O upodmiotowienie studenta

O upodmiotowienie studenta

Parlament Studentów RP stoi na stanowisku, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego słusznie obrało większe upodmiotowienie studenta jako priorytet reformy szkolnictwa wyższego w zakresie reformy spraw studenckich. Uważamy, że do upodmiotowienia studentów niezbędne jest spełnienie następujących postulatów: 

a) wprowadzenie powszechnych i szczegółowych umów dotyczących świadczenia usług edukacyjnych zawieranych między studentami i uczelniami 

b) Zmiana statusu prawnego oraz sposobu finansowania PSRP 

c) Wprowadzenie szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta 

d) Katalog świadczeń edukacyjnych, za który uczelnie mogą/nie mogą pobierać opłat 

e) Obowiązek pisemnej odpowiedzi na zapytania i wnioski organów PSRP 

f) Zlikwidowanie zasady przywiązania studenta do uczelni 

g) Otrzymywanie odsetek ustawowych od nieterminowo wypłacanych świadczeń 

h) Pilne nadanie priorytetu pracom na Krajową Ramą Kwalifikacji 

Pełny tekst stanowiska w załączniku.

1. Stanowisko.Upodmiotowienie (293 KB)


 

Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym według PSRP

Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym według PSRP

2 kwietnia 2009 r. Parlament Studentów RP przyjął stanowisko w sprawie trzeciej części pakietu Partnerstwo dla wiedzy „Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym”. 

Tekst stanowiska w załączniku.

Załączniki

1. Stanowisko. (120 KB)

Uważamy, że niniejszy projekt w wyczerpujący sposób określa obszary dotyczące zarządzania uczelnią. Zdarza się jednak, że na poziomie szczegółowych rozwiązań brakuje pewnych konkretnych deklaracji lub choćby ogólnego zarysowania celu zamierzonych zmian. 

W niniejszej opinii wskazujemy na aspekty, które w przekonaniu PSRP w sposób istotny zmierzają do poprawy zarządzania szkołami wyższymi oraz wymieniamy rozwiązania, które budzą nasze wątpliwości co do celowości ich wprowadzenia lub zbyt ogólnikowego ich sformułowania. W tym miejscu pragniemy wyrazić ubolewanie z powodu rezygnacji z realizowania idei kontraktowości w szkolnictwie wyższym i liczymy, że ten postulat pojawi się w dalszych pracach nad reformą systemu wyższej edukacji

 

PSRP a „Nowy model kariery akademickiej”

PSRP a „Nowy model kariery akademickiej”

Serwis PSRP 2009-04-03 19:37

Parlament Studentów RP przyjął stanowisko w sprawie drugiej części pakietu Partnerstwo dla wiedzy „Nowy model kariery akademickiej”. 

Tekst stanowiska w załączniku.

Stanowisko Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie pakietu Partnerstwo dla wiedzy „Nowy model kariery akademickiej” z dnia 2 kwietnia 2009 r.

Parlament Studentów RP uważnie przyjrzał się drugiej części pakietu Partnerstwo dla wiedzy „Nowy model kariery akademickiej”. Część rozwiązań proponowanych w dokumencie budzi zadowolenie PSPR, jednakże brakuje zdecydowanie wprowadzenia powszechnie obowiązującej kontraktowości w uczelniach…

Wykładowcy oceniani przez studentów

Studencie, oceń swojego wykładowcę

GW

Tylko co trzeci student w Krakowie chce oceniać swojego wykładowcę. Do wypełniania ankiet uczelnie zaczynają zachęcać studentów nagrodami.

Wykładowcy się spóźniają, nie ma ich na dyżurach, wymagają więcej niż uczą, łamią ustalone na początku semestru warunki zaliczenia, są nieobiektywni – lista zarzutów studentów wobec ich nauczycieli jest długa. Kiedy jednak przychodzi do oceny wykładowcy, okazuje się, że niespełna jedna trzecia chce owe zarzuty przelać na papier lub wklepać do elektronicznego systemu.

Większość krakowskich uczelni wprowadziło już – lub kończy wprowadzać – elektroniczny system ankietowania. Można w nim zmieścić więcej pytań, jest więcej miejsca na własne uwagi studentów, no i nikt nie musi się obawiać, że wypełniona ankieta prosto spod pióra studenta trafi w ręce ocenianego wykładowcy. Wszystko po to, żeby ankiet było coraz więcej.

Na UJ jeszcze kilka lat temu wypełniał je co dziesiąty student. Dziś – co trzeci. Wynik jednak nie imponuje, choć wydawać by się mogło, że studenci chętnie wyrażą opinię o skończonych zajęciach.

