Uniwersytet zwalnia pracowników, politechnika szuka ratunku w Chinach

Uniwersytet w Białymstoku będzie zwalniać

onet.pl

Na uniwersytecie już nie potrzebują tylu wykładowców. Uniwersytet w Białymstoku zapowiada zwolnienia. Pracę może stracić nawet 80 osób z 1600 zatrudnionych.

– Zwol­nie­nia są, nie­ste­ty, ko­niecz­ne. W tym roku bar­dzo od­czu­li­śmy spa­dek licz­by stu­den­tów. W tej chwi­li mamy bli­sko 5 proc. mniej stu­den­tów sta­cjo­nar­nych i 15 proc. mniej stu­den­tów nie­sta­cjo­nar­nych niż przed ro­kiem – mówi Ka­ta­rzy­na Dzie­dzik z Uni­wer­sy­te­tu w Bia­łym­sto­ku…..

…..Robimy wszystko, żeby zwolnień uniknąć – zapewnia prof. Lech Dzienis, rektor Politechniki Białostockiej.

Na tej uczelni udało się w tym roku akademickim uruchomić wszystkie kierunki studiów.

– Ale odczuwamy mniejszą liczbę studentów, szczególnie na studiach zaocznych.

Dlatego uczelnia chce się bardziej otworzyć na studentów zagranicznych. Dziś rektor wyjeżdża do Chin, by tam reklamować Politechnikę Białostocką.

KONFERENCJA – Prawo do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej – efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju

Instytut Nauk Prawnych PAN

V. doroczna konferencja INP PAN i RPO – 11 grudnia 2013 r

(03.12.2013)
V. doroczna konferencja INP PAN i RPO
11 grudnia 2013 r., Polska Akademia Nauk, Warszawa, Pałac Staszica, Sala Lustrzana

Plan konferencji
Prawo do informacji publicznej – efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju
11 grudnia 2013 r., Polska Akademia Nauk, Warszawa, Pałac Staszica, Sala Lustrzana

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników

9.30 – 9.50 – Otwarcie i powitanie uczestników konferencji

9.50 – 10.20 – Referat wprowadzający, Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli

10.20 – 12.20 I sesja: Stan obecny prawa informacji publicznej – moderator: prof. Irena Lipowicz, RPO
prof. dr hab. P.Fajgielski, KUL, Rola prawa do informacji w demokratycznym państwie prawnym w świetle poglądów prof. Teresy Górzyńskiej
Minister Adam Jasser, KPRM, Otwartość i przejrzystość dostępu do informacji a sprawne funkcjonowanie państwa
dr Grzegorz Sibiga, INP PAN, Sposób regulacji ograniczeń dostępu do informacji publicznej w polskim ustawodawstwie
prof. dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk, Romuald Szewczuk, Sąd Najwyższy, Kolizja wartości konstytucyjnych – prawo dostępu do informacji publicznej a prawo do ochrony sfery prywatności (uwagi na tle wniosku Pierwszego Prezesa Sqdu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2013 r.)

Dyskusja

12.20 – 13.20 – lunch

13.20 – 15.20 II sesja: Perspektywy rozwoju prawa do informacji – moderator: dr Mateusz Błachucki, INP PAN
prof. dr hab. Anna Sobaczewska, INP PAN, dr Agnieszka Piskorz-Ryń, WPiA UKSW, Postulowane zmiany w ustawie o dostępie do informacji publicznej według ekspertyzy INP PAN dla MAiC
Karolina Miksa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Konstytucyjność ustawowego wyznaczenia zakresu pojęcia „informacja publiczna” na przykładzie wniosku RPO o stwierdzenie niekonstytucyjności art. 284 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
dr Bogdan Fischer, UJ, Reforma europejskiego prawa ochrony danych osobowych i jej konsekwencje dla prawa do informacji
Maciej Groń, MAiC, Wydzial Administracji i Nauk Społecznych PW, Zmiany w prawie UE w zakresie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego – wyzwania dla polskiego prawodawcy
dr Mariusz Maciejewski, INP PAN, Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej a prawa własności intelektualnej

Dyskusja

15.20 – 15.40 – Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny.