Drugi etap reformy nauki i szkolnictwa wyższego

Będą opłaty za drugi kierunek studiów

Dziennik Gazeta Prawna

Wyłanianie najlepszych wydziałów polskich uczelni i ich lepsze finansowanie, ograniczenie wieloetatowości naukowców oraz wprowadzenie odpłatności za drugi kierunek studiów – m.in. takie założenia do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym przyjął rząd na środowym posiedzeniu. Zmiany stanowią drugi etap reformy nauki i szkolnictwa wyższego.

Proponowane zmiany dotyczą trzech obszarów: nowego modelu zarządzaniaszkolnictwem wyższym, spraw związanych z karierą naukową, m.in. zmian dotyczących procedury nadawania habilitacji, oraz reformy studiów i praw studenckich.

Wśród najważniejszych zmian jest stworzenie mechanizmu wyłaniania Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących, tzw. KNOW-ów, czyli „ośrodków, które prowadzą badania naukowe na najwyższym poziomie”. W 2011 r. mają zostać wyłonione pierwsze cztery KNOW-y, którymi będą najlepsze w kraju wydziały lub kierunki studiów. Ośrodki te mają być wybierane w drodze konkursu przez komisje z udziałem międzynarodowych ekspertów.

Jak podaje Centrum Informacyjne Rządu, „najlepsze wydziały uczelni publicznych i niepublicznych będą mogły w konkursie ubiegać się o status KNOW w ośmiu dziedzinach: humanistycznej, społecznej, ścisłej, technicznej, medycznej i zdrowia, przyrodniczej, rolniczej i leśnej oraz sztuki (…) Warunkiem przystąpienia do konkursu będzie kształcenie magistrów i doktorów na studiach stacjonarnych. Status KNOW będzie mogło otrzymać także centrum naukowe złożone z co najmniej dwóch podmiotów (wydziału uczelni oraz instytutu PAN lub instytutu badawczego)”.

Rektor UW: zmiany pożyteczne, ale nie ma głębokiej reformy

Dziennik Gazeta Prawna

za pozytywną zmianę prof. Chałasińska-Macukow uznała ograniczenie wieloetatowości naukowców na polskich uczelniach. „Ta zmiana jest dla nas bardzo ważna. To powinno być wprowadzone jak najszybciej” – oceniła i podkreśliła, że propozycja MNiSW, zgodnie z którą rektor będzie wydawał zgodę na drugi etat naukowca (trzeci etat będzie już zabroniony), „daje szansę rektorowi na prowadzenie rozsądnej polityki kadrowej”.

Prof. Chałasińska-Macukow poparła także propozycję MNiSW wprowadzenia odpłatności za drugi kierunek studiów dla tych studentów, którzy nie znajdą się w gronie 10 proc. najlepszych studentów na roku. „Fakt, że to ma być furtka tylko dla najlepszych, to tego bym się nie bała, bo uważam, że studentom trzeba dawać progi do przekroczenia, bo to ich mobilizuje do lepszej pracy” – powiedziała. Jednocześnie zauważyła, że obecnie także ok. 10 proc. studentów uczy się na drugim kierunku, dlatego też – jej zdaniem – rozwiązanie to niewiele zmieni.

Rektor UW podkreśliła, że rektorzy polskich uczelni w większości są zwolennikami współodpłatności za studia. „To nie ulega wątpliwości. Współodpłatność za studia powinna być obwarowana dobrym systemem stypendialnym i dobrym systemem kredytów studenckich, które będą gwarantowane przez państwo” – powiedziała. W jej opinii, koszt finansowania polskich uczelni powinno ponosić państwo, przedsiębiorcy i studenci.

Jak informuje MNiSW, propozycje dotyczące szkolnictwa wyższego są integralnie związane z przyjętym przez rząd w grudniu 2008 r. pakietem pięciu ustaw reformujących naukę, które obecnie omawiane są w sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Ochrona wolności obywatelskich

Chcemy być konkretni i przydatni

Rz, Janusz Kochanowski 26-10-2009,

Warunkiem właściwej ochrony wolności obywatelskich

są sprawne instytucje państwa.

Jedną z nich jest urząd rzecznika

 

Staramy się być konkretni i przydatni. Przygotowując program zakończonych właśnie warsztatów, przeanalizowaliśmy raporty roczne ombudsmanów państw Partnerstwa Wschodniego. Na ich podstawie wyróżniono trzy podstawowe dziedziny problemowe: wolność słowa i mediów; prawo do sądu oraz wolność od tortur i poniżającego traktowania. W analizowanych raportach mowa jest m.in. o niepokojących przypadkach stosowania gróźb wobec niezależnych dziennikarzy ze strony przedstawicieli władzy publicznej, a także zmuszania do ujawniania źródeł opublikowanych informacji. Ombudsmani informują o nierównym traktowaniu mediów przez władze państwowe, a także restrykcyjnym trybie wydawania przepustek i akredytacji dla dziennikarzy. Zaobserwowano przypadki wymuszanej przez władze autocenzury mediów oraz arbitralności przy podejmowaniu decyzji o wydaniu koncesji na radiową bądź telewizyjną działalność podmiotów prywatnych. Zdarzają się przypadki napaści i pobicia niezależnych dziennikarzy przez „nieznanych sprawców”, a reakcja organów ścigania na te incydenty jest niewystarczająca i nieefektywna.

