Oszuści naukowi mają się dobrze, także w USA

Hwang, Roberts i inni

niedowiary

Skoro kara za naukowy przekręt jest praktycznie żadna, to czemu nie spróbować?

Okazuje się, że jedyne, co grozi oszustom naukowym, to właśnie to, że gdzieś w bazie danych ich sfałszowana publikacja będzie miała notkę, iż została usunięta z zasobów naukowych. Aż się prosi żeby samemu spróbować.

 

Wiadomości o naszej śmierci były przedwczesne

Wiadomości o naszej śmierci były przedwczesne

Blogmedia24.pl


Najgorszy rząd dla studentów

PiS: rząd Tuska najgorszy dla studentów od dwudziestu lat

Dziennik Gazeta Prawna

Gabinet Donalda Tuska jest najgorszym od dwudziestu lat rządem dla studentów – uważają posłowie PiS. Rządowi zarzucili brak troski o zatrudnienie absolwentów wyższych uczelni, blokowanie projektu przywracającego zniżki komunikacyjne dla uczniów i studentów oraz zamiar wprowadzenia pełnej odpłatności za studia.

Rząd zajmie się zmianami w szkolnictwie wyższym

Rząd zajmie się zmianami w szkolnictwie wyższym

serwis rządowy

Większa autonomia uczelni, finansowa konkurencja szkół wyższych, wyeliminowanie nepotyzmu wśród pracowników naukowych oraz większa pomoc socjalna dla studentów – to główne założenia do projektu nowego prawa o szkolnictwie wyższym, którym dziś zajmie się rząd. Zmiany stanowią drugi etap reformy nauki i szkolnictwa wyższego.
Najwięcej pieniędzy otrzymają najlepsze uczelnie Finansowanie uczelni ma być oparte na efektach pracy naukowej. Najwięcej pieniędzy otrzymają najlepsi, a coraz większa część środków będzie rozdzielana w drodze konkursów.
Powstanie fundusz finansowania szkół wyższych
Z funduszu będą finansowane m.in. wydziały uczelni, które uzyskają status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) lub wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W 2011 r. w drodze konkursów zostaną wyłonione 4 KNOW-y, które przez 5 lat będą otrzymywać dodatkowo ponad 10 mln zł. Status KNOW będzie dawał pierwszeństwo w ubieganiu się o środki budżetowe i unijne na finansowanie inwestycji i aparatury badawczej. KNOW będzie mógł być przyznany zarówno wydziałom szkół publicznych, jak i niepublicznych.
Większa autonomia szkół wyższych
Uczelnie, które nadają habilitacje, będą mogły samodzielnie otwierać nowe kierunki studiów. Szkoły wyższe będą mogły także łatwiej gospodarować swoim majątkiem. Zwiększyć się ma ponadto powiązanie uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przewidziano w tym celu możliwość wspólnego kształcenia z pracodawcą i na jego zamówienie.
Prostsza kariera naukowa
Przewidziano przejrzyste procedury konkursowe na stanowiska w uczelniach i większe otwarcie na badaczy z zagranicy. Zmienią się także zasady uzyskiwania stopnia doktora i przeprowadzania procedury habilitacyjnej. Procedura nadawania stopnia doktora habilitowanego skróci się z 11 do ok. 6 miesięcy. Zmienią się również zasady nadawania tytułu profesora.
Większa przejrzystość na uczelniach
Wyeliminowana zostanie możliwość zatrudniania pracowników naukowych na kilku uczelniach. Będą mogli pracować maksymalnie na dwóch etatach. Zakazana będzie podległość służbowa, która mogłaby powodować stronnicze decyzje i nieobiektywne oceny naukowe. Chodzi o wyeliminowanie nepotyzmu w uczelniach i instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym.
Bezpłatny drugi kierunek studiów dla najzdolniejszych studentów
Każdy student uczelni państwowej otrzyma pulę punktów, która zapewni mu darmowe studia na jednym kierunku. Po wyczerpaniu punktów, jego kolejne studia będą płatne. Na dwóch darmowych kierunkach jednocześnie będą mogli studiować jedynie najlepsi studenci. Będzie to ok. 10 proc. studentów z danego kierunku, czyli tylu co obecnie. Studiowanie na dwóch kierunkach, przez osoby nie zawsze do tego przygotowane, blokuje miejsce dla innych, którzy są zmuszeni uczyć się na studiach płatnych. Limit punktów nie obejmie studentów studiów międzywydziałowych.
Większa pomoc dla studentów
Zmienią się zasady przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom. Na pomoc materialną trafi 75 proc. wszystkich środków. Podniesione mają być także progi dochodowe związane ze stypendium socjalnym. Zaproponowano ponadto katalog bezpłatnych usług dla wszystkich studentów (uczelni płatnych i bezpłatnych). Darmowe byłyby np.: egzaminy (także poprawkowe i komisyjne), egzamin dyplomowy, a także złożenie i ocena pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu.

