Filozofia reformy


Filozofia reformy
Sprawy Nauki, 2008, 6-7

Z prof. Leszkiem Kuźnickim z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego, byłym wieloletnim prezesem PAN, rozmawia Anna Leszkowska

Ale najważniejsze jest to, co powiedziałem: reformy można przeprowadzać wtedy, kiedy ma się władzę absolutną, albo poparcie społeczne. Władzy absolutnej dzisiaj nie ma nikt, a i poparcia społecznego – też nie. Zatem pytanie jest, jak reformę przeprowadzić? Moje zdanie jest takie, że tego nie należy przeprowadzać radykalnie, natomiast tworzyć warunki dla rozwoju nowych struktur, nowych uczelni, instytutów, placówek naukowych różnego rodzaju i te wyraźnie preferować, pod każdym względem.

Gdyby miał pan na podstawie swoich doświadczeń – pełnionej funkcji prezesa PAN – coś radzić, to co należałoby jeszcze zrobić, aby reforma się udała?

To powinno być umiędzynarodowienie naszych placówek – co udało się w kilku przypadkach i co uważam za sukces. Ogromnie żałuję, że upadło Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN, które prowadziła pani prof. Zofia Fiszer – Malanowska. Jej ośmiomiesięczna nieobecność wskutek uprowadzenia w Dagestanie przez Czeczenów w 1999 r. oraz świadome niszczenie jej przez środowisko – wszystko to spowodowało upadek placówki, która mogłaby spełniać rolę takiego właśnie instytutu, o jakim mówię: polskiego, ale umiędzynarodowionego. I jeszcze jedno – jeżeli nie możemy umiędzynarodowić placówek ludźmi z Zachodu, to umiędzynarodawiajmy ludźmi ze Wschodu. To jest jedyna droga.