Ministerstwo nauki o „trzecim filarze” reformy szkolnictwa wyższego

logo_mnsw7

Ministerstwo nauki o „trzecim filarze” reformy szkolnictwa wyższego

PAP – Nauka w Polsce

12 marca minister nauki Barbara Kudrycka przedstawiła pakiet „Partnerstwo dla wiedzy – nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym„, który – według niej – ma być „trzecim filarem” przyszłej reformy szkolnictwa wyższego. Według Kudryckiej za najważniejszą zmianę należy uznać stworzenie mechanizmu wyłaniania Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW), czyli „ośrodków, które prowadzą badania naukowe na najwyższym poziomie”. Ośrodki te mają być wybierane w drodze konkursu przez komisje z udziałem międzynarodowych ekspertów. 

Pakiet „Partnerstwo dla wiedzy – nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym”, zostanie teraz skierowany do konsultacji społecznych. W styczniu i lutym MNiSW przedstawiło dwa pakiety dotyczące: poprawy sytuacji studenta („Partnerstwo dla wiedzy – reforma studiów i praw studenckich”) i zmian w ścieżce kariery akademickiej („Partnerstwo dla wiedzy – nowy model kariery akademickiej”).

Nowy model zarządzania polską uczelnią

kudrycka

Nowy model zarządzania polską uczelnią

Serwis MNiSW, 12 marca 2009 r.

Minister Barbara Kudrycka ogłosiła dziś podczas konferencji prasowej w Sejmie RP założenia reformy szkolnictwa wyższego w Polsce „Partnerstwo dla wiedzy – nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym”. Wśród propozycji jest m.in. ograniczenie wieloetatowości na uczelniach, możliwość konkursów na stanowiska rektorów i obowiązek powołania konwentu uczelni.

Projekt „Partnerstwo dla wiedzy – nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym ” przewiduje:

  • stworzenie mechanizmu wyłaniania krajowych naukowych ośrodków wiodących (KNOW) – będą wybierane w drodze konkursów przez komisje z udziałem międzynarodowych ekspertów
  • tworzenie regionów wiedzy – m.in. obowiązek powołania w uczelniach publicznych konwentu z udziałem pracodawców i samorządu
  • zmiany w ustroju uczelni publicznej – m.in. dodatkowe kompetencje rektorów oraz dopuszczenie dwóch trybów powoływania rektora, kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów instytutów: tradycyjnego i konkursowego.
  • lepsze wykorzystanie potencjału badawczego i dydaktycznego polskich uczelni – m.in. ograniczenie wieloetatowości w uczelniach (drugie zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej będzie wymagało zgody rektora lub kierownika jednostki naukowej).
  • uproszczenie finansowania szkół wyższych -m.in. finansowanie podmiotowe zostanie wsparte finansowaniem zadaniowym prowadzonym w trybie konkursowym
  • poprawę jakości kształcenia – m.in. wprowadzenie dwóch rodzajów oceny jakości kształcenia przez PKA: oceny programowej (dotyczy kierunku studiów) oraz oceny instytucjonalnej (dotyczy podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni).


Powyższy pakiet jest trzecim filarem przyszłej reformy, po dwóch przedstawionych w styczniu i lutym modułach nowych rozwiązań dotyczących: poprawy sytuacji studenta („„
Partnerstwo dla wiedzy – reforma studiów i praw studenckich„) i zmian w ścieżce kariery akademickiej („„Partnerstwo dla wiedzy – nowy model kariery akademickiej” „).

Po zakończeniu prowadzonych obecnie szerokich konsultacji społecznych  założenia reformy zostaną zapisane w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także w aktach wykonawczych i wytycznych ministra. Jednocześnie wiele z proponowanych zmian, zwłaszcza w zakresie polityki prorozwojowej uczelni, jest realizowanych poprzez specjalne programy i strumienie finansowania proponowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czy czeka nas przełom w szkolnictwie wyższym?

 

sejm3

Czy czeka nas przełom w szkolnictwie wyższym?

