Zmiany w polskim szkolnictwie wyższym dają nadzieję

Wykuwanie inżynierów

Newsweek, 10.06.2011  

Nie dołączymy do światowego wyścigu technologicznego bez armii dobrze wykształconych inżynierów. Zmiany w polskim szkolnictwie wyższym dają nadzieję, że się tej cywilnej armii dorobimy….

W 2010 r., po raz pierwszy od lat. wśród kandydatów na studia politechniki okazał) się popularniejsze niż uniwersytety.

Dlaczego dyskrymino­wać analfabetów, jeśli opłacą czesne ?

Co ma student w głowie ?

Newsweek, 10.06.2011

Nauczyciele akademiccy są przerażeni – polscy studenci są coraz głupsi. Niestety, może być jeszcze gorzej.

… niezależnie od tego, jakie bzdu­ry student wypisuje podczas testów lub mówi na egzaminach, to i tak otrzyma dyplom. Dzięki temu szkolnictwo wyż­sze stało się jedną z najszybciej rozwijają­cych się branż polskiej gospodarki. W rym roku łączne przychody 132 publicznych szkół wyższych i 326 prywatnych wynio­są ok. 18 mld zł. To tylko o 2 rald zł mniej niż zeszłoroczne przychody największego koncernu Europy Środkowej PKN Orlen…..

W opub­likowanym pod koniec 2010 roku raporcie OKCD „Education at a Glance” Polska za­jęła pierwsze miejsce pod względem licz­by studentów kończących edukację pracą magisterską. Zaś jeśli chodzi o odsetek młodych ludzi zdobywających wyższe wy­kształcenie, wyprzedziły nas jedynie Fin­landia, Słowacja i Irlandia. Skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle?

…. Liczba potencjalnych studentów- spadnie więc wkrótce o jakieś 20 procent. Łatwo poli­czyć, co to oznacza dla budżetów uczelni, Aby więc utrzymać obecną liczbę studen­tów i wysokość dochodów, znów będą mu­siały obniżyć poziom, by jeszcze większy odsetek młodych ludzi zdecydował się na studia…. za kilka lat tytuły magistrów zaczną otrzymywać półanalfa­beci. Choć w sumie dlaczego dyskrymino­wać analfabetów, jeśli opłacą czesne?