Partnerstwo dla wiedzy – reforma studiów i praw studenckich

mnsw1

Partnerstwo dla wiedzy – reforma studiów i praw studenckich
Konferencja prasowa

Zaproponowane przez minister Kudrycką zmiany zmierzają do unowocześnienia polskiego szkolnictwa wyższego i uczynienia go bardziej przyjaznym studentom, a w szczególności dotyczą:

 • premiowania najlepszych studentów i doktorantów
 • większego upodmiotowienie studentów oraz zwiększenia ich partnerskiej roli na uczelniach
 • zmniejszenia obciążeń o charakterze administracyjnym
 • umiędzynarodowienia procesu studiów
 • silniejszego powiązania kształcenia z potrzebami rynku pracy
 • zwiększenia dostępności do pomocy materialnej
 • rozszerzenia dostępności do bezpłatnego kształcenia
 • premiowania najlepszych studentów i doktorantów
 • większego upodmiotowienia studentów oraz zwiększenia ich partnerskiej roli na uczelniach
 • zmniejszenia obciążeń o charakterze administracyjnym
 • umiędzynarodowienia procesu studiów
 • silniejszego powiązania kształcenia z potrzebami rynku pracy
 • zwiększenia dostępności do pomocy materialnej
 • rozszerzenia dostępności do bezpłatnego kształcenia 

Pliki do pobrania:

Pierwsze założenia reformy szkolnictwa wyższego

studentnewspl_2

Pierwsze założenia reformy szkolnictwa wyższego

Premiowanie najlepszych studentów i doktorantów, zwiększenie ich partnerskiej roli na uczelniach, rozszerzenie dostępu do bezpłatnego kształcenia, jak też umiędzynarodowienie procesu studiów – zapowiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.

„‚Partnerstwo dla wiedzy’ jest pierwszą częścią gruntownych zmian systemowych przygotowywanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, których celem jest unowocześnienie polskich uczelni i wzmocnienie ich pozycji w światowej przestrzeni edukacyjnej” – tłumaczyła minister.

Jak zapowiedziała Kudrycka, w projekcie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym znajdą się zapisy likwidujące stypendia naukowe i wprowadzenie na ich miejsce tzw. rocznych nagród rektora. Według niej, zmiana ta ma na celu z jednej strony podwyższenie świadczeń dla uzdolnionych studentów, ale jednocześnie zmniejszenie liczby studentów, którzy mieliby z takich środków finansowych skorzystać.

Projekt zmiany ustawy ma także zobowiązać wszystkie uczelnie do przeprowadzenia oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich przez studentów oraz włączenie jej jako jednego z kryteriów okresowej oceny pracowników dydaktycznych. „W ten sposób chcemy zwiększyć upodmiotowienie studentów wobec uczelni i zadbać o ich prawa” – powiedziała Kudrycka.

„Jest to pierwsza część założeń dotyczących reformy szkolnictwa wyższego. W kolejnym kwartale tego roku przedstawimy projekt nowelizacji i skierujemy go do konsultacji społecznych” – wyjaśniła Kudrycka. Jej zdaniem, proponowane zmiany najwcześniej wejdą w życie w 2010 r. (PAP)

Palące problemy nauki w Polsce

naukawpolsce

Prof. Janina Jóźwiak o problemach polskiej nauki

Nauka w Polsce

Podstawowym problemem polskiej nauki jest jej niedofinansowanie – mówiła prof. Janina Jóźwiak podczas sesji „Polskie uczelnie wobec wyzwań współczesności”, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim. W wykładzie „Dylematy modernizacji polskiej nauki” prof. Jóźwiak zwróciła uwagę, że wydatki na badania naukowe w Polsce w 2008 roku sięgnęły 0,33 proc. produktu krajowego brutto. Podkreśliła, że dwie trzecie środków przeznaczonych na naukę pochodzi z budżetu państwa. Jej zdaniem – w porównaniu z innymi krajami europejskimi, w których dotacje budżetowe stanowią wsparcie wielkości jednej trzeciej proc., a pozostała część pochodzi ze środków sektora gospodarczego – nie jest to korzystna proporcja. 

Jej zdaniem powszechnie stosowana parametryzacja oceny, zgodnie z którą każde osiągnięcie naukowe było punktowane, choć kiedyś była rewolucyjna, to jednak z czasem się „przeżyła”. Obecnie w wielu europejskich krajach środki finansowe rozdziela się często na podstawie międzynarodowego znaczenia badań prowadzonych np. przez daną uczelnię czy instytut.

W ocenie prof. Jóźwiak, jednym z najbardziej palących problemów polskiej nauki jest system karier. „System awansów i promocji w polskiej nauce jest dalece niedoskonały, a obowiązkowa habilitacja jako etap końcowy jest nieporozumieniem” – ocenia prof. Jóźwiak. Habilitacja wcale nie gwarantuje jakości prowadzonych badań. W Polsce większość prac habilitacyjnych przedstawiana jest przez osoby pomiędzy 40. a 50. rokiem życia. Największym minusem polskiego systemu karier jest jednak brak udziału naukowców w międzynarodowych projektach czy konferencjach. Poza granicami kraju właśnie ten czynnik jest podstawowym kryterium oceny naukowca.