w naszych projektach” – powiedziała Kudrycka….

Padały też pytania o prace nad aktami wykonawczymi do ustawy, których resort nauki musi przygotować do nowej ustawy szczególnie dużo. Posłowie wyrażali wątpliwości, czy uczelnie dostaną na czas przepisy, mające szczegółowo regulować ich działalność od 1 października – np. wytyczne dotyczące regulaminów studiów czy zasad przyznawania stypendiów.

„Musimy przygotować 50 rozporządzeń. Z tego 44 projekty rozporządzeń przygotowuje MNiSW, sześć inne resorty. Sami przygotowaliśmy już 38 rozporządzeń. Pozostałych sześć wchodzi w życie dużo później, ponieważ 1 stycznia 2012 r., a jedno z nich dopiero od stycznia 2013 r. Natomiast te wszystkie rozporządzenia, które mają wejść w życie wcześniej (…) są już w konsultacjach” – poinformowała Kudrycka.