Elity o kształcie peerelowskiego jamnika

􀁄􀁟􀁛􀀁 􀁫􀁚􀁗􀀅􀁗􀀁 􀁤􀁗􀁣􀀁 􀁩􀁟􀂠􀀁 􀁨􀁛􀁦􀁫􀁘􀁢􀁟􀁡􀁗􀀤􀀁 􀁄􀁟􀁛􀀁 􀁫􀁚􀁗􀀅􀁗􀀁 􀁤􀁗􀁣􀀁

􀁩􀁟􀂠􀀁 􀁦􀁥􀁢􀁟􀁪􀁯􀁡􀁗􀀤􀀁 􀁊􀁗􀀁 􀁥􀁩􀁪􀁗􀁪􀁤􀁟􀁗􀀢􀀁 􀁠􀁛􀃘􀁢􀁟􀀁 􀁭􀁟􀁛􀁨􀁰􀁯􀂂􀀁 􀁀􀁗􀁨􀁥􀁩􀀅􀁗􀀣
􀁭􀁥􀁭􀁟􀀁 􀁃􀁗􀁨􀁡􀁥􀁭􀁟􀀁 􀁈􀁯􀁣􀁡􀁟􀁛􀁭􀁟􀁙􀁰􀁥􀁭􀁟􀀢􀀁 􀁠􀁛􀁩􀁪􀀁 􀁚􀁥􀁣􀁛􀁤􀁽􀀁
􀁪􀁥􀁡􀁩􀁯􀁙􀁰􀁤􀁯􀁙􀁞􀀁􀁛􀁢􀁟􀁪􀀤􀀁􀁅􀀁􀁟􀁢􀁛􀀁􀁭􀁟􀂠􀁡􀁩􀁰􀁥􀃘􀂂􀀁􀁆􀁥􀁢􀁗􀁡􀂌􀁭􀀁􀃪􀁯􀁠􀁛􀀁
􀁠􀁫􀃪􀀁 􀁭􀀁 􀁭􀁥􀁢􀁤􀁯􀁣􀀁 􀃘􀁭􀁟􀁛􀁙􀁟􀁛􀀁 􀃄􀀁 􀁟􀁙􀁞􀀁 􀁥􀁚􀁨􀁫􀁙􀁞􀁯􀀁 􀁟􀀁 􀁣􀁯􀃘􀁢􀁟􀀁
􀁭􀁥􀁢􀁤􀁛􀀁 􀁩􀁽􀀁 􀁥􀁚􀀁 􀁩􀁡􀁨􀂠􀁦􀁥􀁭􀁗􀁤􀁟􀁗􀀢􀀁 􀁩􀁗􀁣􀁥􀁥􀁝􀁨􀁗􀁤􀁟􀁙􀁰􀁛􀁤􀁟􀁗􀀢􀀁
Piąty numer Teologii Politycznej

Bez podmiotowej wspólnoty politycznej nie może powstać republika zdolna definiować i realizować cele wewnętrzne i zewnętrzne – cele artykułowane poprzez politykę, która swoją siłę czerpie ze świadomej delegacji podmiotowych obywateli.

Przeczytaj wstęp piątego numeru TP „Złoty róg, czyli nieodzyskana podmiotowość”
Marek A. Cichock, Dariusz Karłowicz

Kierunki zamawiane – pełna lista projektów finansowanych

170 mln więcej na kierunki zamawiane

Serwis MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w poniedziałek, 22 czerwca, uzyskało zgodę na zwiększenie puli środków przeznaczonych na program „kierunki zamawiane”. Kwotę 200 mln złotych powiększono o 170 mln złotych, co pozwoli zrealizować wszystkie pozytywnie ocenione projekty.

Pierwotnie miało być sfinansowanych 27 projektów na 21 uczelniach, ale po wczorajszej decyzji uda się zrealizować łącznie 59 projektów na 42 uczelniach. Programem objętych zostanie już w tej edycji dodatkowo nawet 10 tysięcy studentów.

– Cieszę się, że udało nam się uzyskać dodatkowe środki na program kierunków zamawianych, co pozwoli na sfinansowanie wszystkich najlepszych projektów. Zainteresowanie uczelni, a przede wszystkim przyszłych studentów jest tak duże, że bardzo zależało nam na możliwości uruchomienia już teraz jak największej ilości projektów w całej Polsce. To ogromna szansa dla młodych ludzi, podejmujących w tym czasie ważną życiową decyzję o wyborze kierunku kształcenia – mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Program „kierunków zamawianych” uruchomiony został pilotażowo w październiku 2008 roku. Łączny budżet do 2013 roku wynosi 1,5 mld złotych. Celem programu jest wykształcenie dodatkowo kilkudziesięciu tysięcy absolwentów kierunków technicznych, informatycznych i matematycznych, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Najlepsi studenci, nawet 50 procent na roku, może otrzymywać stypendium miesięczne w wysokości 1000 zł.

Pełna lista projektów pozytywnie ocenionych i finansowanych w II edycji Programu (PDF)

PSRP w sprawie zasad finansowania szkolnictwa wyższego

PSRP w sprawie zasad finansowania szkolnictwa wyższego

Serwis PSRP

Parlament Studentów RP docenia próby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego mające na celu zmiany w zasadach finansowania szkolnictwa wyższego polegające na odejściu od dotacji podmiotowych w kierunku dotacji celowych i zadaniowych, w tym na tzw. „kierunki zamawiane”. Konieczność starania się o środki finansowe jest bez wątpienia czynnikiem motywującym dla instytucji szkolnictwa wyższego i służącym konkurencji w sektorze.

Ważne jednak jest ustalenie prawidłowych reguł dystrybuowania publicznych środków. Dlatego pragniemy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii.

1. Parlament Studentów RP podtrzymuje stanowisko z VI 2008 , iż „realną poprawę jakości kształcenia za dobra cenę – co jest podstawowym interesem studentów – zapewni tylko konkurencja.” Jeśli bowiem mechanizmy sektora nie będą motywowały kadry akademickiej do wysiłku zaangażowania w dydaktykę, a uczelnie do efektywnego zarządzania, to dowolnie duże środki przeznaczone na szkolnictwo wyższe mogą zostać zmarnowane.

2. Obecność uczelni niepublicznych na rynku usług edukacyjnych stanowi istotny bodziec dla oczekiwanych zmian mających poprawić efektywność funkcjonowania uczelni publicznych. Uczelnie niepubliczne, pozbawione szans na równorzędne konkurowanie z dotowanymi z budżetu państwa i uprzywilejowanymi prawnie uczelniami publicznymi, zmuszane są obecnie do walki o przetrwanie poprzez cięcie kosztów poniżej poziomu gwarantującego jakość, nie mają też szans na pozyskanie lepszych kandydatów „przechwytywanych” na „bezpłatne studia” przez uczelnie publiczne. To uniemożliwia trwały rozwój sektora niepublicznego, a założycielom i kadrze utrudnia trwałą identyfikację z „dodatkowym” miejscem pracy.

3. Zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Krajowej Reprezentacji Doktorantów z 2007 roku w sprawie płatnych studiów „nie możemy podzielić stanowiska, że opłaty za studia są niezbędnym elementem finansowego wsparcia uczelni”Zdaniem PSRP wysokość środków publicznych, które już są w systemie nie może ulec obniżeniu, a powinna być stale podnoszona.Środki te powinny być jednak „w różnych formach kierowane najpierw do studentów, a dopiero przez ich decyzje do uczelni” .

4. Póki upodmiotowienie studenta w finansowaniu studiów nie jest możliwe, równość szans w ubieganiu się o dotacje budżetowe na prowadzenie studiów jest niezbędnym elementem dającym szansę na przetrwanie uczelni niepublicznych. Zaniechanie przez cztery lata od wejścia w życie ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym rozporządzenia określającego warunki ubiegania się o dotacje wskazane w art. 94 ust. 5 tej ustawy (m.in. pokrycie części opłat wnoszonych przez studentów studiów stacjonarnych) uznajemy za oczywisty błąd.

5. Dlatego za niezbędne uznajemy niezwłoczne wypełnienie dyspozycji ustawy. Należy jednak pamiętać, iż dotacje mają być przeznaczone na pokrycie „części opłat” a te określa umowa ze studentem. Rozporządzenie powinno więc zapobiegać sztucznemu podnoszeniu opłat zawartych w umowie, by potem „dofinansować” je z budżetu.

Wkrótce na stronie Parlamentu Studentów RP zostanie opublikowane stanowisko w sprawie „Założeń do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”

Załączniki
1. Stanowisko (100 KB)

Konsultacje PSRP w sprawie reformy szkolnictwa wyższego

Konsultacje PSRP w sprawie reformy szkolnictwa wyższego

Serwis PSRP

Parlament Studentów RP, jako ustawowy przedstawiciel środowiska studenckiego, w ostatnim czasie nie raz zabierał głos w sprawie koniecznych zmian w szkolnictwie wyższym, także w kontekście propozycji MNiSW zawartych w pakiecie „Partnerstwo dla wiedzy”. wśród głównych dokumentów należy wymienić:

