Rośnie znaczenie Polski w Europie jako naukowego lidera

Na Naradzie Ambasadorów RP o polskim szkolnictwie wyższym

serwis MNiSW

Program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego” czy konkurs „Polonez” – to tylko niektóre działania MNiSW nastawione na promocję Polski w innych krajach. Szkolnictwo wyższe i nauka za granicą to jeden z tematów tegorocznej Narady Ambasadorów RP.

Prof. Kolarska-Bobińska przedstawiła zebranym ambasadorom i ministrom działania podejmowane przez MNiSW, które mogą przyczynić się do zbudowania silnej pozycji Polski na edukacyjnej i naukowej arenie międzynarodowej.

– Jednym z najważniejszych wyzwań stojących dziś przed polskim szkolnictwem wyższym jest jego umiędzynarodowienie…….

Minister Kolarska-Bobińska zaznaczyła, jak ważna jest wymiana doświadczeń między polskimi i zagranicznymi naukowcami. Ministerstwo nieustannie działa na rzecz wprowadzenia na polskich uniwersytetach „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. Obydwa dokumenty uznawane są przez międzynarodowe środowisko akademickie za gwarancję dobrych warunków zatrudnienia. We wrześniu ruszy natomiast konkurs Narodowego Centrum Nauki „Polonez”, w ramach którego pracę w Polsce otrzymać będą mogli naukowcy – zagraniczni lub polscy – działający za granicą.

MNiSW zachęca do międzynarodowej mobilności polskich studentów i naukowców…..

Ministerstwo podejmuje również starania, by umożliwić powroty polskim naukowcom pracującym za granicą. Ważną inicjatywą w tym kierunku jest stworzenie bazy danych i kontaktów do wszystkich osób związanych z nauką, które aktywnie działają poza Polską.

Rośnie także znaczenie Polski w Europie jako naukowego lidera – w ostatnim czasie Polska objęła przewodnictwo w Platformie Edukacyjnej Unii Europejskiej wobec Azji Centralnej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan).