Poziom polskiego winiarstwa jest coraz wyższy, czego nie można powiedzieć o edukacji, tylko z nazwy wyższej

Medale dla uniwersyteckich win

650.uj.edu.pl

Wina z winnicy „Nad Dworskim Potokiem” po raz kolejny znalazły uznanie krytyków. Wino Maréchal Foch z rocznika 2012 zostało nagrodzone srebrnym medalem XIX Międzynarodowego Konkursu Winiarskiego „Muvina 2014″, organizowanego przez Muzeum Wina w słowackim Preszowie. Natomiast złoto w IV Międzynarodowym Konkursie Winiarskim „Galicja Vitis 2014″ stało się udziałem wina, którego powstanie wywołało spore medialne poruszenie – wina lodowego Hibernal 2012

….Zdaniem członków jury „Galicja Vitis 2014″, polskie wina mogą śmiało konkurować z winami ze starych krajów winiarskich. Wojciech Gogoliński, jeden z czołowych polskich degustatorów i krytyków winiarskich stwierdził, że poziom polskiego winiarstwa jest coraz wyższy.

Znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

serwis MNiSW 11 lipca 2014

Sejm przegłosował nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa znosi opłaty za drugi kierunek…..

Znowelizowana ustawa reguluje również kwestię uwłaszczenia naukowców. Nowością w stosunku  do wcześniejszych propozycji jest rozwiązanie przewidujące, że obie strony jeśli dojdą do porozumienia, będą mogły przyjąć elastyczną i odpowiadającą im formę komercjalizacji wynalazku lub efektów badań naukowych…….

Nowelizacja odnosi się też do kwestii uczenia się przez całe życie. Nowe prawo zakłada, że uczelnie będą mogły uznawać wiedzę i umiejętności uzyskane na szkoleniach, kursach, w pracy zawodowej, wolontariacie oraz zaliczać je na poczet studiów. Rozwiązanie to otworzy drogę do studiowania dla osób pracujących, chcących zmienić zawód lub uzupełnić wykształcenie.

Nowelizacja ustawy wzmacnia też szanse studentów i absolwentów na rynku pracy. Wprowadza ona m.in obowiązkowe 3-miesięczne praktyki na studiach o profilu praktycznym oraz monitoring zawodowych losów absolwentów w oparciu o dane z ZUS (wyniki monitoringu ułatwią maturzystom wybór przyszłych studiów i porównywanie oferty uczelni).

–  Wymaga to od uczelni nowego myślenia o studiowaniu: łączenia zajęć z różnych dyscyplin, kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, e-learningu, z zaangażowaniem praktyków z gospodarki – stwierdza minister Lena Kolarska-Bobińska. – Potrzebujemy też uniwersytetów otwartych, współpracujących z otoczeniem gospodarczym, pracodawcami, z samorządami, organizacjami pozarządowymi – zaznacza minister.

Znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym daje również możliwość tworzenia związków uczelni na nowych zasadach. Na korzystniejszych warunkach pozwoli uczelniom m.in. wspólnie sięgać po pieniądze europejskie.

Bezrobocie bardziej dotyka absolwentów uczelni niepublicznych niż publicznych

Czy polskie uczelnie produkują bezrobotnych?

onet.pl

Bezpowrotnie minęły czasy, kiedy wyższe wykształcenie dawało gwarancję znalezienia pracy. Nie oznacza to jednak, że nie warto studiować, bowiem wynagrodzenia osób z dyplomem uczelni wyższych są nadal znacznie wyższe niż całej reszty zatrudnionych.

Szeroko rozpowszechniona opinia, że absolwenci szkół wyższych zasilają armię bezrobotnych, tylko częściowo znajduje potwierdzenie w faktach.

Wyniki badań GUS pokazują, że w 2012 roku wśród ośmiu milionów zatrudnionych osoby z dyplomem co najmniej magisterskim zarabiały średnio o 41% więcej niż pozostali zatrudnieni……..

….bezrobocie bardziej dotyka absolwentów uczelni niepublicznych niż publicznych. Jest efekt braku dopasowania kwalifikacji absolwentów do potrzeb rynku pracy, jak również zaufania pracodawców do poziomu wiedzy wynoszonej przez absolwentów wielu szkół niepublicznych.