– Wyniki ankiet trafiają do władz wydziału i są brane pod uwagę w ocenie pracownika, jak również należą do systemu motywacyjnego, tzn. najlepsi zostają dodatkowo wynagradzani. Z kilkoma osobami została rozwiązana umowa o pracę – mówi Katarzyna Pilitowska, rzeczniczka UJ. – Oceny i komentarze studentów są przekazywane bezpośrednio każdemu pracownikowi, a przez pełnomocnika ds. ankiet dziekanowi lub dyrektorowi instytutu – dodaje prof. Andrzej Mania, prorektor ds. dydaktyki UJ.

Na Akademii Górniczo-Hutniczej ankiety są jednym z podstawowych elementów oceny pracowników naukowych. Prof. Zbigniew Kąkol, prorektor ds. kształcenia, ich wyniki uwzględnia przy ocenie okresowej wykładowców.

O tym, że opinia studentów jest ważna świadczy przypadek Uniwersytetu Rolniczego. Tam od 2007 roku obowiązuje Uniwersytecki System Jakości Kształcenia. Aby jakiś kierunek uzyskał akredytację, ankiety musi wypełniać odpowiedni odsetek studentów – ok. 30 proc.

Ochrona studentów po upadku uczelni

logo_mnsw1

Uczelnie zaczną upadać, trzeba chronić studentów

Polska

Ministerstwo Nauki przygotowuje zmiany w prawie, które będą chronić studentów w razie bankructwa ich uczelni – dowiaduje się „Polska”. Resort dopuści możliwość łączenia upadających wyższych szkół prywatnych z silniejszymi uczelniami państwowymi. Powstawałaby wtedy nowa, większa szkoła państwowa. Możliwe będzie też wchłanianie mniejszych państwowych szkół przez dobrze prosperujące, prestiżowe uczelnie prywatne (ten przepis nie będzie jednak dotyczył renomowanych państwowych uniwersytetów).

Proces konsolidacji ma nadzorować minister skarbu oraz resort nauki. 

W nowym prawie będą też bardziej radykalne zapisy o przechowywaniu dokumentacji studiów w państwowych archiwach (szczegóły zapisów są jeszcze dyskutowane). Ministerstwo Nauki zarządzi ponadto powszechne szkolenia studentów pierwszego roku z przepisów prawa o szkolnictwie wyższym i sposobów ochrony praw studenta. A każdy, kto zechce założyć nową prywatną uczelnię, będzie musiał stać się jednocześnie jej właścicielem – za działalność szkoły będzie więc ręczył własnym majątkiem. Dotychczas założyciel nie miał obowiązków właścicielskich. 

Wszystko to z powodu prognoz ekspertów od szkolnictwa wyższego, którzy ostrzegają, że już w 2010 r. ruszy lawina uczelnianych bankructw. Do 2015 roku może zniknąć z rynku nawet 200 szkół wyższych, głównie prywatnych. Powodem będzie nie tylko kryzys ekonomiczny, ale przede wszystkim wkraczający na uczelnie niż demograficzny. 

Według danych GUS w 2010 r. liczba osób w wieku 1-24 lat zmniejszy się z 3,6 do 3,3 miliona. W kolejnych pięciu latach osób w wieku studenckim będzie aż o 500 tysięcy mniej – zaledwie 2,8 miliona. …

Parlament Studentów RP nalega, by Ministerstwo Nauki wprowadziło obowiązek podpisywania umów student – uczelnia na wszystkich typach i kierunków studiów. Teraz takie umowy określające warunki studiowania funkcjonują tylko na studiach płatnych w prywatnych i państwowych szkołach (w publicznych uczelniach płaci się np. za studia zaoczne). 

– Państwowa szkoła też może zlikwidować jakiś kierunek studiów – argumentuje Robert Pawłowski. Zaznacza, że w umowach powinny być zapisy o zobowiązaniach uczelni wobec studentów w przypadku bankructwa, likwidacji szkoły czy konkretnego kierunku studiów. – To podstawa dla studenta do ewentualnych roszczeń – uważa rzecznik praw studenta. 

Resort nauki na ten postulat na razie nie wyraził zgody. Konsultacje społeczne nad reformą nadal jednak są w toku. 

W czternastu szkołach trwa już postępowanie likwidacyjne.Oto one: 
Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej „Opus Art” w Sosnowcu 
Warszawska Szkoła Biznesu 
Schola Posnaniensis – Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej w Poznaniu 
Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Warszawie 
Wyższa Praska Szkoła Biznesu w Warszawie 
Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych w Warszawie 
Wyższa Szkoła Zdrowia i Turystyki w Pucku 
Wyższa Szkoła Telekomunikacji i Informatyki w Kielcach 
Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji w Krakowie 
Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Alojzego Szubartowskiego w Lublinie 
Wyższa Szkoła Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów w Warszawie 
Wyższa Szkoła Służby Społecznej im. ks. Franciszka Blachnickiego w Suwałkach 
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Kętach 
Wyższa Szkoła Techniczna w Legnicy