1. Stanowisko Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie pakietu „Partnerstwo dla wiedzy – reforma studiów i praw studenckich”, będące pierwszą reakcją na propozycje zmian zawarte w pierwszej części pakietu „Partnerstwo dla Wiedzy”
2. Opinia PSRP w sprawie rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, wprowadzającego możliwość zniesienia indeksów
3. Stanowisko w sprawie większego upodmiotowienia studentów w szkolnictwie wyższym
4. Stanowisko w sprawie pilnego nadania priorytetu pracom nad Krajową Ramą Kwalifikacji.
5. Stanowisko w zakresie zmian w systemie pomocy materialnej dla studentów, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kredytów studenckich i stypendiów za osiągnięcia uczelniane, które miały się stać alternatywą dla wcześniejszej propozycji MNiSW dotyczącej wporwadzenia nagród rektora w miejsce stypendiów za wyniki w nauce.
6. Stanowisko w sprawie drugiej części pakietu Partnerstwo dla wiedzy „Nowy model kariery akademickiej”
7. Stanowisko w sprawie trzeciej części pakietu Partnerstwo dla wiedzy „Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym”
8. Wystąpienie Przewodniczącego PSRP na Zgromadzeniu Plenarnym KRASP „Proces Boloński oczami studentów”, podczas którego zostało przedstawionych wiele postulatów środowiska studenckiego mających związek z wdrażaniem Procesu Bolońskiego, który obecnie obejmuje już zdecydowaną większość zagadnień dotyczących szkolnictwa wyższego

Warto również zwrócić uwagę w kontekście debaty nad reformą szkolnictwa wyższego na stanowisko w sprawie odpłatności i finansowania studiów przyjętego przez aklamację podczas XIV Krajowej Konferencji Tematycznej (Kościelisko, luty 2008r), w której uczestniczyło ponad 300 delegatów samorządów studenckich z całego kraju oraz stanowisko wobec projektu założeń reformy przedstawionych podczas konferencji w Kancelarii Premiera 16 kwietnia 2008r. („4+ dla Pani Minister”)

Parlament Studentów RP został poproszony o wydanie opinii w sprawie założeń w terminie 30 dni. Obecny okres konsultacji jest bardzo ważny, gdyż poprzedza bezpośrednio proces legislacyjny.

Pozycja w świecie nauki bez parytetu

Pomysł, by o pozycji w świecie nauki przesądzała płeć, jest nienaukowy

Nasz Dziennik

Gwarancje 30-procentowego udziału w instytucjach naukowych chce dać kobietom Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ten sposób minister Barbara Kudrycka chce wyrównać szanse kobiet w walce z mężczyznami. Naukowcy mają swoje zdanie na temat tego pomysłu. Podkreślają, że problem dyskryminacji kobiet na uczelniach jest wymysłem ideologicznym, a proponowane parytety stworzą w świecie nauki niezdrową atmosferę i źle odbiją się zarówno na samych kobietach, jak i na jakości polskiej nauki.

prof. dr hab. Anna Raźny, wykładowca UJ oraz WSKSiM. – Odgórne, systemowe wzmacnianie siły kobiet jest złym pomysłem. Kobiety w sposób naturalny, harmonijny, zgodnie z własnym życiem i dążeniami dochodzą lub nie dochodzą do określonych pozycji. Takie odgórne dekretowanie, że w danej komisji czy instytucji ma być taka, a nie inna liczba kobiet, śmieszy – podkreśliła. Jej zdaniem, obecnie nikt nie zabrania i nie przeszkadza kobietom w karierze naukowej, a z ich natury wynika, że oprócz dążeń zawodowych kobiety mają także inne ważne cele. – Dla mnie jest to zrozumiałe, że nie wszystkie kobiety dochodzą do wysokich stanowisk. One robią, co mogą, ale także chcą być matkami, żonami, babciami, i to także jest ich powołanie życiowe. Nie można nikogo uszczęśliwiać na siłę – dodała. Profesor Raźny zauważyła, że w szkolnictwie wyższym struktura personalna uległa zmianie i dziś wiele kobiet osiąga sukcesy w nauce, zdobywa wysokie stanowiska oraz tytuły profesorskie. Jak podkreśliła, regulowanie tej sprawy w sposób odgórny kojarzy się jednoznacznie z poczynaniami totalitarnymi, a parytety są wbrew interesom tak kobiet, jak i nauki polskiej.

Bilet w jedną stronę

Tusk dostał bilet w jedną stronę

Rz

Bilet na pociąg ekspresowy z Warszawy do Sopotu ma uświadomić premierowi Donaldowi Tuskowi w jakich warunkach i za jakie pieniądze podróżują studenci.

Marcin Mastalerek z Komitetu Obywatelskiego „Przywracamy ulgi dla studentów” powiedział, że premier specjalnie otrzymał bilet tylko w jedną stronę. Według niego Tusk w drogę powrotną wybierze się i tak służbowym samolotem, zrażą go warunki i cena.

Studenci dokonali również symulacji, co by się stało, gdyby premier był studentem i co tydzień dojeżdżał pociągiem do rodzinnego Sopotu. Według ich wyliczeń, po wprowadzeniu wyższej zniżki Donald Tusk mógłby zaoszczędzić na przejazdach rocznie 850 złotych.

W piątek w Sejmie pod głosowanie zostanie poddany wniosek Platformy o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiej inicjatywy w sprawie zniżek. Projekt ustawy o zwiększeniu zniżki na przejazdy PKP i PKS z 37 do 49 procent został złożony w zeszłym tygodniu. Podpisało się pod nim 130 tysięcy osób.

Polskie Radio