Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

W toku prac nad POL-onem

serwis MNiSW

Będzie zintegrowanym systemem informacji o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce. Jego kluczowe zadanie to stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych i nauce polskiej. Dziś wykonawcy systemu POL-on zaprezentowali postępy prac nad jego realizacją.

W konferencji inaugurującej w ramach projektu systemowego pn. „Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym” uczestniczyła sekretarz stanu, prof. Maria Elżbieta Orłowska. – Po raz pierwszy w Polsce powstanie jeden zintegrowany system zawierający ogromny zakres informacji o nauce i szkolnictwie wyższym – wskazała minister Orłowska, podkreślając, że ten bardzo ważny projekt, charakteryzujący się spójnością i dostępnością danych, ma swoją podstawę prawną w ustawie o szkolnictwie wyższym i stosownych rozporządzeniach. Informacje na temat trzech pierwszych modułów systemu („Kierunki studiów”, „Rejestr uczelni niepublicznych” oraz „Pracownicy naukowi”) przedstawił podczas spotkania p. Adam Bochenek z Ośrodka Przetwarzania Informacji. Natomiast przekazywanie danych do systemu było tematem prezentacji dr Janiny Mincer-Daszkiewicz  – koordynatora projektu. …Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on powstaje na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.3. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad projektem zapewnia Departament Strategii MNiSW. System budowany jest przez trzech różnych partnerów. Ośrodek Przetwarzania Informacji zajmuje się modułami dotyczącymi rejestru uczelni niepublicznych, jednostek naukowych, kierunków studiów, pracowników naukowych, a także studentów, absolwentów i doktorantów. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego jest odpowiedzialne za poszukiwanie i gromadzenie zasobów publikacji, natomiast Index Copernicus zapewnia analizy dotyczące czasopism i dorobku naukowego.