Program Prawa i Sprawiedliwości – Edukacja i Nauka

Program Prawa i Sprawiedliwości

Edukacja i Nauka

m.in.

Inwestowac w badania naukowe 

Badania naukowe są kluczem do szybkiego rozwoju państwa i gospodarki. Nie uda się go osiągnąć bez zwiększenia nakładów budżetowych na naukę i szkolnictwo wyższe. Dalekie miejsce polskich uczelni w międzynarodowych rankingach wynika z ich niedofinansowania. Sukcesem naszego kraju jest wysoki odsetek studiującej młodzieży. Jednak negatywnie należy ocenić nierówny poziom uczelni, skutkujący różnym traktowaniem na rynku pracy absolwentów z podobnymi tytułami naukowymi. Szanując autonomię szkół wyższych, chcemy więc wspierać oddolne reformy ich struktur oraz sposobów zarządzania. Uczelnie powinny zwiększyć starania o pozyskiwanie funduszy na kształcenie i badania ze źródeł pozabudżetowych. Rolą państwa jest zaś zapewnienie prawa i systemu podatkowego sprzyjającego rozwijaniu współpracy badawczej między uczelniami a partnerami gospodarczymi.

Docenić pracowników nauki

Obecny model studiów doktoranckich dyskryminuje doktorantów. Choć często wykonują pracę asystentów, nie są pracownikami uczelni. Takich ludzi należy zatrudniać na etatach asystentów na podstawie umowy o pracę na czas określony, czyli w okresie studiów. Umowę można zerwać, jeśli doktorant nie będzie miał postępów w nauce. Opowiadamy się także za utrzymaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego. Uważamy, że należy utrzymać państwowy tytuł profesorski, nadawany przez głowę państwa za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny. Profesorowie stanowią niezwykle ważną część elity polskiej kultury, dlatego zasługują na szczególne uznanie ze strony państwa, w tym na ustawowo zagwarantowane prawo do stanu spoczynku po osiągnięciu wieku emerytalnego. Powinny więc obowiązywać ich zasady takie, jak obecnie sędziów i prokuratorów.

Propozycje SLD dla Nauki i Szkolnictwa wyższego

Wiedza i kapital spoleczny
Propozycje SLD dla Nauki i Szkolnictwa wyższego ( pdf)

Academic Ranking of World Universities – 2011

Academic Ranking of World Universities – 2011

Umiędzynarodowienie to słaba strona polskich uczelni

Polskie uczelnie daleko w tyle

Rz

Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska i Uniwersytet Łódzki są wymienione w ogłoszonym wczoraj corocznym  QS World University Rankings….

Żadna polska szkoła wyższa nie znalazła się wśród 300 najlepszych (na pierwszym miejscu jest Uniwersytet w Cambridge, ze środkowej Europy najwyżej – na 276. pozycji – jest Uniwersytet Karola w Pradze).

Wszystkie polskie szkoły wyższe spadły w rankingu w porównaniu z rokiem ubiegłym. UJ zajął 393. pozycję (w 2010 – 304.); UW plasuje się między 401. a 450. miejscem (364.), PW między 551. a 600. (w 2010 r. 501. – 550.), a UŁ ma miejsce 601+ (2010 r. 551. – 600.).

– W tym rankingu liczy się  prestiż uczelni w międzynarodowym środowisku akademickim, wśród pracodawców oraz umiędzynarodowienie, czyli m.in. liczba zagranicznych studentów, i cytowania.