Co z nami zrobią naukowcy ?


Co z nami zrobią naukowcy ?
Niezależna Gazeta Polska nr.7, 2008
„W ramach kontraktów o pracę firmy będą wspierały modyfikacje genetyczne swoich pracowników oraz ich dzieci w zamian za konieczność przepracowania w danej firmie określonej ilości lat”

NADCHODZĄ NEOLUDZIE

Niezależna Gazeta Polska nr.7, 2008

„Nadciąga nowa rasa panów. Będą od nas zdolniejsi, zdrowsi, silniejsi, piękniejsi i bardziej długowieczni. Nic w ich życiu nie będzie dziełem przypadku, a już najmniej funkcjonowanie ich organizmów. Przejmą władzę, będą stanowić prawa, zarządzać i korzystać z naszej pracy. Nam, Homo sapiens, pozostanie rola pariasów, bezrobotnych lub taniej siły roboczej. Nasze ukształtowane przez miliony lat ewolucji, pełne błędów i niedoskonałe ciała i umysły będą budziły w nich obrzydzenie i niechęć.”

Lobby czerwonych rektorów

Lobby czerwonych rektorów
Nasza Polska 27,2008 – Paweł Siergiejczyk
Wieloma prywatnymi uczelniami rządzą prominentni przedstawiciele aparatu PZPR i SLD.
„Nie tylko lustracja
Gdy analizuje się kolejne nazwiska z listy sygnatariuszy apelu do premiera, przypominają się wydarzenia sprzed roku. Wówczas część środowisk naukowych i akademickich zaangażowała się w akcję protestu przeciwko nowej ustawie lustracyjnej. Ostatecznie ustawa została zablokowana przez Trybunał Konstytucyjny, ale gdyby weszła w życie, każdy samodzielny pracownik naukowy musiałby wypełnić oświadczenie lustracyjne. Polskiej nauce przydałaby się jednak nie tylko lustracja, ale także dekomunizacja. Dziś bowiem rektorami i wykładowcami wielu uczelni są prominentni przedstawiciele aparatu PZPR i PRLowskich władz państwowych, a także działacze SLD i ludzie z kręgu tej formacji. Ich praca w szkolnictwie wyższym często nie ma nic wspólnego z prawdziwą nauką i dydaktyką, stanowiąc jedynie rodzaj wygodnej synekury. I właśnie na utrzymanie tych synekur czerwoni rektorzy domagają się dziś państwowych pieniędzy”
—-
Sylwetki

Hieronim Kubiak – wykładowca Krakowskiej Szkoły Wyższej

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hieronim_Kubiak

Roman Ney – rektor Śląskiej Wyższej szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Ney

Wojciech Lamentowicz – rektor Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Lamentowicz

Jerzy Paweł Nowacki -rektor Polsko – Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych
http://kmkt.pjwstk.edu.pl/modules.php?name=MojMod&file=JPN

Longin Pastusiak – Akademia Finansów
http://pl.wikipedia.org/wiki/Longin_Pastusiak
http://ludzie.wprost.pl/sylwetka/Longin-Pastusiak/

Mirosław Zdanowski
http://nauka.opi.org.pl/raporty/opisy/osoby/69000/o69326.htm

Ryszard Michalski

Andrzej Dorosz
http://nauka.opi.org.pl/raporty/opisy/osoby/89000/o89027.htm

Z cyklu: środowisko akademickie pod lupą SB – Pitera współpracował z SB

Pitera współpracował z SB
Gazeta Polska, 2.07.2008
Reżyser Paweł Pitera był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Piotr” – wynika z akt Instytutu Pamięci Narodowej.
Zdecydowanie krytycznie ustosunkował się do mocno infiltrujących środowisko łódzkiej PWSTiF aktywistów KOR-u i organizujących tam spotkania ze studentami. W swych wypowiedziach przejawia racjonalny stosunek do naszej rzeczywistości” – napisał ppor. Grotowski w notatce służbowej z rozmowy operacyjnej przeprowadzonej 23 stycznia 1980 r. w KSMO…
Miesiąc później, 11 lutego 1980 r., Grotowski sporządził notatkę służbową ze spotkania z kandydatem na TW Pawłem Piterą, który przekazał SB informacje m.in. na temat łódzkiej filmówki.
„Sytuacja powstała w ostatnim czasie na łódzkiej PWSTiF grozić może w najbliższym czasie rozwiązaniem organizacji studenckiej SZSP. Powstała tam opozycyjna organizacja studencka określająca siebie mianem »Grupy Działania« i stawiająca sobie za cel faktyczną reprezentację interesów studenckich wobec władz uczelni. Choć grupa ta odcina się od programu ideowego SZSP, przewodniczący Rady Uczelnianej wystąpił do rektora Kuszewskiego o uznanie jej jako działającej z upoważnienia Rady. Ponieważ rektor odmówił jakichkolwiek kontaktów z »Grupą Działania«, przewodniczący wystąpił w imieniu Rady o rozwiązanie organizacji studenckiej w szkole. W skład grupy wchodzą nieznani bliżej »PP« [Pawłowi Piterze – przyp. red] studenci, którzy dotychczas nie przejawiali żadnej aktywności społecznej. Ponieważ zdarzenie to dziwnym trafem zbiegło się z wydarzeniami na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie również powstał problem rozwiązania organizacji SZSP, »PP« jest zdania, że obie akcje musiały być koordynowane i w nie długim czasie podobne problemy mogą powstać również w innych ośrodkach akademickich. Opierając się na informacjach pochodzących ze środowiska dziennikarskiego »PP« stwierdził, że VIII Zjazd Partii nie powinien pociągnąć za sobą żadnych poważniejszych zmian personalnych w aparacie partyjnym i administracyjnym. Duże zmiany w tym względzie planowane są po wyborach” – napisał ppor. Grotowski.