Serwis MNiSW

W Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca reform szkolnictwa wyższego w Europie organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Konferencja była doskonałą okazją do zapoznania się z bieżącymi europejskimi tendencjami w procesie przeprowadzanych reform. Swoje opinie i plany rozwoju szkolnictwa wyższego w Europie zaprezentowali przedstawiciele Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Banku Światowego, Komisji Europejskiej oraz urzędów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe z takich krajów jak: Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, Finlandia, Holandia i Francja. Koncepcje reformy polskiego szkolnictwa wyższego zaprezentowała również minister nauki, prof. Barbara Kudrycka.

W swoim wystąpieniu minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka przypomniała, że w Polsce trwa proces opracowania reformy szkolnictwa wyższego dostosowującej nasz kraj do wyzwań rzeczywistości. „Chciałabym, abyśmy podczas dzisiejszego spotkania nie dyskutowali na temat konkretnych propozycji, lecz byśmy rozmawiali o światowych trendach w nowoczesnym szkolnictwie wyższym. Ta konferencja może stać się świetną okazją do dowiedzenia się, w jaki sposób inne kraje, szczególnie europejskie, unowocześniają swoje systemy kształcenia na poziomie wyższym” – mówiła minister Kudrycka.

Koordynator systemu szkolnictwa wyższego Banku Światowego, Jamil Salmi, przedstawił wizję uczelni przyszłości, w której m.in. pensja profesora zależy od oceny studentów; zajęcia i egzaminy prowadzone są przez Internet; student, który nie znalazł pracy po obronie pracy magisterskiej, otrzymuje zwrot pieniędzy wpłaconych uczelni; stopnie i tytuły doktorskie są ważne przez określony czas; rząd w niewielkim stopniu finansuje szkolnictwo wyższe, natomiast organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa gotowe są przekazać więcej pieniędzy niż uczelnie są w stanie wykorzystać. Wszystkie te przykłady są zaczerpnięte z praktyki zaobserwowanej w różnych krajach świata. Wystąpienie Jamila Salmiego wskazywało drogę do realizacji tej wizji.

Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego ?

wsiz-logo

SEMINARIUM  NAUKOWE

 pod Patronatem Honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

Prof. dr hab. Barbary Kudryckiej

Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego ?

6 kwietnia 2009 r.
miejsce: Zamek w Łańcucie
    

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od wielu lat żywo interesuje się kierunkami zmian w polskim szkolnictwie wyższym. Chcąc włączyć się w dyskusję na temat ważnych problemów polskiej edukacji Uczelnia w 2007 roku zorganizowała seminarium poświęcone tej tematyce. Jego pokłosiem było wydanie książki pod red. Prof. Stanisława Waltosia i dra Andrzeja Rozmusa pt. „Szkolnictwo Wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja”. Czas na ciąg dalszy.    

Przygotowywane obecnie zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym są kolejnym etapem transformacji w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Nasza obecność w Unii Europejskiej, kulturowe procesy globalizacyjne oraz współczesne wyzwania rynku pracy to tylko niektóre czynniki determinujące warunki działania polskich uczelni. Niniejsze seminarium zrodziło się z potrzeby udziału w tej cywilizacyjnej debacie.

Ze względu na tematykę seminarium skierowane jest przede wszystkim do władz polskich uczelni, kadry naukowo-dydaktycznej, studentów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką szkolnictwa wyższego.
Obszary tematyczne seminarium:

  • Problematyka prawna, socjologiczna i historyczna polskiego systemu szkolnictwa wyższego;
  • Relacje zachodzące między nauką i edukacją a rynkiem pracy;
  • Rola polskich uczelni w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego;
  • Kierunki zmian w polskim szkolnictwie wyższym.

 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Aby móc uczestniczyć w seminarium, wystarczy wypełnićzałączony formularz zgłoszeniowy i wysłać pocztą elektroniczną na adres kpado@poczta.wsiz.rzeszow.pl. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie uczestnictwa. O wzięciu udziału będzie decydować kolejność zgłoszeń. Stosowna informacja o wyczerpaniu limitu miejsc będzie zamieszczona na stronie internetowejwww.wsiz.rzeszow.pl.   
 

Organizatorzy przewidują wydanie publikacji poseminaryjnej, gdzie wszyscy Uczestnicy seminarium będą mieć możliwość pisemnego komentarza dotyczącego omawianej tematyki.