Podkreślam tę konkretność, bo koresponduje ona z istotą europejskiego przedsięwzięcia integracyjnego. Jak pisał Robert Schuman w swej słynnej deklaracji z 1950 roku, która doprowadziła do tego, co dziś nazywa się Unią Europejską: „Europa nie powstanie od razu ani w całości: będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność”. Temu też mają służyć odbywające się właśnie w Natolinie od 22 do 25 października warsztaty zatytułowane: „Stan przestrzegania prawa i wolności człowieka w państwach objętych programem Partnerstwa Wschodniego”.

Autor jest rzecznikiem praw obywatelskich, prawnikiem i dyplomatą, założycielem fundacji Ius et Lex

RzeczpospolitaBarbara Kudrycka o reformie szkolnictwa wyższego

 

Będziemy wspierać najlepszych

Rz: Co pani zdaniem jest najważniejsze w tej reformie?

prof. Barbara Kudrycka: Premiowanie jakości, koniec przyzwolenia na bylejakość – to jej filar. Będziemy wspierać najlepszych na każdym poziomie: uczelni, jednostek badawczych, wykładowców, doktorantów, studentów.

Talent, pasja badawcza, innowacyjne rozwiązania – takie wartości w szkolnictwie wyższym zasługują na systemowe wsparcie, nie tylko jednorazowe dofinansowanie.

To dlatego zaproponowaliśmy uruchomienie nowego mechanizmu. Powstanie fundusz projakościowy, na który będą wpływać dodatkowe pieniądze z budżetu państwa. Trafią one do najlepszych jednostek, wydziałów, które uzyskają status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego lub ocenę wyróżniającą od Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Zdaniem rektorów zmiany są kosmetyczne.

Ta reforma to efekt półtorarocznych konsultacji społecznych i środowiskowych, rzetelnie wypracowany kompromis. Na pewno nie nazwałabym tych zmian rewolucją, raczej solidnym, zdecydowanym krokiem we właściwym kierunku…..

Na uczelniach jednak bez rewolucji

Na uczelniach jednak bez rewolucji

Rz

Rząd przyjął projekt ich reformy. – To tylko kosmetyczne zmiany – krytykują rektorzy.

– Trudno mówić o reformie. To będzie mała nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym. Zmiany są kosmetyczne – tak prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, ocenia założenia do projektu nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. Wczoraj przyjął je rząd.

Zaproponowana przez minister nauki Barbarę Kudrycką reforma, która powinna wejść w życie w przyszłym roku akademickim, ma zmienić zarządzanie finansami uczelni, przyśpieszyć kariery naukowców i sprawić, by kształcenie studentów odpowiadało potrzebom rynku pracy. Głównym jej założeniem jest wprowadzenie zasady konkurencji finansowej między placówkami.,,,

Rektorzy uważają, że źle się stało, iż w nowelizacji nie znalazły się zapisy o wprowadzeniu stanu spoczynku dla profesorów. – To niezbędny element polityki kadrowej, jeśli chcemy, by na uczelniach rzeczywiście nastąpiła wymiana pokoleniowa – mówi przewodnicząca KRASP…..

prof. Maciej Żylicz | Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

W dyskusji o naprawie systemu szkolnictwa wyższego proponuję przyjrzeć się bliżej uniwersytetom, które osiągają najlepsze wyniki w rankingach międzynarodowych. Dobre uniwersytety zachowują daleko posuniętą autonomię wewnętrzną i działają w środowisku zewnętrznym, które zmusza je do samodzielnego pozyskiwania funduszy na naukę i dydaktykę. To dwa podstawowe warunki, by uniwersytet stał się „miejscem kreatywnym” i kształcił „klasę kreatywną”. Reforma nauki i szkolnictwa wyższego powinna się odbywać w sposób etapowy i zmierzać do tego, aby takie warunki zaistniały. Niezbędne i najważniejsze postulaty zmian, które to zapewnią, to m.in. likwidacja państwowych dyplomów, zróżnicowanie szkół wyższych – czyli wyższe wykształcenie powinno być zarówno masowe, jak i elitarne, umiędzynarodowienie uczelni i nauki – nauczyciele akademiccy powinni być zatrudniani na podstawie międzynarodowego konkursu. Należy też zlikwidować siatkę płac i pensum dydaktycznego oraz wprowadzić rzetelną ocenę osiągnięć dydaktycznych i naukowych, tak aby dobra praca była dobrze wynagradzana.