Stypendia dla doktorantów


Stypendia dla doktorantów
Doctus -Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” to projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 ( Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji ).
Celem projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów”
jest wspieranie prac naukowych uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni lub placówkę naukową na terenie Unii Europejskiej, kształcącym się w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej uznanej za szczególnie istotną dla regionu tj. zgodną z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego ( RSI ).

RSI wyróżnia następujące obszary strategicznego rozwoju:

Inżynieria środowiska wraz z projektowaniem architektonicznym,
Infrastruktura techniczna i transport,
Ochrona środowiska i krajobrazu,
Energetyka odnawialna,
Inżynieria materiałowa wraz z technologiami odlewniczymi oraz hutniczymi,
technologie i techniki w budownictwie,
Ochrona zdrowia – przemysł uzdrowiskowy , rekreacja, turystyka,
Technologie medyczne,
Biologia i Biotechnologia,
Przemysł rolno-spożywczy,
Edukacja w kształtowaniu kultury innowacji,
Technologie i techniki informacyjne,
Stypendia przeznaczane są dla doktorantów, których efekty badań mogą być wykorzystane w praktyce przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Województwa Małopolskiego, przyczyniając się do poprawy ich konkurencyjności i rozwoju gospodarczego .

Stypendia mają zachęcać młodych zdolnych absolwentów studiów magisterskich z dziedzin nauki i dyscyplin naukowych zgodnych z obszarami strategicznego rozwoju określonymi w RSI , do podejmowania oraz ukończenia nauki na studiach doktoranckich.

Stypendia mają zapobiegać odpływowi młodych zdolnych naukowców z terenu Województwa Małopolskiego.

Stypendium będzie przydzielane na czas trwania studiów doktoranckich tj. na okres trzech lat od października do września następnego roku z pominięciem lipca i sierpnia.

Wysokość stypendium wynosi 3000 zł brutto miesięcznie i podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych………….