 

 

Prawie 16 mln Polaków korzysta z internetu

Gemius: prawie 16 mln Polaków korzysta z internetu

PAP – Nauka w Polsce

Pod koniec 2008 roku liczba internautów w naszym kraju wynosiła 15,8 mln – informuje opublikowany 10 marca raport „Polski internet 2008/2009” firmy badawczej Gemius. Przez 2 lata liczba korzystających z internetu wzrosła o blisko 3 mln. Internet nadal jest najpopularniejszy wśród ludzi młodych (z sieci korzysta aż 87 proc. osób w wieku 16-24 lata), najsłabiej zaś reprezentowana jest grupa osób w wieku 55 lat i więcej – jedynie 11,5 proc. z nich to użytkownicy internetu. Struktura wiekowa populacji internautów powoli ulega zmianie – z sieci korzysta coraz więcej osób starszych. 

W dalszym ciągu internet najrzadziej dociera do mieszkańców wsi – jedynie 30 proc. z nich korzysta z sieci. Dla porównania, w miastach pow. 200 tys. mieszkańców jest to 56,1 proc.W listopadzie 2008 roku polski internauta spędzał w sieci średnio ponad 44 godziny miesięcznie, co stanowi średnio prawie półtorej godziny dziennie. W porównaniu z 2004 rokiem jest to blisko o godzinę dziennie więcej.

W styczniu 2009 roku użytkownicy internetu w Polsce najczęściej korzystali z systemu operacyjnego Windows XP (84,1 proc.). Stopniowo coraz większą popularność zaczyna jednak zdobywać Windows Vista (13,5 proc.). Znaczenie pozostałych systemów operacyjnych w dalszym ciągu pozostaje marginalne.

Gemius SA to firma badawcza, która od 1999 r. działa na polskim rynku. Oferuje rozwiązania badawcze oraz usługi analityczne i doradcze

Będą konkursy na rektorów

logo_mnsw5

Będą konkursy na rektorów

Rz

Rewolucja w szkołach wyższych. Minister nauki chce, by szefami publicznych uczelni zostawali menedżerowie.

Rektorem uczelni publicznej będzie mogła zostać osoba po doktoracie z wykształceniem menedżerskim. Ministerstwo Nauki chce bowiem umożliwić takim kandydatom ubieganie się o to najwyższe na uczelniach stanowisko w drodze konkursu – dowiedziała się „Rz”.

Obecnie w publicznych szkołach wyższych rektora wskazują w głosowaniu przedstawiciele całej społeczności akademickiej. Wiele uczelni zastrzega w statutach, że rektorem może zostać jedynie samodzielny pracownik naukowy. Zwykle jest to profesor od lat związany z daną szkołą.

Jak dowiedziała się „Rz”, resort chce poprzez konkursy, w których wystartują menedżerowie, wprowadzić zasadę konkurencyjności i sprawić, by szefami uczelni były osoby „myślące prorynkowo”. Bo w tym samym projekcie zapisano, że rektor będzie odpowiedzialny za opracowanie projektu i realizowanie strategii rozwoju szkoły.

– Trzeba zmienić sposób wyłaniania rektorów, by był to wybór wizji rozwoju uczelni, a nie obietnic – komentuje prof. Tadeusz Luty, honorowy przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. – Europejskie uczelnie odchodzą od powszechnej elekcji. W wielu z nich rektora wybiera rada powiernicza spośród kandydatów wskazanych przez senat.

Jego zdaniem nie jest jednak dobre wprowadzanie dwóch różnych sposobów obsadzania tej funkcji. Poza tym rektor powinien być przede wszystkim liderem na uczelni: – Zdolności menedżerskie mogą być dodatkowym atutem, ale tych należy przede wszystkim wymagać od kanclerza, który jest odpowiedzialny za zarządzanie.

– Rektor to wyjątkowa pozycja na uczelni. Nie wyobrażam sobie, by menedżer po doktoracie mówił profesorom, co mają robić – dodaje prof. Waldemar Tłokiński, przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. – Poza tym wybory rektora też są przecież konkursem. Nikt nie zagłosuje na kogoś nieudolnego, a kandydaci to dobrze znane na uczelniach osoby.