Wcześniej rząd przyjął pakiet pięciu ustaw reformujących naukę o: zasadach finansowania nauki, Polskiej Akademii Nauk, Instytutach Badawczych, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowym Centrum Nauki. Reforma wprowadza model, w którym kwoty przeznaczane na badania będą sukcesywnie wzrastać, a sposób wydawania pieniędzy będzie uzależniony od osiągnięć badawczych. Dotychczasowe jednostki badawczo-rozwojowe zostaną przekształcone w instytuty badawcze, podlegające ścisłym zasadom kontroli oraz systematycznemu audytowi. Podstawowym zadaniem instytutów będzie realizowanie badań i prac rozwojowych na potrzeby gospodarki oraz transfer technologii. Ponadto wprowadzone zostaną przejrzyste zasady przyznawania pieniędzy w drodze konkursów na tzw. badania podstawowe. Narodowe Centrum Nauki będzie zobowiązane do przeznaczania minimum 15 proc. wszystkich grantów na badania początkujących naukowców. Teraz pakietem powyższych ustaw zajmuje się parlament.

Ekspresowe studia magisterskie

AHE znów kombinuje: ekspresowe studia magisterskie

GW

Przyspieszymy wam ostatni rok studiów. Dwa semestry zrobicie w jeden i w lutym obronicie pracę magisterską – usłyszeli studenci zarządzania Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. To niezgodne z prawem

 

Rząd się wypowie o projektach reform szkolnictwa wyższego

We wtorek rząd o projektach reform szkolnictwa wyższego

PAP – Nauka w Polsce

Wyłanianie najlepszych instytucji naukowych w kraju tzw. KNOW-ów i ich większe finansowanie, zerwanie z wieloetatowością pracowników wyższych uczelni i ograniczenie możliwości bezpłatnego studiowania drugiego kierunku zakładają m.in. projekty nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, które we wtorek będą dyskutowane na stałym posiedzeniu Rady Ministrów.

Proponowane zmiany będą dotyczyć trzech obszarów: nowego modelu zarządzania szkolnictwem wyższym, spraw związanych z karierą naukową m.in. zmian dotyczących procedury nadawania habilitacji oraz reformy studiów i praw studenckich – poinformował rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Bartosz Loba.

Założenia do nowelizacji ustawy –

Prawo o szkolnictwie wyższym

oraz ustawy o stopniach naukowych i

tytule naukowym oraz

o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Kuźnie szefów

Politechniki najkrótszą drogą do fotela prezesa

Rz

z badań „Rz” wynika, że prezesi z wykształceniem uniwersyteckim są w mniejszości wśród szefów ponad 500 dużych polskich firm. Tu prym wiodą nadal uczelnie techniczne. Dyplom jednej z nich ma prawie połowa prezesów największych spółek.

Prawdziwymi kuźniami szefów są Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska i Akademia Górniczo-Hutnicza. Prawie co trzeci prezes jest absolwentem którejś z tych trzech uczelni

——-

Żadne studia nie zamykają drogi do stanowiska prezesa dużej firmy

Rz

 

Nawet najlepszy dyplom to za mało

Rz

Co piąty z szefów ukończył przynajmniej dwa kierunki studiów. Prawie każdy ma za sobą liczne kursy i szkolenia.

Dodatkowe wykształcenie staje się już regułą wśród menedżerów, i to nie tylko tych po historii, geografii, biologii czy romanistyce. Jedna piąta z szefów ponad 520 dużych firm, które odpowiedziały na naszą ankietę, uzupełniała swe podstawowe studia na co najmniej jednym kierunku, najczęściej podyplomowym.

Wśród prezesów 50 największych przedsiębiorstw dodatkowe wykształcenie ma prawie co drugi z top menedżerów. Rekordziści ukończyli po trzy – cztery kierunki.