Reforma szkolnictwa wyższego przyjęta przez Sejm

CIR: Reforma szkolnictwa wyższego przyjęta przez Sejm (komunikat)

04.02. Warszawa – CIR informuje:

Dziś Sejm przegłosował rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Zmiany przewidują m.in. reformę systemu nauczania, wprowadzenie modelu finansowania uczelni uzależnionego od jakości kształcenia, uproszczenie ścieżki kariery naukowej oraz połączenie świata akademickiego z rynkiem pracy. Reforma wejdzie w życie 1 października 2011 r.

Przegłosowano rewolucyjne zmiany w szkolnictwie wyższym

Przegłosowano rewolucyjne zmiany w szkolnictwie wyższym

Onet.pl

Opłaty za drugi kierunek studiów i ograniczenie pracy wykładowców na wielu etatach wprowadza uchwalona przez Sejm nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Podczas głosowania 242 posłów opowiedziało się za przyjęciem noweli, 150 było przeciw, 39 wstrzymało się od głosu…..

W myśl nowych przepisów, tylko jeden kierunek studiów będzie można ukończyć na koszt państwa. Bezpłatnie studia na drugim kierunku będą mogli kontynuować ci, którzy spełnią określone kryteria.

Przyjęte przepisy ograniczają także tzw. wieloetatowość, czyli pracę jednego wykładowcy na kilku uczelniach.

Rektor będzie miał możliwość zatrudnienia doktora bez habilitacji na stanowisko profesorskie.

Doktoranci popierają rządową reformę uczelni

Doktoranci popierają rządową reformę uczelni

PAP

04.02. Warszawa (PAP) – Krajowa Reprezentacja Doktorantów popiera rządową reformę szkolnictwa wyższego. Wśród korzystnych zmian doktoranci wymieniają znaczny wzrost wysokości stypendiów dla 30 proc. najlepszych doktorantów danej uczelni. Problemem pozostaje brak zniżek na przejazdy PKP.

Według GUS, w Polsce w roku akademickim 2009/2010 było 35,5 tys. doktorantów, ponad 25 tys. z nich to uczestnicy studiów doktoranckich stacjonarnych.

„Ta ustawa to dla +młodych+ duża szansa na lepszy rozwój, szybszą karierę akademicką, a także na podniesienie jakości prac doktorskich. Wśród wielu zmian warto podkreślić lepsze dostosowanie systemu finansowania i pomocy socjalnej dla doktorantów. Stypendium doktoranckie nie będzie już wliczane, jak większość innych stypendiów, do dochodu liczonego przy przydzielaniu pomocy materialnej. Istotnym novum będzie dotacja projakościowa do stypendiów dla 30 proc. najlepszych doktorantów danej uczelni” – poinformowała PAP przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Kinga Kurowska.

Mały udział nauki polskiej w innowacjach w przemyśle

Raport Innowacyjność 2010/Mały udział nauki polskiej w innowacjach w przemyśle

PAP – Nauka w Polsce

Zaledwie 1 proc. innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w przemyśle pochodzi z nauki polskiej; jedynie w górnictwie ten odsetek wynosi 4 proc. Krajowe instytucje naukowe nie stanowią znaczącego udziału w strukturze źródeł pochodzenia innowacji wdrażanych przez polskie przedsiębiorstwa – wynika z raportu „Innowacyjność 2010” przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości…..

 

Pytania o matematykę reformy

Pytania o matematykę reformy

Rz

Proponowałbym nie używać takich retorycznych argumentów, za pomocą których pani minister chce zasugerować, że tylko jacyś „niefachowcy” krytykują jej reformę nauki historii – historyk polemizuje z Katarzyną Hall

Rażąca niewiedza 100 profesorów

Po pierwsze, stwierdzenie, iż MEN ogranicza nauczanie historii w szkołach, pani minister pozwoliła sobie określić jako “insynuację” i przypisać ją “rażącej niewiedzy” stawiającej taki zarzut pani Barbarze Fedyszak-Radziejowskiej (“Przywrócona pamięć Polaków”, “Rz” 16.01.2011).

Warto w takim razie przypomnieć, że tę samą “insynuację” wyraziło, wykazując ten sam poziom “rażącej niewiedzy”, blisko 100 profesorów historii i kultury polskiej, którzy w styczniu 2009 roku wyrazili protest przeciw reformie pani minister w liście “Ratujmy historię, ratujmy polski kanon”…..

 

 

Żądanie zmian na Uniwersytecie Wrocławskim

Popieram żądanie zmian na Uniwersytecie Wrocławskim

Facebook

Dr A. Dybczyński nie zamierza wyjechać z Polski

Dr A. Dybczyński: Nie zamierzam wyjechać z Polski

Politeja.pl

Dr Andrzej Dybczyński, autor tekstu „Jestem baronem. Nie chcę dłużej żyć w średniowieczu”,udzielił wypowiedzi portalowi Politeja.pl….

Dr Andrzej Dybczyński: Jeżeli chodzi o reakcję władz uczelni, to chciałbym spodziewać się jak najlepszej – dyskusji i przynajmniej próby naprawy tego, co złe. Jaka zaś ta reakcja będzie – po prostu zobaczymy. Myślę też, że właśnie sama reakcja wiele nam o władzach naszego środowiska powie.


Czas skończyć z nepotyzmem akademickim

Nepotyzm dla ubogich ?

Rz, Ryszard Krauze

Prace magisterskie na zlecenie firm

Prace magisterskie na zlecenie firm

Rz

Studenci coraz częściej piszą prace dyplomowe, które mają rozwiązać konkretne problemy przedsiębiorstw. Sami też na tym korzystają…..

– Student powinien myśleć o pracy magisterskiej jak o czymś, co się może komuś przydać. Nie uczymy przecież marnowania czasu i robienia czegoś, co jest nikomu niepotrzebne – przekonuje dr Maciej Kozakiewicz, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. współpracy z pracodawcami, którzy wdraża projekt pisania prac magisterskich na zlecenie firm.

UŁ oszacował, że przeciętny student poświęca blisko 500 godzin na napisanie magisterki. A jeśli co roku dyplomu broni ok. 8 tys. studentów, to na stworzenie dzieł, które potem pokryje kurz, potrzeba 4 mln godzin. – Marnuje się potencjał studentów – tłumaczy dr Kozakiewicz. Dodaje, że pisanie prac na zlecenie to najlepszy sposób na walkę z plagiatami. – Takiej pracy nie da się stworzyć na zasadzie kopiuj, wklej……