Celem działania Rady Młodych Naukowców jest również wdrażanie postanowień Europejskiej Karty Naukowca


Nowa Rada Młodych Naukowców

Zarządzeniem nr 30/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 marca 2011 r. powołana została w drodze otwartego konkursu Rada Młodych Naukowców – organ opiniodawczo-doradczy Ministra, którego nadrzędnym celem jest wspieranie dynamicznego rozwoju karier młodych naukowców oraz wprowadzanie regulacji, pozwalających w szerszym niż dotąd zakresie uwolnić i spożytkować talenty młodego pokolenia uczonych. Do zadań Rady należy także przybliżanie młodym naukowcom mechanizmów związanych z funkcjonowaniem finansowania nauki oraz wsparcie kontaktów młodych uczonych z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce. Celem działania Rady jest również wdrażanie postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w jednostkach naukowych. Członkowie RMN wykonują swoje działania społecznie przy organizacyjnym wsparciu MNiSW.

Rada Młodych Naukowców II kadencji powołana została na okres od 29 marca 2011 r. do 29 marca 2012 r

 

Mózg zdradzi poglądy

Mózg zdradzi poglądy

Rz

Jaka orientacja polityczna, taka struktura szarych komórek – udowodnili brytyjscy uczeni

Około 70 proc. profesorów pracuje na więcej niż jednym etacie.

Etaty pani minister

Dziennik Polski

Wieloetatowość na polskich uczelniach przybrała postać patologii. Z badań wynika, że około 70 proc. profesorów pracuje na więcej niż jednym etacie. Jeszcze do niedawna w tym gronie można było znaleźć minister Kudrycką, która dziś jest zagorzałym wrogiem takiego postępowania….

…Minister Kudrycka zna ten problem z autopsji. Z notki biograficznej zamieszczonej na stronie internetowej MNiSW wynika, że pani minister była bardzo zajętym naukowcem. Od marca 1998 r. do sierpnia 2007 r. była rektorem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. W tym czasie prowadziła zajęcia ze studen-tami m.in. na temat etyki administracji czy prawa urzędniczego (wykładała w sumie pięć różnych przedmiotów). W październiku 2002 r. została kierownikiem zakładu nauk administracji publicznej na Uniwersytecie w Białymstoku, rok później objęła także funkcję kierownika katedry prawa administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Z kolei od 2004 do 2007 r. była posłem do Parlamentu Europejskiego. Na ten czas wzięła bezpłatny urlop na Uniwersytecie, nadal pracując jednak w WSAP. Ze studentami spotykała się w czwartki i piątki, kiedy nie było obrad.

Kiedy w 2007 r. objęła funkcję ministra nauki, poprosiła o urlop również w WSAP (obecnie jest prezydentem tej szkoły). Nadal jednak figuruje w spisie pracowników obu tych uczelni, na Uniwersytecie – jak poinformował nas prof. Dariusz Kijowski, obecny kierownik katedry prawa administracyjnego – wliczana jest nawet do minimum kadrowego, które jest potrzebne, by dana jednostka mogła nadawać stopień doktora i doktora habilitowanego, a na stronie WSAP figuruje jako opiekun specjalności „administracja rządowa”. W każdej chwili prof. Kudrycka może wrócić do pracy na tych uczelniach….